Czego możemy nauczyć się od Jezusa na temat komunikacji werbalnej?

Czego możemy nauczyć się od Jezusa na temat komunikacji werbalnej?

 

Opracowanie to przedstawia dziesięć zasad komunikacji werbalnej zaobserwowanych u Jezusa w jego rozmowie z kobietą przy studni, co opisane jest w Ewangelii wg Jana rozdział 4.

1 Zasada dla nadawcy

Ten, kto mówi,
musi wiedzieć,
co chce powiedzieć
i znać tego, do którego mówi

Z Ewangelii wg Jana 4,3-26. jasno wynika, że Jezus wiedział, co ma do powiedzenia i znał kobietę, której chciał to przekazać. Nadawcy przedstawieni w Biblii nie byli artystami abstrakcji, którzy spodziewali się od odbiorców jakiejś interpretacji. Przeciwnie, mieli w umyśle jasną świadomość swojego przekazu. Dlatego najważniejszym celem interpretacji jest odkrycie intencji autora. Autorzy biblijni wiedzieli również, do kogo mówią. Józef znał swoich braci. Mojżesz znał Izraelitów. Daniel - Nebukadnesara. Apostołowie znali odbiorców swoich listów. To, co czyniło Jezusa doskonałym nadawcą, to jego pełna wiedza o ludziach, do których mówił.

2 Zasada języka

Język komunikatu musi być wspólny
i dla nadawcy, i dla słuchacza

Komunikacja wymaga jednakowego zrozumienia znaczeń. Dotyczy to gestów, mimiki, tonu głosu, mowy ciała, a szczególnie słów. Fakt, że język grecki używany był w całym imperium rzymskim, znacznie przyczynił się do rozprzestrzenienia Dobrej Nowiny. Jednakowe rozumienie znaczeń jest jednak czymś więcej niż posiadaniem tej samej definicji słownikowej. Zawiera ono również osobiste poczucie ważności tych słów. Kiedy Jezus rozmawiał z kobietą przy studni, widzimy, że oboje tak samo rozumieli ważność oddawania Bogu chwały w Jerozolimie - nie na górze Gerazim, mieli tę samą wiedzę o historii studni Jakuba i to samo zrozumienie ważności wydobywania wody (Ewangelia wg Jana 4,10-21). Jedną z rzeczy, która utrudnia komunikację męża i żony jest to, że mężczyźni i kobiety często rozumieją coś innego pod pojęciem ?miłość?, ?seks?, ?opieka?, ?rodzicielstwo?, itp.

3 Zasada inicjatywy

Ten, kto ma coś do powiedzenia,
powinien zainicjować rozmowę

Według Ewangelii wg Jana 4,3-8 Jezus zainicjował konwersację. On był tym, który posiadał przekaz. Możemy oczywiście zacząć rozmowę od pytania. W tym przypadku musimy powiedzieć, że chcemy się czegoś nauczyć. Dopóki jednak nie ma inicjatywy, nie ma komunikacji. Osoba, która ma przekaz, powinna być inicjatorem porozumienia. Nie powinniśmy czekać, aż ktoś inny zacznie o tym mówić.

4 Zasada dla słuchacza

Słuchacz musi być zainteresowany tym,co chce powiedzieć nadawca.

W Ewangelii wg Jana 4,9-12 widzimy, że kobieta prawie natychmiast zainteresowała się tym, co Jezus miał do powiedzenia, i kiedy rozmowa ciągnęła się dalej, jej ciekawość rosła. To, że komunikacja ma miejsce, spowodowane jest zainteresowaniem przekazem, nie potrzebą jego słuchania. Ciekawość może brać się z tego, że:
(1) istnieje pragnienie dowiedzenia się,
(2) zauważa się u innych potrzebę dowiedzenia się, lub
(3) kiedy nadawca przekonuje słuchacza o wartości tego przekazu ? i tak było w przypadku rozmowy z kobietą opisanej w Ewangelii wg Jana 4,9-15

5 Zasada o zadaniu nadawcy

Mówiący musi pobudzać słuchacza do myślenia
przez wzbudzanie ciekawości

Rozmawiając z samarytanką, Jezus zyskał jej uwagę, ponieważ Żydzi nie rozmawiają z samarytanami. Tym, co naprawdę ją zaintrygowało, były słowa: Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. (Ewangelia wg Jana 4,18).

6 Zasada o zadaniu słuchacza

Słuchacz musi przepuścić wiadomość nadawcy przez własny umysł.

Zauważmy, że zarówno Jezus, jak i kobieta - zanim szli dalej - powtarzali główną myśl drugiej osoby (Ewangelia wg Jana 4,10-11; 20-21). Pilot, zanim wzniesie się ponad kontrolowanym lotniskiem, dostaje z wieży kontrolnej instrukcje, które musi powtórzyć, zanim usłyszy z wieży: ?Odpowiedź poprawna?. Zawsze, kiedy ktoś rozmawia z nami, dobrze jest powtórzyć sobie (może być po cichu) to, co on mówi. Nawet Jezus ?przerabiał? w umyśle to, co słyszał od Ojca (Ewangelia wg Jana 14,10).

7 Zasada zrozumienia

Ten, kto słyszy przekaz, powinien umieć go odtworzyć.

Rozumienie to połączenie między słyszeniem i odtworzeniem. Jakub powiedział, że powinniśmy być nie tylko słuchaczami Słowa, ale wykonawcami. Jezus uczył, że lukę pomiędzy jednym a drugim wypełnia zrozumienie (Ewangelia wg Mateusza 13,23). Rozumienie to przejęcie przekazu autora tak, by dokładnie umieć go odtworzyć. Po rozmowie z Jezusem kobieta powtórzyła mieszkańcom miasta esencję Jego wypowiedzi (Ewangelia wg Jana 4,28-29). Doskonała komunikacja wymaga tego, byśmy nie tylko byli w stanie powtórzyć przekaz, ale rozumieć go tak, by umieć zakomunikować go innym.

8 Zasada o przekazie

Przekaz zostanie zrozumiany dzięki używaniu tego, co jest już znane.

Komunikacja wymaga budowania na fundamencie tego, co już znane. Nie możesz na przykład czytać książki, jak długo nie znasz języka, w którym została napisana. Nie możesz zeskanować dokumentu, by uzyskać format PDF, jeśli nie wiesz jak działa komputer i co to jest PDF. Nie potrafisz sprawdzić oleju, jeśli nie wiesz, co to jest wskaźnik poziomu oleju, itp. W rozmowie opisanej w Ewangelii Jana 4 widać, że Jezus był świadomy tego, co ta kobieta wiedziała.

9 Zasada obecności

Nadawca najlepiej porozumie się ze słuchaczami,
kiedy będzie fizycznie obecny tam, gdzie oni są.

Inkarnacja (= wcielenie) oznacza ?obecność ciałem?. Bez fizycznego czynnika komunikacja nigdy nie jest kompletna. Nawet Bóg nie uznał swojego porozumienia z ludźmi za wystarczające, dopóki nie zamieszkał w ciele i między nami tak, byśmy mogli ujrzeć Jego chwałę (Ewangelia wg Jana 1,14). Realnym faktem, który przekonał kobietę z Samarii, była fizyczna obecność Jezusa w tym miejscu: ?Siedział przy studni i mówił mi, co robiłam? ? relacjonuje. Pierwszą rzeczą, jaką robimy po otrzymaniu listu, e-maila lub wiadomości przez telefon, to wizualizacja nadawcy. W biznesie wydaje się wiele pieniędzy na osobiste loty dla klientów, doradców i dostawców, ponieważ kontakt osobisty sprawia, że komunikacja jest kompletna. Apostołowie, którzy napisali Nowy Testament, postrzegali swoje listy jako część ich samych, tak jakby byli osobiście obecni wśród adresatów (List do Rzymian 15,27 nn; I List do Koryntian 16,5-7; II List do Koryntian 2,13; I List do Tesaloniczan 2,7-9; List do Hebrajczyków 3,20; 2 J 12).

10 Zasada wpływu

Przekaz nadawcy powinien wywrzeć
trwały wpływ na słuchacza

Rozmowa Jezusa z kobietą przy studni w sposób trwały wywarła wpływ i na nią, i na całe miasto (Ewangelia wg Jana 4,39-42). O komunikacji w wydaniu Jezusa napisał Marek: Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. (Ewangelia wg Marka 1,22).

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czego o komunikacji możemy dowiedzieć się od Jezusa?

#1 Wiedział, co i komu chciał powiedzieć.
#2 Używał słów, które rozumiał i On i Jego słuchacze.
#3 Inicjował rozmowy.
#4 Jego słuchacz był zainteresowany tym, co Jezus miał do powiedzenia.
#5 Pobudzał słuchacza do myślenia przez wzbudzanie zainteresowania.
#6 Słuchacz w swoim umyśle potrafił odtworzyć Jego wypowiedzi.
#7 Słuchacz był w stanie powtórzyć innym Jego przekaz.
#8 Jego przekaz był zrozumiały, bo używał pojęć znanych słuchaczom.
#9 Porozumiewał się z ludźmi będąc fizycznie obecny wśród nich.
#10 Jego przekaz miał trwały wpływ na słuchacza.

Autor: David A. DeWitt

Nowości

Przebaczenie kontra odwet

Jestem przekonany, że świat ma złe pojęcie o przebaczeniu i złe pojęcie o chrześcijańskiej koncepcji...

Przebaczenie kontra odwet

Jestem przekonany, że świat ma złe pojęcie o przebaczeniu i złe pojęcie o chrześcijańskiej koncepcji...

Mądrze jest unikać głupoty Prz 17

ŻYCIOWA MĄDROŚĆ NA PODSTAWIE KSIĘGI PRZYSŁÓW: Unikaj głupoty za wszelką cenę Przysłów 17   Mądrość...