Sąd Ostateczny - przed Wielkim Białym Tronem

  • Co to jest sąd przed Wielkim Białym Tronem?
  • Kto tam będzie osądzony?
  • Na jakiej podstawie?
  • Jaka będzie kara?

 

Śmierci każdy może być pewny. C. S. Lewis zauważył, że statystyki na temat śmierci robią wrażenie ? jak dotychczas nie ma wyjątków! Śmierć czeka na nas tak, jak podłoga na spadającą na nią żarówkę. Biblia mówi: Jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd (List do Hebrajczyków 9,27).

Zapowiedź przyszłego sądu nad każdą osobą po jej śmierci znajduje się zarówno w Starym Testamencie (Psalm 96,13; Księga Koheleta 12,14; Księga Daniela 12,2) jak i w Nowym (Dzieje Apostolskie 17,31; II List do Tymoteusza 4,1; List do Hebrajczyków 9,27). Ci, którzy przyjęli Chrystusa jako swojego Zbawiciela, pojawią się przed Jego tronem sędziowskim (I List do Koryntian 3,11-15; II List do Koryntian 5,10). Ci, którzy Go nie przyjęli staną przed innym sądem ? przed Wielkim Białym Tronem.

Tron
Apokalipsa 20,11-15 to główny fragment Biblii opisujący sąd przed Wielkim Białym Tronem. Jan mówi: potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego (w.11). Wielkość tego tronu tworzy potęga zasiadającej na nim Władzy. Biel wskazuje na Jego czystość i ostateczność Jego sądu. Na tym tronie nie będzie korupcji. Fakt, że jest to tron, pokazuje, że podejmuje się tutaj suwerenne decyzje. Mimo, że Sędzia nie jest wymieniony po imieniu, na podstawie Ewangelii wg Jana 5,22 wiemy, że Jezus powiedział: Ojciec, bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi (zobacz też Dzieje Apostolskie 17,31; II List do Tymoteusza 4,1 i Ewangelię wg Mateusza 25,31). Tak więc Jezus jest Sędzią, który siedzi na Wielkim Białym Tronie. W Apokalipsie 20,11 Jan pisze dalej:, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono (zobacz też II List Piotra 3, 10-12). Tron ten stoi sam jeden. Nie ma przy nim żadnej ziemskiej przesłaniającej go rzeczy. Nie ma materialnych posiadłości, domów, ubrań, samochodów, itp. ? miejsca dla nich nie znaleziono i mamy jeden obraz: pojedynczej osoby stojącej naprzeciwko swojego Sędziego, Pana, Jezusa Chrystusa.

Kto będzie osądzony?
I ujrzałem umarłych ? wielkich i małych ? stojących przed tronem (Apokalipsa 20,12). Na podstawie tego wersetu wiemy, że będzie zmartwychwstanie ciał. Jezus powiedział: Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach, usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd (Ewangelia wg Jana 5,29). Zauważmy, co pisze Jan w Apokalipsie 20,13: I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć i Otchłań wyday zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. Nie ma znaczenia, jak długo dana osoba była umarła, w jakim stanie było jej ciało, nie liczy się nawet miejsce jej pobytu. Mogłoby leżeć gdzieś w morzu. Jezus powiedział, że przyjdą wszyscy. Miejscem, gdzie wszyscy niesprawiedliwi oczekują na sąd po swojej śmierci, jest Otchłań (Hades) (Ewangelia wg Łukasza 16,19-31). Zauważmy również, że nie liczy się to, czy osoba ta miała wielkie znaczenie na ziemi, czy była tam postacią mało lub nic nie znaczącą. Wszyscy staną przed tronem Sędziego. U Boga nie ma względu na osobę (List do Rzymian 2,11).

Podstawa sądu
Argumentów szuka się w księgach. Otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów (Apokalipsa 20,12; List do Rzymian 2,6). Nie chodzi tu o zbawienie przez uczynki. To potępienie przez uczynki. Każdy jest odpowiedzialny za to, co zrobił będąc na ziemi. Bóg bowiem każdą sprawę wezwie na sąd, wszystko, choć ukryte: czy dobre było, czy złe (Księga Koheleta 12,14). Każdy odpowiada za siebie przed Bogiem. Pierwszy rodzaj ksiąg, które zostaną otwarte, pokaże czyny z życia danej osoby ? prawdziwe grzechy. Potem zostanie otwarta księga życia. Gdy nie znajdzie się tam imienia tej osoby, będzie to dowodem, że nie przyjęła ona zapłaty Chrystusa za swój grzech. Wtedy na podstawie ksiąg czynów zostanie wyznaczona kara ? według tego, co zrobili w swoim życiu.

Księga Życia
Jest to bardzo ważna księga dla każdego człowieka. W Apokalipsie 20,15 Jan mówi: Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. Jeżeli więc nie chcesz pojawić się na sądzie przed Białym Tronem i nie być wrzucony do jeziora ognia na wieczność, musisz mieć swoje imię w tej księdze. Czym jest ta Księga Życia i jak zapisać w niej swoje imię? Ludzie zapisani w niej są grzesznikami, tak samo jak ci, których imion tam nie ma. Według Listu do Rzymian 3,23 wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Tak więc ilość grzechów nie decyduje o tym, czy twoje imię tam jest czy nie. W księdze Apokalipsy (Objawienia) Jan podał niektóre informacje o Księdze Życia. Nazywa ją ?księgą życia zabitego Baranka? (Apokalipsa 13,8), to jest Jezusa Chrystusa (Ewangelia wg Jana 1,29; Apokalipsa 5,6.12-13). Jan napisał również: Bóg dał Nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia (I List Jana 5,11-12). Twoje imię zostaje zapisane do tej księgi wtedy, kiedy przyjmujesz Jezusa Chrystusa jako tego, kto na krzyżu zapłacił karę za twoje grzechy (Ewangelia wg Jana 1,12). Nie chodzi tu o ważenie dobrych i złych uczynków. Apostoł Paweł napisał: Łaską, bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił (List do Efezjan 2,8-9).

Księga uczynków
Pierwsze spojrzenie do księgi uczynków ujawnia fakt, że każdy człowiek jest grzesznikiem. Paweł napisał: Zapłatą za grzech jest śmierć (List do Rzymian 6,23). Nie znajdując imienia danej osoby w księdze życia, Jezus Chrystus - sędzia wraca do ksiąg czynów. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów (Apokalipsa 20,12-13). Dzięki nowoczesnej technologii wiele ludzi może sobie używać informacji z dowolnej encyklopedii lub oglądać 50 000 fotografii zapisanych na małej płycie. Nie byłoby to zaskoczeniem, gdyby Stwórca wszechświata miał bazę danych na temat swoich stworzeń. Jezus powiedział: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu (Ewangelia wg Mateusza 12,36) a Paweł: Okaże się to w dniu, w którym sądzić będzie przez Jezusa Chrystusa ukryte czyny ludzkie (List do Rzymian 2,16). Każda myśl, każdy czyn, każdy moment, wszyściuteńko. Wszystko zostało nagrane w niebie i Bóg weźmie to pod uwagę, by wydać sąd i odpowiedni rodzaj kary.

Na czym polega kara?
Dwa razy Jan powtarza, że ludzie ci zostali osądzeni, każdy na podstawie swoich czynów (Apokalipsa 20,12-13). Dlatego są różne poziomy męczarni w jeziorze ognia. Potwierdza to również Jezus. Powiedział, że lżej będzie w dzień sądu ziemi sodomskiej i gomorskiej niż tym, którzy słyszeli o Zbawicielu i odrzucili Go (Ewangelia wg Mateusza 10,15). W Ewangelii Jana 19,11 zapisane jest, co Jezus powiedział Piłatowi: większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Opisując działania uczonych w Piśmie, stwierdził, że tych spotka szczególnie surowy wyrok (Ewangelia wg Marka 12,40 i Ewangelia wg Łukasza 12,47-48).

Potem śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego (Apokalipsa 20,14). Śmierć jest końcem życia fizycznego (Księga Rodzaju 2,16-17). Hades to miejsce, gdzie dusze ludzi oczekują sądu przed Białym Tronem (Ewangelia wg Łukasza 16,19-31). Tam zniszczone będą ostatnie przejawy ludzkiego buntu przeciwko Bogu. To jest śmierć druga (Apokalipsa 20,14).

Śmierć istnieje w trzech stanach: pierwszy to śmierć duchowa. Każdy rodzi się na świecie duchowo martwy: umarliście przez grzechy i upadki wasze (List do Efezjan 2,1). Ratunkiem od tej śmierci jest przyjęcie Jezusa jako swojego Zbawiciela (Ewangelia wg Jana 3,16). Drugi stan to śmierć fizyczna. Środkiem zaradczym na nią jest zmartwychwstanie ciał tych, którzy przyjmując Chrystusa, mają życie wieczne (I List do Koryntian 15,50-57). Po trzecie, istnieje śmierć druga, to znaczy świadomość istnienia w jeziorze ognia. [Wbrew poglądowi, że nie ma świadomego istnienia w jeziorze ognia. Według Apokalipsy 20,10 antychryst i fałszywy prorok będą tam przez 1000 lat. Zobacz też Ewangelię wg Mateusza 25,46.] Na tę śmierć nie ma ratunku. Jeżeli się ktoś nie znalazł zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do jeziora ognia (Apokalipsa 20,15).

Gniew Boży w pełni widoczny jest w dwóch wielkich wydarzeniach w historii ludzkości ? na sądzie przed Wielkim Białym Tronem i na krzyżu Chrystusa. Na Chrystusa gniew został wylany za tych, którzy ufają Mu jako swojemu Zbawicielowi. Który moment stanięcia przed sądem wybierzesz? Jeżeli zdecydujesz się przyjść do Chrystusa, to Jego zastępcza za ciebie śmierć ochroni cię przed sądem ostatnim. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia (List do Rzymian 8,1).

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Co to jest sąd przed Białym Tronem?
O: Ostateczny sąd Boga nad ludzkością.

P: Kto tam będzie osądzony?
O: Wszyscy ludzie, którzy nie przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela.

P: Na jakiej podstawie ktoś będzie osądzony?
O: Będą otwarte księgi czynów i pokażą, że dana osoba jest grzesznikiem. Potem otwarta będzie Księga Życia, która pokaże, że osoba ta nie przyjęła Bożej zapłaty za swój grzech. Wtedy na podstawie ksiąg czynów zostanie ustalona kara.

P: Jaka będzie ta kara?
O: Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, zostanie wrzucony do jeziora ognia (Apokalipsa 20,15; też Ewangelia wg Mateusza 25,41 i 46).

 

Autor: Ellen DeWitt

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...