Sądzić czy nie sądzić

? Czy Jezus nie powiedział, żeby nie sądzić drugich?

? Czy chrześcijanie powinni osądzać ludzi rozwiedzionych, zakładających drugą rodzinę, homoseksualistów lub innych, którzy nie mogą sobie poradzić z tym, kim są?

 

Kiedy dorastałem, najczęściej cytowanym zdaniem, jakie słyszałem, były słowa: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (Ewangelia wg Jana 3,16). Dzisiaj najczęściej cytowanym zdaniem jest: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni (Ewangelia wg Mateusza 7,1). Ludzie, wśród których się kiedyś obracałem, znali kontekst i odnośnik Ewangelii wg Jana 3,16. Dzisiaj nie mają pojęcia, gdzie jest ten werset o sądzeniu, a więc nie znają też kontekstu. Faktem jest, że Pismo Św. mówi i o tym, żeby sądzić, i o tym, żeby nie sądzić.

Nie sądźcie!

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni (Ewangelia wg Mateusza 7,1).Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą (Ewangelia wg Mateusza 7,2)Przeto nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz się do sądzenia. W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, [w tej] sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osądzasz (List do Rzymian 2,1)Czy myślisz, człowiecze, co osądzasz tych, którzy się dopuszczają takich czynów, a sam czynisz to samo, że ty unikniesz potępienia Bożego? (List do Rzymian 2,3)Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem (List Jakuba 2,13)Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego. Kto oczernia brata swego lub sądzi go, uwłacza Prawu i osądza Prawo. Skoro zaś sądzisz Prawo, jesteś nie wykonawcą Prawa, lecz sędzią (List Jakuba 4,11)Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan (I List do Koryntian 4,5a).

Sądźcie!

Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata (Ewangelia wg Mateusza 7,5)

Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały (Ewangelia wg Mateusza 7,6)

Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony (I List do Koryntian 2,15).

I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? (Ewangelia wg Łukasza 12,57)

On mu rzekł: Słusznie osądziłeś (Ewangelia wg Łukasza 7,43).

Nie sądźcie z zewnętrznych pozorów, lecz wydajcie wyrok sprawiedliwy (Ewangelia wg Jana 7,24).

Jakże bowiem mogę sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czyż i wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz? (I List do Koryntian 5,12)

Osądźcie zresztą sami! (I List do Koryntian 11,3)

nie zważając na Ciało [Pańskie] (I List do Koryntian 11,29).

Czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. Jeżeli zaś najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej? (I List Piotra 4,17)

W jakim sensie nie mamy sądzić jedni drugich?
Przychodzą tu na myśl trzy rzeczy:

(1) Nie powinniśmy osądzać motywów. Może to zrobić tylko Bóg. Św. Paweł napisał, że Bóg będzie sądził sekretne sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa (List do Rzymian 2,16). Mówił chrześcijanom: nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę (I List do Koryntian 4,3-5).

(2) Nie powinniśmy mieć podejścia ?oko za oko?. Jezus powiedział: Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! (Ewangelia wg Mateusza 5,38-39).Osądzać powinna władza, a nie jednostki lub prywatne grupy (List do Rzymian 13,1-3). Rodzice i kościoły powinny wychowywać (sprowadzać na właściwą ścieżkę, z której ktoś zboczył), ale nie karać (= szukać odpłaty wg zasady ?oko za oko?).

(3) Nie powinniśmy przyporządkowywać innym swoich własnych norm. Co jest tutaj niedopuszczalne, to odwoływanie się do pewnych zasad życia wcale nie pochodzących od Boga i używanie ich jako podstawy do osądzania. Obłudnicy są obłudnikami, ponieważ osądzają wg swoich zasad nie tylko innych, ale też i siebie (sądzą i usprawiedliwiają). Nawet Jezus powiedział: sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał. (Ewangelia wg Jana 5,30). Św. Paweł z kolei pisze tak: A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o poglądy (List do Rzymian 14,1). (Czytaj też: Księgę Hioba 29,14 i Księgę Przysłów 21,15.)

W jakim sensie mamy sądzić jedni drugich?

Według Biblii osądzanie osoby przez osobę rozumiane jest jako rozróżnianie, nie wymierzanie sprawiedliwości. Powinniśmy być wrażliwi na grzech, zarówno u siebie, jak i u współbraci. Wrażliwość na grzech powinna popychać nas do czynu, który ? ogólnie mówiąc - oznacza ?wychowywanie słowami? (poprawianie samych siebie i innych), nie karanie (stosowanie odpłaty wg zasady ?oko za oko? zarezerwowanej ? jak to już stwierdziliśmy ? dla władzy). Każda strona Biblii nawołuje wierzących do wypowiadania sądu rozumianego jako rozsądzanie. A oto co wynika z tej podstawowej prawdy.

Poznanie dobra poprawia osąd. Czynienie zła niszczy go.

Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, Bóg powiedział: Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło (Księga Rodzaju 3,22). Św. Paweł powiedział Rzymianom: pragnę jednak, abyście byli w dobrym przemyślni, a co do zła ? niewinni (List do Rzymian 16,19b). Poznanie Boga u Józefa powstrzymało go przed cudzołóstwem z żoną Potyfara (Księga Rodzaju 39,9 i Psalm 119,1-11). Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, poczuli wstyd (Księga Rodzaju 3,7), mieli poczucie winy (3,8), potem kłamali przed Bogiem (3,10), następnie obwiniali jedno drugiego za swój grzech (3,12-13). Znajomość zła zniekształciła ich zdolność osądu.

Grzech czyni nas mniej zdolnymi do walki z grzechem własnym i innych. Często wyciągamy wniosek tego rodzaju, że były narkoman jest lepszym doradcą w sprawie narkotyków, że rozwiedzeni i mający drugą żonę/męża są lepszymi doradcami w sprawach rozwodowych, byli alkoholicy są lepszymi doradcami w sprawie alkoholizmu. To, co czyni ich doradcami, to ich świadomość rozmiaru szkód i mogą być pomocni, jeśli usunęli belkę ze swojego oka (Ewangelia wg Łukasza 6,42). Jeżeli jednak żyją w grzechu i usprawiedliwiają go, ich osąd będzie zaciemniony.

Przyczyny, dla których wierzący powinni osądzać siebie nawzajem

(1) Jednym z celów sądzenia jedni drugich jest pomoc w stawaniu się mniej naiwnymi. Salomon określił cel napisania Księgi Przysłów w taki sposób: pouczenie, aby się mądrze zachowywać, być prawym, sprawiedliwym i bezstronnym; udzielenie prostym rozwagi, młodym wiedzy i rozsądku (Księga Przysłów 1,3-4). Później pisze, że źli nie rozumieją sprawiedliwości, ale ci, którzy szukają Pana, pojmują wszystko (28,5). Jezus powiedział: strzeżcie się kwasu faryzeuszy i saduceuszy (Ewangelia wg Mateusza 16,6 i 12). Apostołowie przestrzegali członków kościoła, by byli uwrażliwieni na fałszywych proroków (Dzieje Apostolskie 13,6; II List Piotra 2,1), fałszywych apostołów (II List do Koryntian 11,13), fałszywych braci (II List do Koryntian 11,26, List do Galacjan 2,4), fałszywe cuda (II List do Tesaloniczan 2,9) i fałszywych nauczycieli (II List Piotra 2,1-3). Jeżeli odmawiamy szukania prawdy, mądrości i prawych zachowań pod płaszczykiem nieosądzania lub tolerancji, to już określamy przyszłość naszych dzieci i uczniów. Osąd w sensie zdolności rozróżniania jest kluczowy dla duchowego wzrostu i dojrzałości.

(2) Drugim celem osądzania jedni drugich jest pomoc w tym, by nie dostać się pod sąd Boży. Jakub napisał: Bracia moi, jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy (List Jakuba 5,19-20). Św. Paweł z kolei napisał Galacjanom: Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę (List do Galacjan 6,1). Sądzenie jedni drugich jest jednym ze sposobów noszenia ich brzemion (w.2) i okazywania miłości (I List Jana 4,17-21).

(3) Osądzanie jedni drugich zapobiega ?zakwaszaniu? reszty. Grzech brata, który nie pokutuje, psuje innych wierzących. Św. Paweł powiedział: Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza?(I List do Koryntian 5,6b).

(4) Osądzanie jedni drugich trzyma wierzących z dala od sądów cywilnych. Paweł powiedział: Czy odważy się ktoś z was, gdy zdarzy się nieporozumienie z drugim, szukać sprawiedliwości u niesprawiedliwych, zamiast u świętych? Czy nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata? A jeśli świat będzie przez was sądzony, to czyż nie jesteście godni wyrokować w tak błahych sprawach? (I List do Koryntian 6,1-3). Mówię to, aby was zawstydzić. Bo czyż nie znajdzie się wśród was ktoś na tyle mądry, by mógł rozstrzygać spory między swymi braćmi? (w. 5) Radzi, żeby znosić niesprawiedliwość niż iść do sądu (w. 7). Dotyczy to także małżeństwa, rozwodu, ochrony dzieci, spraw spadkowych, dyskusji o majątku, itp. Sąd chrześcijański ma zastąpić sądy cywilne.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Czy to nie Jezus powiedział, by nie sądzić jeden drugiego?

O: Nie, jeśli twoja definicja oznacza zdolność rozróżniania. Nie powinniśmy sądzić jedni drugich odnośnie: motywów, odpłacania ?oko za oko?, przyrównywania innych do naszych pozabiblijnych norm.

P: Czy chrześcijanie powinni sądzić ludzi rozwiedzionych, zakładających drugą rodzinę, homoseksualistów lub innych, którzy nie potrafią poradzić sobie z tym, kim są?

O: Chrześcijanie powinni pomagać sobie nawzajem zanim dojdzie do rozwodu, powtórnego małżeństwa lub homoseksualizmu. Jeżeli zgrzeszyli, powinniśmy pomóc im pokutować. Jednak, czego byśmy nie zrobili, wymaga to osądu w sensie rozsądzania. Im lepszy nasz osąd, tym bardziej jesteśmy zdolni do wzajemnej miłości.

 

Autor: David A. DeWitt

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...