Ewolucja a Biblia

Ewolucja a Biblia

Opracował Dawid A. DeWitt

Jest to moim głębokim przekonaniem, iż darwinistyczna (makro) ewolucja i Biblia nie mogą być równocześnie prawdziwe.

Następujące punkty zawierają wyjaśnienie mojego poglądu na ten temat.

 1. Nie chodzi tutaj tylko o dopasowanie pewnych szczegółów, które można zinterpretować w odmienny sposób. Te dwa systemy wiary są kompletnie sobie przeciwstawne na najbardziej podstawowym poziomie. Biblia twierdzi, że jest objawieniem nadnaturalnego Stwórcy. Teoria ewolucji - że rzeczy zaistniały i zmieniły się w to, co widzimy dzisiaj, bez nadnaturalnej interwencji. Idea nadnaturalnej interwencji stoi w całkowitej sprzeczności do idei ewolucji. Gdy tylko przyjmiesz za prawdę nadnaturalną interwencję (jak w deizmie, teizmie lub w panteizmie) nie jest to już wtedy ewolucja. To, co nadnaturalne zabiera nas z obszaru naturalnego. Zatem Biblia i ewolucja nie mogą być równocześnie prawdziwe.
 2. Biblia nie wspomina o stworzeniu na drodze przypadku. Nie jest to też kwestą usunięcia Księgi Rodzaju, nazwania ją mitem lub traktowania ją, jako metaforę. Nauka o stworzeniu obecna jest w całej Biblii i za każdym razem przyjmuje się nadnaturalne stworzenie w ściśle określonym momencie czasu, a nie sekwencję zdarzeń poprzez długi okres. Biblia i ewolucja nie mogą być równocześnie prawdziwe. Rozważ poniższe fragmenty:

Księga Rodzaju 1:1-5,8,12-13,19-20,23-24,27,31; Księga Wyjścia 20:11; Księga Powtórzonego Prawa 4:32; Księga Nehemiasza 9:6; Księga Hioba 37; Psalm 104:5-9,24-26; Księga Izajasza 45:11-12,18; 66:1-2; Księga Jeremiasza 27:5; Ewangelia Mateusza 19:4; Ewangelia Marka 10:6; Ewangelia Jana 1:1-3; Dzieje Apostolskie 17:24,26; List do Rzymian 1:20, 4:17, 8:19-22; List do Kolosan 1:16, 23; 1 List do Tymoteusza 2:13; List do Hebrajczyków 9:11, 11:3; 1 List Piotra 4:19; Apokalipsa 3:14, 4:11, 5:13, 10:6.

 1. Chociaż Darwin nie stworzył teorii ewolucji jako ateista, w rzeczywistości stworzył ją tak jak ateista ? pozostawiając Boga z boku. Darwin przez lata zwlekał z opublikowaniem swej teorii, ponieważ zdawał sobie z tego sprawę. Ewolucji nie odkrywa się podczas studiowania Biblii. Ewolucja wywodzi się z naturalizmu z połowy XIX wieku usytuowanego w społecznym kontekście ateizmu Woltera, psychologii Freuda, komunizmu marksistowskiego oraz ?chrześcijańskiego? liberalizmu. Biblia i ewolucja wywodzą się z diametralnie odmiennych światopoglądów. Oba nie mogą być równocześnie prawdziwe.
 2. Jedynym sposobem, aby cokolwiek precyzyjnie zinterpretować, to zrozumieć sens, jaki miał na myśli autor. Intencją pisarzy Biblii nie było oczywiście to, by czytelnicy odnieśli wrażenie, że gdy mówią o stworzeniu, opisują ewolucję. Również żaden z autorów biblijnych nie miał na myśli długotrwałych procesów. W niektórych przypadkach jest możliwe, że Bóg mógł mieć na myśli coś, co wykraczało poza zrozumienie danego pisarza. Jednak nie można przyjąć za poprawną interpretację czegoś, co ma znaczenie przeciwne do tego, co miał na myśli autor. Jako, że żaden pisarz biblijny nie miał na myśli czegoś, co miałoby mieć jakikolwiek, nawet najodleglejszy związek z ewolucją, a to, co powiedział zaprzecza ewolucji, Biblia i ewolucja nie mogą być równocześnie prawdziwe.
 3. Ewolucja jest poglądem ateistycznym. To takie proste. Jak napisał Norman L. Geisler:

Darwinizm ? to ateizm? ewolucja twierdzi, że w naturze nie ma projektu (planu). Stad nie istnieje żaden Projektant natury. Ewolucja twierdzi, że nie było żadnego stworzenia. Stąd wysuwa wniosek, że nie było żadnego Stwórcy (Bratnia Dusza, Seminarium Teologiczne Dallas, Jesień, 1988).

 1. Biblia nie zgadza się z ewolucją co do kolejności zdarzeń. Ewolucja teistyczna mówi, że dni stworzenia opisane w Księdze Rodzaju tak naprawdę były długimi okresami. To także jednak nie zdaje się na wiele w dopasowaniu Biblii do ewolucji.

q              Ewolucja twierdzi, że żywe organizmy powstały w morzu miliony lat przed pojawieniem się roślin. Biblia mówi nam, że rośliny nasienne i drzewa zostały stworzone na trzeci dzień. Zycie w morzu powstało dopiero piątego dnia.

q              Biblia mówi także, że ryby i stworzenia morskie były stworzone tego samego dnia, co ptaki, ewolucja twierdzi, że oddzielały je wieki.

q              Biblia twierdzi, że zwierzęta takie jak owady zostały stworzone jako ostatnie, a ewolucja - że były wśród pierwszych.

 1. W Księdze Rodzaju nie tylko mamy liczby (porządkowe) razem z każdym dniem, ale każdy dzień jest przedzielony frazą: I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy ? drugi ? trzeci ? itd. Następnie czytamy, że Bóg: odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął (Księga Rodzaju 2:2). Są one nazwane dniami z wieczorem i porankiem. Nawet, jeżeli nie rozumiesz pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju jako księgi opisującej 24-godzinne dni, te dni oddzielone są od siebie wieczorem i porankiem. Ewolucja nie zezwala na takie rozdzielenie. Zgodnie z teorią ewolucji wszystko rozwija się powoli, mamy ciągły przepływ trwający przez nieokreślony długi okres, a nie sześć odróżnialnych czasów oddzielonych jeden od drugiego. Zatem Biblia i ewolucja nie mogą być równocześnie prawdziwe.
 2. Bóg mógł przygotować stworzenie, które następnie ewoluowało, ale nie zrobił tego. Księga Rodzaju (2: 2) mówi: A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Podstawowe założenie teorii ewolucji brzmi jednak, że Bóg nigdy nie ukończył swego dzieła, że rozwój nowych linii życia trwał nieprzerwanie poprzez wszystkie okresy i będzie tak w przyszłości. Zatem Biblia i ewolucja nie mogą być równocześnie prawdziwe.
 3. W Biblii czytamy: Potem Bóg rzekł: ?Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!? I stało się tak. Fraza ?według ich rodzajów? pojawia się 8 razy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Każda roślina i każde stworzenie miało rozmnażać się według ich rodzaju. Zatem, gdy Bóg zakończył Swe dzieło stworzenia życia na ziemi, miało ono tę właściwość, że każda żywa istota określonego rodzaju nie miała się zmieniać w istotę innego rodzaju. Teoria ewolucji zakłada jednak, iż stworzenia ewoluowały w inne, należące do innych rodzajów. Zatem myśl, że Bóg miałby pomagać ewolucji, byłaby naruszeniem naturalnego porządku, który On sam ustanowił i nakazał jego trwanie. Stąd wniosek, że Biblia i ewolucja twierdzą zupełnie przeciwstawne rzeczy. Obie nie mogą być równocześnie prawdą.
 4. Autor Listu do Hebrajczyków mówi nam: słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych (List do Hebrajczyków 11:3). Zatem według Biblii to, co widzimy w naturalnym świecie, nie pochodzi od rzeczy istniejących w tym świecie. Świat nie pochodzi od czegoś widzialnego, na przykład prehistorycznego bagna/mieszaniny związków chemicznych. To, co obserwujemy wokół nas w naturalnym świecie, nie powstało z rzeczy widzialnych, lecz zostało przygotowane (stworzone) słowem Boga. Jednakże ewolucja, nawet ewolucja teistyczna, uczy, że to, co widzimy w naturze, pochodzi od innych rzeczy, które można zobaczyć w naturze. Jeszcze raz: Biblia twierdzi coś przeciwnego do ewolucji. Obie nie mogą być równocześnie prawdą.

 

 1. Istnieje zatem wiele teologicznych sprzeczności pomiędzy teorią ewolucji a Biblią.

q              Według Biblii kobieta pochodzi od żebra mężczyzny, by być jego pomocnikiem (Księga Rodzaju 2:21-23). Ewolucja twierdzi, że coś takiego to absurd.

q              Według Biblii śmierć pojawiła się z grzechem Adama i Ewy (Księga Rodzaju 3:3). Według ewolucji śmierć istniała zanim pojawił się człowiek.

q              Według Biblii grzech rozpoczął się od Adama i Ewy. W teorii ewolucji, według której rzeczy rozwijają się w coraz lepsze rzeczy, nie ma miejsca dla grzechu. Idea grzechu, upadku, sądu za grzech, a stąd potrzeba pokuty i odkupienia nie jest możliwa w ewolucji.

q              Według Biblii wszystkie zwierzęta początkowo były wegetarianami. Stoi to w sprzeczności z jakąkolwiek teorią ewolucji.

q              Według Biblii, Jezus jest Stwórcą (Ew. Jana 1:1-3; List do Kolosan 1:16-17; List do Hebrajczyków 1:10), które to twierdzenie wcale nie pomaga teorii ewolucji.

Zatem ogólna konkluzja jest taka, że Biblia i ewolucja nie mogą równocześnie być prawdziwe.

Fragmenty Biblii na temat stworzenia poza Księgą Rodzaju

Księga Wyjścia 20:11W sześciu dniach, bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

To po prostu nierozsądne wyobrażać sobie, że Mojżesz zamierzał, aby jego czytelnicy rozumieli, iż sześć dni, o których tutaj mowa, odnoszą się do wieków, a siódmy dzień w tym samym zdaniu jest 24-godzinnym dniem Sabatu.

Księga Nehemiasza 9:6 Ty, Panie jesteś jedyny. Ty uczyniłeś niebiosa, niebiosa niebios i całe ich wojsko; ziemię i wszystko, co na niej; morza i wszystko, co w nich. Ty ożywiasz to wszystko, a wojsko niebios oddaje Ci pokłon.

Bóg uczynił niebo, ziemię w ten sam sposób. Czy mamy uwierzyć, że aniołowie również ewoluowali z jakiegoś niebiańskiego pyłu? Czytelną intencją Nehemiasza jest to, by powiedzieć, że w pewnym określonym momencie czasu aniołowie zostali stworzeni, a w jeszcze innym ziemia i żywe istoty na niej.

Księga Jeremiasza 27:5 Ja uczyniłem ziemię, człowieka i zwierzęta, które są na powierzchni ziemi, swą wielką siłą i swym wyciągniętym ramieniem.

Bóg mówi Jeremiaszowi, że był taki czas w przeszłości, gdy On uczynił (stworzył) ziemię, człowieka i zwierzęta. Hebrajski wyraz na uczynił, to yIty?IcDo (?asiti) w formie czasu dokonanego, który opisuje zakończone działanie (nie trwającą akcję) w przeszłości z konsekwencjami (skutkami) w przyszłości.

Ewangelia Mateusza 19:4 On odpowiedział: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich, jako mężczyznę i kobietę?

1 List do Tymoteusza 2:13 Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem - Ewa.

Jezus odpowiadając na pytanie dotyczące rozwodu i powtórnego małżeństwa wskazuje, jakimi mieli być w zamyśle Boga ludzie, gdy On ich na początku stworzył. Nie sposób tego fragmentu zrozumieć w ten sposób, że Jezus miał tu na myśli powolną ewolucję stworzeń do postaci mężczyzny i kobiety. Przy okazji Paweł powiedział: Adam został pierwszy ukształtowany, potem ? Ewa. Ciekawe, w jaki sposób można by to dopasować do teorii ewolucji.

Ewangelia Jana 1:1-3 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Jan mówi nam, że wszystko powstało przez Chrystusa na początku. Lecz skoro wszystko powstało przez Chrystusa, wówczas rzeczy nie mogły trwać w procesie powstawania na drodze ewolucji.

List do Rzymian 4:17 Bóg, który ożywia umarłych i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia.

Bóg stwarza w ten sam sposób, w jaki martwi otrzymują życie. On powołuje rzeczy do życia. Przykładowo, czy ktoś sugerowałby, że wskrzeszenie martwych jest ewolucyjnym procesem, Nowa Jerozolima, nasz niebiański dom będzie ewoluować, a piekło, jezioro ognia także będzie ewoluować? Paweł mówi, że sposób, w jaki Bóg tworzy rzeczy, to powołanie ich do egzystencji, a nie pomoc by ewoluowały.

List do Rzymian 8:20-21 Stworzenie, bowiem zostało poddane marności... w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli ?.

Stworzenie zostało poddane marności, nie ewoluowaniu w coś bardziej zdolnego do przeżycia. Stworzenie cierpi i umiera, a nie ewoluuje ani się doskonali.

Objawienie 4:11 Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone..

Skutek (i - jak podejrzewam - cel) promowania teorii ewolucji to ograbienie Boga z Jego chwały. W jaki sposób mielibyśmy zakładać, że coś takiego jest spójne z Biblią? Biblia i darwinistyczna ewolucja nie mogą równocześnie być prawdziwe.

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...