Co to znaczy bać się Boga

? Jak powinniśmy rozumieć pojęcie strachu?

? Czego - według Boga - powinniśmy, a czego nie powinniśmy się bać?

? Czy możliwe jest kochać i bać się tego samego?

? Czy można rozwinąć w sobie bojaźń Bożą?

 

Wyrażenie ?bać się Boga? pojawia się w Biblii ponad 180 razy zarówno w nakazach, jak i w przykładach.

DEFINICJA
W Starym Testamencie najbardziej popularnym słowem określającym ?strach? jest hebrajskie yare, które znaczy ?bać się?. Niektóre tłumaczenia Biblii zamiast ?bać się?, używają w zastępstwie słów: wzbudzać grozę, czcić, być przerażonym, ale yare znaczy zawsze ?bać się?. W języku greckim z kolei słowem najczęściej określającym strach jest phobos, które oznacza przede wszystkim ?ucieczkę następującą w wypadku przestrachu?, lub ?coś, co powoduje ucieczkę: strach, przerażenie lub panika?. Wg Wikipedii strach to silna przykra wrodzona emocja, pojawiająca się w sytuacjach realnego zagrożenia. W wyniku strachu następuje trwoga i utrata odwagi.

ZROZUMIENIE STRACHU
Niektóre publikacje chrześcijańskie prezentują twierdzenie, że w życiu chrześcijańskim nie ma miejsca na bojaźń i strach, a co najmniej nie ma go w relacji z Bogiem. Wprawdzie strach przed Bogiem nie wygeneruje zawsze czci wobec Niego, to jednak, wbrew powyższemu twierdzeniu, zawsze istnieją pewne korzystne rodzaje i skutki strachu.
Bez względu na to, czy czytasz Stary albo Nowy Testament, strach przed Bogiem znaczy dokładnie strach. Jest to paraliżująca siła prowadząca do pokory u tych, którzy jej doświadczają. Powoduje uczucie grozy, przerażenia i chęć uczczenia możliwości Boga.
Bojaźń wobec Boga jest nakazana przez Niego w Biblii. Banie się Boga zawsze ma wielki sens. Możemy bać się rzeczy, które nam są nieznane albo, których nie rozumiemy, jak np. latania samolotem. Jest wiele niezrozumiałych dla nas aspektów charakteru Boga, jak np. to, że jest On wieczny (Psalm 90,2). Jednak to, co wynika z charakteru Boga, a co nam jest potrzebne, by Mu się podobać w życiu ? to zostało wystarczająco jasno opisane w Piśmie. Istnieją i ciągle będą sprawy z Nim związane, których nie znamy. Tak, Bóg jest wielki, nie da się Go pojąć i nie do zbadania jest liczba lat Jego. (Księga Hioba 36,26). Bóg grzmi niezwykle swym potężnym głosem i stwarza rzeczy, których nikt nie pojmie. (Księga Hioba 37,5).

Więc
ALBO
Możemy obawiać się rzeczy, których nie widzimy, jak np. ciemności. Boga widzieć nie możemy. Wprawdzie On zawsze nas widzi i jest obecny wszędzie (Psalm 139,7-12), ale my nie będziemy w stanie Go ujrzeć, dopiero po swojej śmierci (II List do Koryntian 5,8).
ALBO
Możemy obawiać się rzeczy, które wyrządzają nam jakąś krzywdę np. wężów. Bóg również, jeżeli zechce, może nas uszkodzić. Paweł, pisząc do chrześcijan pogańskiego pochodzenia w Rzymie, (List do Rzymian 11,20-21), ostrzegał ich, żeby nie byli zarozumiali ? w wobec Żydów odrzuconych przez Chrystusa. By zilustrować położenie zarówno pogan jak i Żydów przed Bogiem, używa tutaj przykładu gałęzi: ... Odcięto je na skutek ich niewiary, ty zaś trzymasz się dzięki wierze. ? nie pysznij się, ale trwaj w bojaźni.  Jeżeli bowiem nie oszczędził Bóg gałęzi naturalnych (Żydów), może też nie oszczędzić i ciebie. (pogan). Jeżeli Bóg odciął Izraela z powodu niewiary, może również odciąć jakichś nie-żydów z powodu ich dumy, dlatego, my poganie, bójmy się Boga!
Faktem jest, że Bóg może dopuścić na nas jakieś nieszczęście, i to w sposób, jaki wybierze. Niekoniecznie znaczy to, że tego chce. Ale twierdzenie, że nie zrobi On tego z definicji lub wręcz, że nie może tego zrobić, zaprzecza prawdzie, że Bóg jest Bogiem, suwerennym władcą, wolnym w używaniu swojej władzy, jaką ma nad nami jako nasz Stwórca, i w sposób, jaki sam sobie wybiera.
W swoim pierwszym liście (4,18) Jan mówi: W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Wielu cytowało ten werset na poparcie twierdzenia, że kiedy Biblia nakazuje nam bać się Boga, to właściwie nie chodzi tu o strach, tak jak go tutaj zdefiniowaliśmy, ponieważ wtedy nie bylibyśmy w stanie kochać Boga ? skoro w miłości nie ma lęku. Z tą argumentacją jest jednak kilka problemów. Przede wszystkim kontekst I Listu Jana 4,18 mówi o miłości, która usuwa strach przed potępieniem, nie strach przed Bogiem. Po drugie, jeżeli lęk nie oznaczałby strachu, lecz coś w rodzaju szacunku, respektu, to werset ten brzmiałby: ?prawdziwa miłość usuwa szacunek?. Tak więc to jasne, iż strach to strach.

STRACH OPISANY W BIBLII
W Księdze Izajasza 8,9-15 mamy słowa, którymi Bóg przemówił do proroka: ... nie lękajcie się, czego ten naród się lęka, ani się nie bójcie! Pan Zastępów ? Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie i który was winien przerażeniem przejmować. Strach w tym fragmencie nie oznacza czegoś tak prostego jak zwykły szacunek. Bojaźń, przerażenie to wielki i paraliżujący lęk wzbudzony przez coś strasznego, na przykład śmierć. Nowy Testament podtrzymuje tę koncepcję bojaźni Bożej. Jezus mówi: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle (Ewangelia wg Mateusza 10,28).
Oglądając kontekst, w jakim znajduje się ta wypowiedź, stwierdzamy, że rozdział 10 Ewangelii Mateusza to instrukcja Jezusa dla jego wybranych uczniów. W bezpośrednim kontekście, w wersecie 16, Jezus mówi: Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. W wersecie 17 znajduje się ostrzeżenie: miejcie się na baczności, ponieważ ? mówi im ? będziecie znienawidzeni (w. 22), prześladowani (w. 23) i fałszywie oskarżani (w. 25), tak jak ja. Ale, kontynuuje Chrystus, nie martwcie się (w. 19) i nie bójcie się ich, bo oni co najwyżej mogą zabić ciało (w. 28). Bójcie się raczej Boga. Dlaczego? Ponieważ Bóg ma moc zatracić i duszę, i ciało. Nie musicie się bać ludzi, bo bojąc się Boga, boicie się Tego, który zna liczbę włosów na waszej głowie, który dba o was bardziej niż o wróble i Kogo z nikim nie da się porównać w tym, jak troszczy się i dba o was.

CZEGO SIĘ BAĆ?
Przede wszystkim powinniśmy bać się Boga, bo tak nam nakazał. Istnieje jeszcze logiczny powód, dlaczego Bóg tego chce. Strach inspiruje nas do posłuszeństwa (Bojaźń Pańska ze złych dróg sprowadza ? Księga Przysłów 16,6). Jahwe nakazał Izraelowi: Nie będziecie czcili bogów obcych, nie będziecie oddawać im pokłonu, nie będziecie im służyli i nie będziecie im składali ofiar. Jedynie Pana, który wyprowadził was z kraju Egiptu mocą wielką i ramieniem wyciągniętym ? Jego bać się będziecie, Jemu będziecie oddawać pokłon i Jemu składać ofiary (II Księga Królewska 17,35-36). Wtedy, kiedy nie żyjemy w bojaźni Pana, nasze serca zazdroszczą grzesznikom (Księga Przysłów 23,17). Dlatego Salomon w obszernym podsumowaniu życia dochodzi do wniosku: Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj, bo jest to obowiązek każdego człowieka (Księga Koheleta 12,13-14).
Psalmy i Księga Przysłów wymieniają wiele wspaniałych rzeczy związanych z bojaźnią przed Bogiem: przedłużone życie (Księga Przysłów 10,27), dobroć (Psalm 31,20), współczucie [litość ? BT] (Psalm 103,13), chwała (Księga Przysłów 31,30), przychylność (Psalm 147,11) i błogosławieństwo (Psalm 111,5-6; 112,1; 128,4).

CZEGO SIĘ NIE BAĆ?
Jeżeli boimy się Boga, to znaczy obawiamy się naruszyć Jego prawa dotyczące życia materialnego i duchowego, to niczego innego nie musimy się obawiać.
Na przykład
śmierci (List do Hebrajczyków 2,14-15),
naszych wrogów (Księga Liczb 14,9),
innych bogów (II Księga Królewska 17,7),
złego (Psalm 23,4),
ludzi (Księga Powtórzonego Prawa 1,17),
słów ludzkich (Księga Ezechiela 2,6) albo tego,
czego boją się inni (Księga Izajasza 54,14),
katastrof (Księga Sofoniasza 3,15),
cierpienia (Apokalipsa 2,10)
lub zastraszania (I List Piotra 3,14).
Biblia mówi również, że nie powinniśmy obawiać się władzy ? jak długo nie łamiemy prawa. Kiedy złamiemy prawo, będziemy się bać, bo Bóg ustanowił rząd i jego agendy jako władzę nad nami (List do Rzymian 13,3-7). Dzieci mają się bać rodziców, bo ten lęk wiąże się z karą (I list Jana 4,18). Strach jest właściwą reakcją na każde przykazanie polecone przez Boga w Piśmie św. Inny przykład: Niewolnicy, ze czcią i bojaźnią w prostocie serca bądźcie posłuszni waszym doczesnym panom, jak Chrystusowi (List do Efezjan 6,5).

UCZENIE SIĘ BOJAŹNI BOŻEJ
Jeżeli teraz powoli zaczynasz rozumieć, co znaczy bać się Boga, i jesteś przekonany, że nie obawiasz się Go, jeszcze nie jest za późno. Bać się Boga to sprawiedliwa i dojrzała decyzja. Tego da się nauczyć w sposób zauważalny. Kiedy synowie Izraela doszli do góry Synaj, w trzecim miesiącu po wyjściu z Egiptu, Bóg powiedział do Mojżesza: Zgromadź mi naród, niech usłyszą me słowa, aby się nauczyli Mnie bać przez wszystkie dni życia na ziemi i nauczyli tego swoich synów (Księga Powtórzonego Prawa 4,10).
Jeśli więc naszym celem jest nauczenie się bojaźni Bożej, to pierwszym krokiem w tym kierunku jest słuchanie Jego słów - studiowanie Biblii, ponieważ jedynie w niej mamy słowa pochodzące od Boga. Salomon mówi: bojaźń Pańską zrozumiesz (Księga Przysłów 2,1-5), konkretnie jeśli
1. przyjmiesz moje nauki
2. i zachowasz moje wskazania,
3. ku mądrości nachylisz swe ucho,
4. ku zrozumieniu nakłonisz swe serce,
5. jeśli wezwiesz rozsądek,
6. przywołasz donośnie rozwagę,
7. jeśli szukać jej poczniesz jak srebra,
8. i pożądać jej będziesz jak skarbów,
WTEDY zrozumiesz bojaźń Pańską i osiągniesz znajomość Boga.

Przypomnijmy sobie cechy, które Bóg kojarzy w Biblii z lękiem przed Nim. Ci, którzy bali się Go, byli pełni mądrości i rozumu (Księga Izajasza 11,2), byli głosem mądrości (Księga Micheasza 6,9). Cechowała ich:
prawość (Księga Przysłów 14,2; Księga Hioba 1,8),
szczerość serca (List do Kolosan 3,22),
czystość (Psalm 19,9),
byli sługami Chrystusa (Apokalipsa 19,5),
umiejętnymi (Księga Wyjścia 18,21),
unikającymi zła (Księga Hioba 1,1),
nienawidzili zła (Księga Przysłów 8,13),
chodzili Jego drogami (Księga Powtórzonego Prawa 8,6) i
służyli Mu (Księga Jozuego 24,14).

Ci ludzie po prostu bali się Boga.


PYTANIA I ODPOWIEDZI
P: Jak powinniśmy rozumieć pojęcie strachu?
O: Strach oznacza strach. Jest to upokarzające uczucie powodujące lęk i inspirujące do posłuszeństwa.

P: Czego - według Boga - powinniśmy, a czego nie powinniśmy się bać?
O: Biblia mówi, że Boga mamy się bać zawsze. (Księga Przysłów 23,17; Księga Jeremiasza 32,38-39). Nie ma innego uzasadnionego strachu.

P: Czy możliwe jest kochać i bać się tego samego?
O: Tak. Jest to nie tylko możliwe, ale wręcz nakazane (Księga Powtórzonego Prawa 6,5; Księga Izajasza 8,13)

P: Czy możliwe jest nauczenie się bojaźni Bożej?
O: Tak. Izraelici dostali instrukcje, jak to robić (Księga Powtórzonego Prawa 4,10).


Autor: Rebecca S. May

 

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...