Doradztwo a kształtowanie uczniów

  • Na czym koncentruje się doradztwo świeckie?
  • Na czym koncentrują się ci, którzy czynią innych uczniami Chrystusa?
  • Czy nie powinniśmy zajmować się i jednym i drugim podejściem, bo czy nie są zasadniczo tym samym?

 

 

 

Nie będziemy rozpatrywać tutaj problemu chorób psychicznych związanych z uszkodzeniem mózgu, brakiem równowagi chemicznej lub brak równowagi psychicznej z powodu uszkodzeń fizycznych. Naszym celem jest porównanie doradztwa świeckiego z czynieniem uczniami Chrystusa w dziedzinach: społecznej, osobistej, w relacjach międzyludzkich.


Ogólnie, poniższa lista różnic pokazuje fakt, że świeckie doradztwo pomaga ludziom przezwyciężyć dyskomfort i wprowadzić ich do strefy komfortu. Dzieje się tak przez używanie informacji spoza Biblii i stosowanie tylko ich samych lub zmieszanych z prawdą pochodzącą z Pisma Świętego. W procesie czynienia uczniami to Bóg pomaga ludziom jak mają propagować Jego charakter poprzez swoje życiowe sytuacje. Jest to proces proaktywny.

 

(1) W doradztwie świeckim ludzie reprezentujący ludzką mądrość doradzają innym.
W procesie czynienia uczniów Bóg jako doradców używa ludzi reprezentujących Jego mądrość (Psalm 23,1-3; 32,8; Księga Izajasza 9,6).

(2) Doradztwo świeckie widzi problem jako sytuację wymagającą rozwiązania.
Ten, który czyni uczniów widzi problem jako sytuację wstępną kierującą uwagę na łaskę Bożą, która wzmacnia wiarę człowieka (I List Piotra 1,6-7).

(3) Doradztwo świeckie zakłada, że za cierpienie odpowiedzialne są ziemskie sytuacje.
Ten, kto czyni uczniów zakłada, że Bóg jest odpowiedzialny za cierpienie (List do Rzymian 5,1-5; List Jakuba 1,2-4).

(4) Doradztwo świeckie koncentruje się na analizie.
Czyniciel uczniów koncentruje się na odpowiedziach (Ewangelia wg Mateusza 10,38; 16,24).

(5) Doradztwo świeckie mówi, że ludzie muszą odnaleźć siebie.
W procesie czynienia uczniów trzeba stracić siebie z powodu Chrystusa (Ewangelia wg Łukasza 9,23-24).

(6) Doradztwo świeckie widzi psychologię jako bazę prawdy i może dodawać wersety biblijne dla uzupełnienia zasad psychologicznych.
Ci, którzy czynią uczniów jako bazę prawdy biorą Pismo Święte (Ewangelia wg Marka 7,7.13).

(7) Doradztwo świeckie pomaga ludziom otrzymać nagrodę w tym życiu.
Czyniciele uczniów Chrystusa pomagają ludziom dostać nagrody w niebie (Ewangelia wg Mateusza 6,19-21).

(8) Doradztwo świeckie dąży do pokoju ze światem.
W czynieniu uczniów chodzi o oddzielenie się od świata poprzez prawdę Bożego Słowa (Ewangelia wg Jana 17,15-17).

(9) Doradztwo świeckie mówi, że wszelka prawda jest Bożą prawdą. Dlatego nie powinniśmy odrzucać mądrości ludzkiej tylko dlatego, że nie ma jej w Biblii.
W czynieniu uczniów chodzi o to, by nie wiedzieć niczego więcej ponad to, co mówi Biblia (Psalm 119,97-105; J 8,31-33). Bo skąd będziemy wiedzieć, że coś innego jest prawdziwe lub właściwe?

(10) Doradztwo świeckie uwalnia ludzi od poczucia winy.
W czynieniu uczniów jest mowa o tym, że wszyscy jesteśmy winni i musimy żałować za grzechy (List do Rzymian 3,23; 6,23).

Nowości

Przebaczenie kontra odwet

Jestem przekonany, że świat ma złe pojęcie o przebaczeniu i złe pojęcie o chrześcijańskiej koncepcji...

Przebaczenie kontra odwet

Jestem przekonany, że świat ma złe pojęcie o przebaczeniu i złe pojęcie o chrześcijańskiej koncepcji...

Mądrze jest unikać głupoty Prz 17

ŻYCIOWA MĄDROŚĆ NA PODSTAWIE KSIĘGI PRZYSŁÓW: Unikaj głupoty za wszelką cenę Przysłów 17   Mądrość...