Kapłaństwo wszystkich chrześcijan

  • Kim właściwie jest kapłan?
  • Na czym polega różnica pomiędzy kapłanem w kościele a kapłanem
    s
    tarotestamentowym ?
  • Jaka jest moja dzisiejsza odpowiedzialność jako wierzącego kapłana?

 

 

 

 

Rys historyczny

Od Adama aż do Mojżesza poszczególni patriarchowie byli kapłanami Boga. Od czasów Mojżesza (1500 przed Chrystusem) aż do pierwszego przyjścia Chrystusa, Bóg poprzez potomków Aarona ustanowił dla Izraela kapłaństwo lewickie. Pomiędzy pierwszym a drugim przyjściem Chrystusa Bóg powołuje każdego wierzącego, by był swym własnym kapłanem. Pomiędzy drugim przyjściem, a Sądem Ostatecznym (przed Wielkim Białym Tronem (Tysiącletnie Królestwo), święci i Aaronowi lewici będą kapłanami. Nie ma wzmianki na temat kapłaństwa w przyszłej nowej Jerozolimie. Można to przedstawić na poniższym schemacie:

Kapłaństwo patriarchów ponad 2500 lat Kapłaństwo lewickie
1500 lat
Kapłaństwo wierzących ponad 2000 lat Kapłaństwo świętych
i lewickie
1000 lat
Prawo Mojżeszowe Pierwsze przyjście Chrystusa Drugie przyjście Chrystusa Wielki Biały Tron

Opisy biblijne

Przyjrzyjmy się niektórym fragmentom opisującym kapłaństwo w tych różnych okresach.

Od Adama do Mojżesza - ponad 2500 lat

Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć ? (Księga Rodzaju 4,3-5).Noe zbudował ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu (Księga Rodzaju 8,20).Hiob ? wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenie stosownie do ich liczby (Księga Hioba 1,5). Abram ? zbudował ołtarz dla Pana (Księga Rodzaju 12,8; porównaj także Księga Rodzaju 13,4.18; 14,18; 22,9; 26,25; 31,54; 33,20; 35,1.3.7).

Od Mojżesza do Chrystusa - 1500 lat

Położy rękę na głowie żertwy, aby była przyjęta jako przebłaganie za niego potem zabije młodego cielca przed Panem, a kapłani, synowie Aarona, ofiarują krew, to jest pokropią nią dokoła ołtarz stojący przed wejściem do Namiotu Spotkania (Księga Kapłańska 1,4-5; porównaj także Księga Rodzaju 4,1-6; 5,5-6.13; 10,1-3; Księga Liczb 16,10; I Księga Samuela 1,4; II Księga Samuela 20,26; oraz Księga Nehemiasza 13,28-29).

Od pierwszego przyjścia do drugiego przyjścia Chrystusa - ponad 2000 lat

Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła (I List Piotra 2,5.9; porównaj także I List do Koryntian 3,16; 6,19; List do Hebrajczyków 13,15-16; oraz Apokalipsa 1,6).

Od drugiego przyjścia Chrystusa aż po sąd Wielkiego Białego Tronu (Tysiącletnie Królestwo) - 1000 lat

?? dasz kapłanom lewickim, pochodzącym z rodu Sadoka, którzy mogą przystępować do mnie, mówi Wszechmocny Pan, aby mi służyć, cielca na ofiarę zagrzeszną (Księga Ezechiela 43,18-19).Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat (Apokalipsa 20,6; porównaj także Apokalipsa 5,10).

Różnica pomiędzy kapłaństwem a służbą

Prawdopodobnie najlepszą definicję służby można znaleźć w czwartym rozdziale Listu do Filipian w wersetach od 11 do 13. Biblijną służbę można by zdefiniować jako służenie ludziom, mając na myśli wartości wieczne.Kapłaństwo jednak jest czymś innym. Nie dotyczy ono służenia ludziom, kapłaństwo to przystępowanie do Boga. Metodą służby (przynajmniej w naszym wieku kościoła) jest naśladowanie Jezusa Chrystusa. Jednak w kapłaństwie nie chodzi o wzajemne nauczanie naśladowania Jezusa, lecz o stawanie przed Bogiem.

Podczas gdy służba ma wymiar poziomy,
to kapłaństwo ma wymiar pionowy

Służba jest skoncentrowana na ewangelizacji, duszpasterstwie, nauczaniu ludzi. Kapłaństwo skupia się zadowalaniu Boga. Zatem nasze kapłaństwo musi mieć pierwszeństwo i ma kierować naszymi relacjami z innymi ludźmi. Służba musi wypływać z kapłaństwa (List do Rzymian 15,16). Błąd liberałów, filozofów kultury i humanistów polega na ignorowaniu lub odwracaniu tego porządku. Służenie ludziom bez kapłańskiego powiązania z Bogiem jest jedynie społecznikostwem.

Kapłaństwo dzisiaj

Kapłaństwo dla naszego wieku kościoła i łaski jest najlepiej opisane w I Liście Piotra, rozdział 2 wersety 5 i 9, które zacytowałem wcześniej. Proponuję przeczytać ten fragment raz jeszcze. Piotr powiedział, że kapłaństwo posiada dwa aspekty (części):(1) ? składanie duchowych ofiar (werset 5). Zatem pierwszą funkcją kapłaństwa jest ofiarowanie. Należy jednak zauważyć, że nie chodzi tu o jakiekolwiek ofiary, albo coś, co my będziemy określać jako dobrą ofiarę (jak było to w przypadku Kaina w Księdze Rodzaju 4,3-5), lecz ofiary akceptowalne dla Boga poprzez Jezusa Chrystusa. Zatem ofiara jest ustalona przez Boga, a nie, wymyślona przez człowieka. Bez znaczenia jest tutaj zakorzenienie w tradycji naszych liturgii, szczerość naszych pieśni, modlitw, albo wyznań wiary. Nie są one częścią kapłaństwa, chyba, że jest to specyficznie określone przez Boga w Jego Słowie. Na przykład, w 13-tym rozdziale Listu do Hebrajczyków czytamy: Przez Niego, więc składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się Bóg takimi ofiarami. Piotr pisze, że kapłani mają obwieszczać dzieła potęgi (doskonałości) Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła (werset 9). Zatem drugą funkcją kapłaństwa jest rozgłaszanie. Zauważmy jednak, że skupia się ono na relacji pionowej, nie poziomej. Kapłaństwo skupia się na Tym, który powołał Cię, nie na tych, których czynimy uczniami Jezusa. W kapłaństwie nacisk położony jest na rozgłaszaniu doskonałości Boga. Pomaganie ludziom zrozumieć oraz wprowadzić w życie te cechy Boga jest służbą, nie kapłaństwem. Zatem można wywnioskować, że

Kapłaństwo polega na składaniu akceptowalnej dla Boga ofiary oraz proklamowaniu doskonałości Boga wobec świata

Składanie akceptowalnej dla Boga ofiary w dzisiejszych czasach

Przed Mojżeszem, akceptowalną ofiarą była krew ?czystego? zwierzęcia, przy czym Bóg ściśle definiował to, co jest czyste. Pomiędzy Mojżeszem a pierwszym przyjściem Chrystusa, ofiarą mogło być ?czyste? zwierzę lub ofiarowanie zboża. Po drugim przyjściu Chrystusa (w okresie Tysiącletniego Królestwa), dla kapłaństwa lewickiego ofiarą będą zwierzęta (Księga Ezechiela 43,18-19), a dla świętych panowanie pod przywództwem Chrystusa (Apokalipsa 5,10; 20,6). Lecz dla naszego wieku (kościoła/łaski) ofiarowanie jest najlepiej opisane przez Pawła w Liście do Rzymian (12,1-2). A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie, więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża:, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Tutaj Paweł mówi, że nasza ofiara to dwie rzeczy: (1) święte ciało i (2) odmieniony umysł. Święte ciało definiowane jest jako ciało akceptowalne dla Boga, a odmieniony umysł jest definiowany jako umysł, który nie dostosowuje się do tego świata. Zatem ofiarowanie nie dotyczy mniej lub bardziej formalnej liturgii. Zadaniem wierzącego-kapłana jest składanie w ofierze swojego świętego ciała i odmienionego umysłu.

Proklamowanie doskonałości Boga

Drugą funkcją kapłaństwa opisaną przez Apostoła Piotra jest to, że wierzący-kapłan wykonuje swe dzieła dla Boga, nie dla ludzi. On lub ona są reprezentantami Boga. Wszelka służba w wymiarze poziomym [dla ludzi ? przyp. tłum.] wypływa z doskonałości Boga. I tak na przykład, prawdziwy wierzący-kapłan rozumie, że głosić ewangelię znaczy być świadkiem Chrystusa (Dzieje Apostolskie 1,8; 2,39) a nie docierać do świata, zdobywać świat. Modlitwa jest wyrazem posłuszeństwa Bogu (List do Filipian 5,17) a nie używaniem Boga jak jakiegoś Dżina z butelki, by dostać to, na co się ma ochotę. Jeżeli chodzi o poradnictwo, prawdziwy wierzący-kapłan rozumie, że Bóg ma na uwadze nasz najlepszy interes. Ale to Bóg decyduje, co leży w naszym najlepszym interesie (Ew. Mateusza 6,25-34). Bóg jest dobry, ale to Bóg definiuje, czym jest dobro. Podporządkowanie nie jest porozumieniem. Podporządkowanie jest dostosowaniem się do wymagań Bożego Słowa wówczas, gdy nie rozumiem jak (w jakimś szczególnym przypadku) miałoby to leżeć w moim najlepszym interesie. Miłość oparta jest na posłuszeństwie Bogu. Wyobraź sobie na przykład, że moja córka chce wyjść za mąż za człowieka niewierzącego. Służba, która nie wypływa z kapłaństwa powiedziałaby, że jest to w porządku, ponieważ relacja z moją córką jest na pierwszym miejscu. Lecz prawdziwy wierzący-kapłan powiedziałby ?nie?, bo Bóg (w tym szczególnym przypadku) mówi ?nie? (I List do Koryntian 7,39; II List do Koryntian 6,14).

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Kim właściwie jest kapłan?

 

O: Kapłan to ktoś, kto składa akceptowalną dla Boga ofiarę i rozgłasza światu doskonałość Boga.

P: Na czym polega różnica pomiędzy kapłanem w kościele a kapłanem starotestamentowym?

O: Starotestamentowi kapłani składali ofiary zwierzęce. My, kapłani wieku kościoła, mamy składać święte ciało i odmieniony umysł.

P: Jaka jest moja dzisiejsza odpowiedzialność jako wierzącego kapłana?

O: Ofiarowanie świętego ciała, przemienianego umysłu, ust, czyli wypowiedzi sławiących Boga, proklamowanie Bożych pragnień wobec ludzi oraz nietolerancji wobec ludzkich pragnień.

 

Autor: David A. DeWitt

 

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...