Autentyczność Biblii

? Czym Biblia różni się od innych ksiąg?

? Skąd wzięła się Biblia?

? Kto ma właściwą interpretację Biblii?

 

1.Unikalność

Biblia jest unikalną biblioteką 66 ksiąg napisanych w ciągu 1500 lat przez 40 autorów, w trzech językach (hebrajski, grecki i aramejski), na trzech różnych kontynentach (Europa, Azja i Afryka Północna). Księgi te są zapisem historii, mają formę poezji, prozy, powieści romantycznej, proroctwa; przedstawiają 2930 osób opisanych w 1551 miejscach; poruszają setki kontrowersyjnych tematów z doskonałą harmonią i ciągłością. Harmonia ta byłaby nieosiągalna bez działania Bożego. Ludzie niechętnie się z tym zgadzają, nawet jeżeli chodzi o tak obiektywne przedmioty jak fizyka, chemia czy medycyna. Rzadko, na przykład, dostaniesz tę samą diagnozę od dwóch specjalistów z tej samej dziedziny. Biblia została przetłumaczona na blisko 1700 języków i wytrzymała próbę czasu jako najbardziej wartościowa książka na świecie.

2. Charakter

Biblia mówi, że Bóg dobrowolnie odkrył samego siebie i swój sposób widzenia świata. Nazywa się to objawieniem. Bóg dał się poznać poprzez swoje stworzenie (List do Rzymian 1,18-20) i przez spisane Słowo ? Biblię. Zrobił to w ten sposób, że natchnął niektórych ludzi do pisania Jego słów. To nazywa się natchnieniem (II List Piotra 1,21; II List do Tymoteusza 3,15-16). W rezultacie powstało oryginalne, bezbłędne dzieło ? dokładny zapis myśli i woli Bożej (Ewangelia wg Łukasza 24,27.44). Dlatego nie wolno nic do niego dodać ani nic od niego odjąć (Apokalipsa 22,18-19). Tak więc Biblia z zasady jest bezbłędnym, wyrażonym w natchnionych słowach objawieniem Boga.

3. Kanoniczność

Na pewnym etapie historii kościół musiał zadecydować, które księgi są z natchnienia Bożego. Zbiór ten nazwany Biblią cechuje więc kanoniczność. Dana księga została uznana za Słowo Boże, kiedy (1) było w jej treści stwierdzenie, że pochodzi od Boga, (2) uczyła treści zgodnych z resztą Biblii, (3) była już używana przez kościół.

4. Rozwój

Stary Testament przepisywany był przez kopistów, którzy dokładnie liczyli każdą linijkę, wyraz, sylabę i literę, aby kopia odpowiadała oryginałowi. Najwcześniejsza kompletna kopia Starego Testamentu pochodziła z 900 roku n.e. W roku 1948 dokonano odkrycia zwojów nad Morzem Martwym w Qumran). Były to rękopisy Starego Testamentu o 1000 lat wcześniejsze (150 lat p.n.e.). Po porównaniu obu powyższych okazało się, że zadziwiająco są te same.
Nowy Testament ma ponad 24.000 częściowych lub kompletnych manuskryptów ? kopii. Najstarszy datowany jest na rok 130 n.e., co czyni Nowy Testament najbardziej wiarygodnym dokumentem, jaki kiedykolwiek istniał. Dla porównania ?Wojna galijska? Cezara (powstała w 58 r. n.e.) posiada 10 rękopisów, a najstarszy datowany jest na 900 lat po napisaniu oryginału. Istnieje również wiele cytatów z Biblii w pismach wczesnych ojców kościoła, którzy żyli 150 ? 200 lat po Chrystusie, tak więc gdybyśmy nawet nie mieli ani jednej kopii Biblii, moglibyśmy odtworzyć Nowy Testament (bez 11 wersetów) z tekstów napisanych w ciągu 200 lat od śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

5. Archeologia

Archeologia udowodniła i wielokrotnie zweryfikowała dokładność i autentyczność Biblii. Oto trzy przykłady: (1) Kamień z Dibon datowany na rok ok. 800 p.n.e. ma zapis imienia izraelskiego króla Omriego (I Księga Królewska 16,25-28) oraz nazwy kilku miejsc biblijnych, a także imię Boga Izraela. (2) Tabliczki z Ebla (2400-2250 p.n.e.) odkryte ostatnio w Syrii stwierdzają nie tylko istnienie pism na 1000 lat przed Mojżeszem ? te same prawa, zwyczaje i wydarzenia zostały też wspomniane w pismach z tego okresu. (3) Ewangelia Łukasza i Dzieje Apostolskie napisane przez Łukasza są pełne dokładnych dat, przedziałów czasowych, imion, miejscowości, wydarzeń i w żadnym z nich nie znaleziono nawet najmniejszego błędu lub zmyślenia.

6. Proroctwa

W Starym Testamencie zostało przepowiedziane powstanie i upadek Babilonu, Persji, Grecji i Rzymu (Księga Daniela 2,31-45). Miasto Tyr zostało dokładnie zniszczone tak, jak przepowiedział Ezechiel (26). Nadal istnieją potomkowie Abrahama, jak to zostało zapowiedziane w Księdze Rodzaju 12-15. Nie ma już śladu po Kananejczykach i Edomitach przeklętych przez Boga (Księga Rodzaju 9,25; Księga Abdiasza 1-21). Proroctwa o Mesjaszu wypełniły się w Jezusie Chrystusie, włącznie z miejscem urodzenia (Księga Micheasza 5,2; Ewangelia wg Mateusza 2,1), jego dziewiczym poczęciem (Księga Izajasza 7,14; Ewangelia wg Mateusza 1,23), zdradzeniem go za 30 kawałków srebra (Księga Zachariasza 11,12; Ewangelia Mateusza 26,15), przebiciem jego rąk i nóg (Psalm 22,16; Ewangelia wg Mateusza 27,35), rzucaniem losów o jego szatę w czasie ukrzyżowania (Psalm 22,18; Ewangelia wg Mateusza 27,35), Jego pogrzebem (Księga Izajasza 53,9; Ewangelia wg Jana 20,28) i tym, że miał być nazywany Bogiem (Księga Izajasza 9,6; Ewangelia wg Jana 4,25-26).

 

7. Wiarygodność

Wiarygodność Biblii widać w tym, jak świadczy ona sama o sobie. Pisarze Starego Testamentu ponad 2600 razy stwierdzają, że piszą Słowo Boże. W Nowym Testamencie znajduje się co najmniej 320 cytatów ze Starego Testamentu. Św. Piotr postawił pisma Pawła na równi z ?resztą pism? (II List Piotra 3,16). Jezus twierdził, że Stary Testament jest Słowem Bożym (Ewangelia wg Mateusza 5,18), kiedy uznał za Słowo Boże to, co napisał Mojżesz (Ewangelia wg Mateusza 15,4).

8. Zrozumienie

Do rozumienia Biblii potrzebna jest interpretacja każdego zdania na tle całego kontekstu. Aby to zrobić, musimy:
(1) poznać tło historyczne, w którym powstała dana księga;
(2) traktować każde zdanie w zwykły, prosty, normalny sposób, tak jak by się czytało gazetę,
(3) i co najważniejsze, szukać znaczenia zamierzonego przez autora. Trzeba na przykład stwierdzić, czy autor chciał napisać opowiadanie lub użył przenośni, czy wypowiadał proroctwo, przypowieść, czy tworzył prozę lub poezję.

Bóg obiecuje, że Duch Święty stanie się naszym nauczycielem i wyjaśni nam Jego objawienie zawarte w Biblii (Ewangelia wg Jana 16,12-15; I List do Koryntian 2,9 ? 3,2).

 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Czym Biblia różni się od innych ksiąg?

O: Nie tylko sama Biblia stwierdza, że jest Słowem Bożym. Potwierdzają to również dostępne do weryfikacji dowody archeologiczne i wypełnione proroctwa.

P: Skąd wzięła się Biblia?

O: Bóg inspirował niektórych autorów, by bezbłędnie zapisali jego Słowo. Teksty te były później kopiowane przez specjalistów i dalej rozpowszechniane poprzez wynalazek druku. Dzięki temu zachowały się aż do dzisiaj.

P: Kto ma właściwą interpretację Biblii?

O: Biblia, tak jak każda inna książka, może być błędnie zinterpretowana. Jeżeli będziemy interpretować każde zdanie w kontekście tła historycznego i rozumieć wyrazy w ich zwykłym, codziennym, normalnym, znaczeniu, dojdziemy do intencji zamierzonej przez autora. Właściwa interpretacja to właśnie takie znaczenie, jakie miał na myśli autor.

 

Autor: Jerry Collins

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...