Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

 

WSTĘP

Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w. 1) Kuszenie było pomysłem Boga. Jezus nie był prowadzony przez diabła, ale przez Ducha Bożego, żeby był kuszony przez diabła. Bóg testuje ludzi. Bóg testuje dobrych ludzi. On testuje swoich ludzi, swoich świętych. Bóg testował nawet Syna. Bóg nie kusi ludzi. Jedyną różnicę stanowi motyw, cel, nie szczegóły.
O różnicy między kuszeniem a testowaniem decyduje motyw albo cel. Jakub 1:3 mówi na przykład, by testowanie uznawać za najwyższą radość. W wersetach 12-14 mowa jest o tym, że Bóg nie kusi nas, chociaż użyte jest to samo słowo (peirosmos).

 

Jedyną przyczyną tego, że mówimy „kuszony” zamiast „testowany” jest to, że kuszenie pochodzi od Szatana. Motywem Szatana jest obalenie wartości należenia do królestwa Bożego. Motywem Boga jest wykazanie wartości należenia do królestwa Bożego. W księdze Hioba na przykład Bóg i Szatan zgodzili się co do fizycznego charakteru testowania, ale byli niezgodni co do jego wyniku, to znaczy mieli przeciwne motywy. Tak więc celem prowadzenia Ducha było dowiedzenie, kim jest Jezus. Jezus pościł 40 dni i nocy, co było przygotowaniem do drugiego kuszenia (w. 2).

 

KOMENTARZ

Pierwsze kuszenie zaczęło się tak: Jeżeli jesteś Synem Bożym (w. 3). Szatan zdawał sobie sprawę, że Chrystus ma moc zamienić kamień w chleb. Jego celem było nakłonienie Chrystusa do użycia Jego boskości dla zniszczenia planu Boga. Jezus odpowiedział słowami Pisma. Nie mówi on o ogólnych koncepcjach z Pisma, ale o każdym słowie.
W Bożym Słowie natchnione jest każde słowo.

 

Drugie kuszenie ma miejsce na szczycie świątyni, w pobliżu Doliny Cedronu (około 182 metry nad doliną). Szatan powiedział: Skoro jesteś Synem Boga, skocz stąd w dół (w. 6). Szatan nie wątpił, że Chrystus jest Synem Boga. Zakładał, że może On dokonywać cudów przy pokuszeniach. Błędnie zacytował Psalm 91:11-12, aby zabrzmiał tak, jakby celem Psalmu byli aniołowie łapiący kogoś, kto jest zrzucony na dół. Właściwie to w Psalmie tym czytamy, że aniołowie mają nadzór nad tobą, by mieć cię pod opieką na wszystkich twoich drogach. Jezus powiedział: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga twego [Pwt 6:16] (w. 7).

 

Potem Szatan wziął Jezusa na bardzo wysoką górę, nie nazwaną tutaj (w. 8). Chciał dać Mu królestwa świata, jeżeli Jezus mu się pokłoni. Jezus rozkazał Szatanowi odejść, cytując Pwt 6:13 i 10:20 (w. 10). Jezus dodał słowo tylko. Wtedy diabeł odszedł i aniołowie usługiwali Mu (w. 11).

 

OBSERWACJE

Po pierwsze: Jest tu kilka podobieństw z kuszeniem Ewy ( Rdz 3) i z pokusami wymienionymi w 1 J 2:16 (pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha życia). Wydaje się jednak, że fragmenty z księgi Rodzaju i ew. Jana są bardziej podobne do siebie niż do ew. Mateusza. Na przykład pycha nie jest problemem dla Boga. Pokusy dla ludzi i dla Syna Bożego są inne.

 

Po drugie: Chrystus odpowiadał na każde pokuszenie fragmentem Pisma i wszystkie one pochodziły z Księgi Powtórzonego Prawa. Wszystkie Jego wypowiedzi były zgodne
z zamysłem autora.

 

Po trzecie: Kiedy Szatan cytował Pismo, opuszczał część nie pasującą do jego celu.

 

Po czwarte: Nie znam żadnego zakazu zamieniania kamieni w chleb. My to robimy, zarabiając na życie. Jest w tym jednak coś złego, kiedy robimy to na życzenie Szatana. Nie ma nic złego w uzdrawianiu chorych, jednak kiedy dokonuje się tego za pomocą praktyk okultystycznych, jak np. voodoo, czyli na sposób Szatana, uznajesz wtedy jego wartości i odwracasz uwagę od wartości pochodzących ze Słowa Bożego.

 

Po piąte: drugie kuszenie jest testowaniem Boga, próbą wciągnięcia Boga, by zrobił coś, co nie jest Jego planem, ale dla własnego, niezależnego od Boga celu.

 

Po szóste: ostatnia pokusa miała skupić Go na władzy politycznej zamiast na Ewangelii. Królestwa świata zostały rzeczywiści oddane Szatanowi (zobacz J 12:31; 14:30; 16:11; 2 Kor 4:4, gdzie Szatan nazwany jest władcą tego świata). Wygląda na to, że celem Szatana było skłonić Chrystusa, aby wszedł od razu do wieku królestwa, omijając krzyż. To również wyeliminowałoby Boga jako cierpiącego sługę oraz sprawiedliwy charakter królestwa Bożego objawionego przez Chrystusa. Wydaje się, że Szatan chciał, aby Chrystus dokonał tego, o czym myślał Jan i apostołowie – ustanowi królestwo.

 

ZASTOSOWANIA

  • Szatan jest mimowolnym sługą Boga. Bóg testuje swoich ludzi, nawet swojego Syna. Szatan kusi ludzi. Jedyną różnicę stanowi motyw. Konkretne cierpienie może być to samo. Bożym celem jest wykazanie twojej wiary. Motywem Szatana jest zniszczyć twoją wiarę.

  • Nie wykonuj pozornie dobrych rzeczy w światowym lub satanicznym kontekście, ponieważ jest to uznaniem systemu Szatana za wartość niezależną od Boga (tak jak świeckie doradztwo, mądrość ze świata, wykorzystywane jako doradztwo chrześcijańskie odwracające twoją uwagę od Słowa Bożego).

  • Zmierz się z pokusami i testowaniem przy pomocy Słowa Bożego rozumianego tak, jak zamierzał to autor. Wszystkie pokusy i testy mają wykazać, czy będziesz szedł za Słowem Bożym.

  • Zrozum, że Bóg nigdy nie robi czegoś sprzecznego ze Swoim planem. Ufaj więc temu planowi.

Dr David A.DeWitt

Nowości

Nagrania audio ze spotkań z Davidem DeWitt

Tematy poruszane na spotkaniu:   Globalne ocieplenie a Biblia Natura naszego sumienia Sąd w liście...

Wirus COV-2 a Biblia

Koronawirus CoV-2 z perspektywy Biblii Dave DeWitt   Kilka danych statystycznych o CoV-2 Cytat z...

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...