10 faktów na temat mężczyzn i ich pracy

? Dlaczego czuję się tak mało spełniony w swojej pracy?

? Czy mogę oczekiwać od mojej żony, żeby wsparła finansowo rodzinę poprzez pracę zarobkową poza domem?

? W jakim wieku dobrze jest przejść na emeryturę?

Dla potrzeb niniejszego opracowania zdefiniujemy ?pracę? jako aktywność produkcyjną, za którą ktoś jest skłonny zapłacić.

W temacie ?praca? powstało w naszej kulturze wiele zamieszania, szczególnie jeśli chodzi o pracę wykonywaną przez mężczyzn. Kultura uczy nas, że praca mężczyzny jest główną sprawą w jego życiu. Od swych najmłodszych lat musi on zdobywać wykształcenie jako przygotowanie do swej przyszłej pracy. Mężczna, jego praca lub zawód stają się tak wzajemnie powiązane, że profesja staje się główną cechą, która go charakteryzuje. ?Zajmuję się stomatologią? szybko zmienia się w ?Jestem dentystą?. Co więcej, kultura poucza nas, że praca jest głównym wypełnieniem naszego życia. W międzyczasie większość mężczyzn chodzi do pracy, w której daleko im do satysfakcji. Zachłanność na pieniądze, pycha, manewry polityczne, nieuczciwość, odgrywanie się, zmęczenie, nuda, konflikty międzyludzkie, napięcia, niebezpieczeństwo i mnóstwo innych zjawisk realnego świata rok po roku są codziennym udziałem większości, o ile nie wszystkich, pracujących. Teoria naszej kultury nie idzie w parze z eksperymentami laboratoryjnymi. Jedną z kluczowych spraw, którą Boży człowiek powinien pojąć, to zrozumienie istoty pracy i podjęcie się wynikających stąd obowiązków. Czego na te tematy uczy Biblia?

1. Praca (trud, znój) jest częścią kary, jaka spadła na mężczyznę za jego udział w doprowadzeniu do upadku całej ludzkości.

Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść - przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz! (Rdz 3,17-19)

(a) Adam miał obowiązki przed upadkiem, ale miały one przyjemny charakter ?troski o?, a nie znoju i mozołu.
(b) Karą Adama był znój (wysiłek) na przeklętej ziemi, po to, aby mógł przeżyć. W ostateczności jednak nie przeżył.
(c) Praca może być łaskawą karą, ponieważ zazwyczaj zmusza ona do służby innym ludziom, daje zajęcie i przez to minimalizuje zło, które mogliby wyrządzić (2 Tes 3,10-12 ? sprawa ludzi leniwych).
(d) Szatan i Ewa dostali różne kary za swoje wykroczenie, inne niż Adam (Rdz 3,14-16).

2. Współczesna praca i uzyskany zarobek są przedłużeniem przekleństwa, które spadło na Adama.

(a) Współczesna złożona ekonomia światowa jest po prostu przedłużeniem zasady ?pracować aby przetrwać? opisanej w Rdz 3.
(b) Mechanizmem napędzającym ekonomię społeczeństw jest zasób środków, które sama stworzyła środkami pracy (poprzez mozół).
(c) Każdy człowiek jest powołany do tego, by miał swój wkład do tego zasobu środków, po to, by mógł wziąć udział w ich podziale.
(d) Zamiana owoców pracy kogoś na owoce pracy kogoś innego jest zasadą działania ekonomii.
(e) Pieniądze (lub zaciągnięty kredyt) jest zaświadczeniem, że praca została (zostanie) wykonana i że mogą być wymienione na owoce pracy kogoś innego. W ten sposób ekonomia staje się bardziej złożona.

3. Mamy nakaz, aby pracować i dostarczać dóbr i usług dla siebie i naszych rodzin.

Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je! Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli. Wy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze! Jeżeli ktoś nie posłucha słów naszego listu, tego sobie zaznaczcie i nie obcujcie z nim, aby się zawstydził. A nie uważajcie go za nieprzyjaciela, lecz jak brata go napominajcie! A sam Pan pokoju niech was obdarzy pokojem zawsze i na wszelki sposób! Pan niech będzie z wami wszystkimi! (2 Tes 3,6-16 ? podkreślenia moje, też 1 Tes 4,11-12)

(a) Bóg wymaga, aby mężczyzna utrzymywał swoją rodzinę (1 Tym 5,8). Zwykle dzieje się to przez jego pracę, aczkolwiek dodają do tego inne środki, jak majątek odziedziczony lub zdobyty w poprzedniej pracy.
(b) Ostatecznie to Bóg zaspokaja nasze potrzeby, nie nasza praca (Mt 6,25-34).

(c) Bóg wymaga tego, aby ludzie pracowali nawet wtedy, gdy nie jest to związane z zarobieniem środków na utrzymanie.

Pracujemy, ponieważ tak Bóg sobie życzy. Dlatego odejście od pracy jest niebiblijne.

4. Kradzież, nadużycia, oszustwo, dawanie i branie łapówek ? to próby uniknięcia pracy. Są one surowo zakazane w Starym i Nowym Testamencie

Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek (Wj 20,15-16).

Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującemu (Ef 4,28).

5. W samym produkcie naszej pracy nie ma żadnej wiecznej wartości na ziemi (pod słońcem).

I przyjrzałem się wszystkim dziełom, jakich dokonały moje ręce, i trudowi, jaki sobie przy tym zadałem. A oto: wszystko to marność i pogoń za wiatrem! Z niczego nie ma pożytku pod słońcem (Koh 2,11; 1,14; 2,17-23; Rdz 3,17-19). Czy to robotnik składa samochód na taśmie produkcyjnej, czy to chirurg ratuje życie pacjenta ? ich praca nie będzie miała żadnej wartości na ziemi za 500 lat. Zarówno samochody jak i ludzie obrócą się w proch.

6. Celem naszej pracy nie ma być bogactwo; raczej mamy być zadowoleni z umiarkowanych środków finansowych.

Żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewiernym, nie rzekł: A któż jest Pan? lub z biedy nie począł kraść i imię mego Boga znieważać (Prz 30,8b-9).

A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami. Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością! (1 Tm 6,9-11)

Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie (Mt 6,25). Zobacz też Prz 23,4; 28,20; Koh 5,10-16; Mt 6,19-24; 13,22; Mk 4,18-19; Łk 8,14; 18,22-25; 1 Tm 6,6-8; Hbr 13,5.

(a) Kiedy umarł Jezus, nie było żadnej kłótni o Jego majątek i posiadłości (Mt 27,35).
(b) Żaden z apostołów nie był bogaty ani nie uważał bogactwa za swój cel (Łk 8,1-3; Dz 3,6).
(c) Mamy dążyć do odpowiedzialności i doskonałości przez naszą pracę a nie bogactwo (Ef 4,28).

(d) ?Pełna ewangelia sukcesu? (materialnego) głoszona dzisiaj jest kompletnie niebiblijna (Mt 6,25).

7. Jeżeli trafia nam się bogactwo, nie mamy na nim polegać.

... do bogactw, choćby rosły, serc nie przywiązujcie (Ps 62,11). Przeczytaj sobie także Hi 1,20-22, Łk 12,13-21; 18,22-25 i 1 Tm 6,7.

(a) Bogactwo przychodzi od Boga i jest czymś, za co jesteśmy odpowiedzialni jako zarządcy (Łk 12,48b).
(b) Bóg określa rozmiar bogactwa w twoim życiu, a ty określasz swoje bogactwo w życiu przyszłym (Łk 16,19-31; Jk 1,17).

8. Boga obchodzi nie to, jaką pracę wykonujemy, ale sposób, w jaki ją wykonujemy (Łk 3,12-14; 1 Kor 3,11-15; Kol 3,17).

(a) Nie mamy być zatroskani o to, co posiadamy, ale raczej mamy szukać Królestwa Niebieskiego i jego sprawiedliwości (Mt 6,24-34).
(b) Mamy pracować jak dla samego Pana (Kol 3,23; Ef 6,5-9).

9. Jesteśmy finansowo odpowiedzialni za:

(a) nasze rodziny (1 Tm 5,3-4.8).
(b) tych, którzy mają uzasadnione potrzeby (Łk 3,10-11; Ef 4,28; 1 Tm 5,9-16).
(c) tych, którzy służą Ewangelii, szczególnie za mówców i nauczycieli (1 Kor 9,14). Przeczytaj sobie również 1 Tm 5,17-18; 1 Kor 9,6-14.

10. Powinniśmy starać się cieszyć pracą i jej owocami.

Oto, co ja uznałem za dobre: że piękną jest rzeczą jeść i pić, i szczęścia zażywać przy swojej pracy, którą się człowiek trudzi pod słońcem, jak długo się liczy dni jego życia, których mu Bóg użyczył: bo to tylko jest mu dane (Koh 5,17-18;2,24-25). Zobacz też Pwt 14,22-26.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Dlaczego czuję się mało usatysfakcjonowany swoją pracą?
O: Praca nie została nam dana jako powód do satysfakcji czy spełnienia. Została dana mężczyźnie jako kara za jego udział w upadku. Bóg nigdy nie obiecał spełnienia poprzez pracę. To kultura czyni takie obietnice.

P: Czy powinienem oczekiwać od mojej żony, że będzie pracować zarobkowo poza domem i w ten sposób wesprze finansowo naszą rodzinę?
O: Nie. Praca i finansowe wsparcie rodziny jest odpowiedzialnością mężczyzny. Jeżeli twoja żona chce rzeczywiście pracować, czasami jest to właściwe, ale czasami nie. Jeśli jesteś niezdolny do pracy, to jest to inne złożone zagadnienie.

P: W jakim wieku najlepiej iść na emeryturę?
O: Bóg oczekuje od człowieka, aby prowadził produktywne życie tak długo, jak długo jest fizycznie do tego zdolny. Oddanie się bezczynności lub zabawom w jakimś magicznym punkcie swego życia jest całkowicie niebiblijne. Wraz z wiekiem i doświadczeniem możemy dokonywać zmian w swoim życiu zawodowym, ale nie możemy iść na emeryturę od produktywnej pracy.

Autor: Clark Branchard ukończył Uniwersytet Stanowy Michigan (B.S.E.E.). Całe swoje życie zaangażował w nauczanie w kościołach biblijnych. Obecnie pracuje też w Szkole Uczniów organizacji Relational Concepts. Ma żonę i troje dzieci.

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...