Inne ewangelie

Inne ewangelie

Opracował Dr David A. DeWitt

W drugim liście Piotra czytamy: żadne proroctwo Pisma ? nie było nigdy przyniesione z woli człowieka, lecz wypowiedzieli (je) ludzie od Boga, niesieni przez Ducha Świętego (2 List Piotra 1:20-21 ? przekład dosłowny). Do opisania natchnionego pisma Piotr używa słowa profeteia - proroctwo. Przyrównuje on także listy Pawła do reszty Pisma Świętego (2 List Piotra 3:16). Na końcu Apokalipsy Jan napisał:
Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. Słowo napisane przez Jana jest tym samym słowem, (profeteia) którego używa Piotr w odniesieniu do całej Biblii. Zatem wydaje się, że apostołowie byli świadomi faktu, że pisali Pismo Święte, które było objawieniem od Boga, równorzędnym starotestamentowej Biblii.

Po śmierci Jana, ostatniego z apostołów, który zmarł w połowie lat 90-tych AD, kościół kontynuował pisanie listów takich jak ?Męczeństwo Polikarpa? oraz ?Pierwszy i Drugi List Klemensa?. Listy te powstałe w drugim i trzecim wieku zwykle nazywa się pismami ojców apostolskich. Wielu uznawało, że owe pisma były inspirowane przez Boga, tak jak pisma z pierwszego wieku. Ponadto w czasach postapostolskich przedstawiciele sekt jak gnostycy (podobni do współczesnych mormonów i świadków Jehowy) napisali fałszywe ewangelie, próbując dopasować Jezusa do aktualnego wówczas religijnego myślenia Greków. Pojawiły się również inne ?ewangelie? i listy napisane pod fałszywymi imionami (zwane pseudoepigrafami) [gr. pismo z fałszywym tytułem]. Stąd mamy takie dzieła jak ?Ewangelia Barnaby?, ?Ewangelia Filipa? i ?Ewangelia Tomasza?, napisane w okresie drugiego i trzeciego wieku, lecz nie przez Barnabę, Filipa czy też Tomasza.

W czwartym stuleciu przywódcy kościoła zaczęli oceniać to, co zostało stworzone dotychczas. Wynikiem tego, w roku 367 Atanazy, a w 397 sobór kościoła, zdecydowali, że tylko 27 ksiąg i listów aż do pism apostoła Jana z lat 90-tych były ustnie inspirowane przez Boga. Zatem Księga Objawienia (Apokalipsa) była ostatnim inspirowanym profeteia, proroctwem Biblii.

Postępowcy, jak większość uniwersyteckich profesorów religii, oraz autorzy powieści jak Dan Brown (?Kod Da Vinci?), sugerują nam, że Nowy Testament składa się z ksiąg wybranych przez przywódców kościoła, którzy jednocześnie pominęli inne księgi zawierające szczegóły na temat Jezusa, które ci liderzy kościoła chcieli ukryć przed ludźmi.

Jest to kłamstwo w żywe oczy

Od czasu Chrystusa aż po śmierć św. Jana w latach 90-tych w użyciu było tylko 27 chrześcijańskich pism, i przywódcy kościoła wybrali wszystkie z nich. Selekcja nastąpiła według zasady chronologii. Zatem przywódcy kościoła doszli do wniosku, że wraz ze śmiercią apostołów Bóg zakończył werbalnie  inspirować tworzenie nieomylnej literatury. Wszystkie pisma, które według postępowców zostały pominięte przez ojców wczesnego kościoła, napisano po śmierci apostołów.

Od tego czasu odkryto tysiące kopii tychże 27 ksiąg nowotestamentowych, lecz nigdy nie znaleziono innych chrześcijańskich pism pochodzących z pierwszego stulecia naszej ery. W użyciu jest jedynie 27 chrześcijańskich pism z I-go wieku naszej ery i wszystkie je włączono do Nowego Testamentu.

To oznacza, że świadectwo chrześcijan pierwszego wieku jest zrozumiałe i spójne.

Nowości

Nagrania audio ze spotkań z Davidem DeWitt

Tematy poruszane na spotkaniu:   Globalne ocieplenie a Biblia Natura naszego sumienia Sąd w liście...

Wirus COV-2 a Biblia

Koronawirus CoV-2 z perspektywy Biblii Dave DeWitt   Kilka danych statystycznych o CoV-2 Cytat z...

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...