Osiem faktów o osobie Chrystusa

Dr David DeWitt

(Kol 1:15-18)
On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, 
bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. 
I On jest Głową Ciała - Kościoła. On jest Początkiem.
Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.


 1. Chrystus jest obrazem niewidzialnego Boga. Z powodów znanych tylko Sobie Bóg zdecydował pozostać niewidzialnym. Chrystus jest dokładnym wyobrażeniem, dosłownie ikoną niewidzialnego Boga, którym jest Bóg Ojciec (Hbr 1:3). Dzielą tę samą chwałę (2 Kor 4:4). Chrystus jest widzialną osobą Trójcy. Boga nikt nigdy nie widział; objawił Go On, Jedyny zrodzony Bóg, który jest w łonie Ojca (J 1:18). Nie ma żadnego powodu by wierzyć, że zobaczymy jakąś inną osobę Trójcy oprócz Syna (Wj 33:20). Kto Mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? (J 14:9).

 2. Chrystus jest pierworodnym. Oczywiście nie znaczy to, że Chrystus się urodził.
  Paweł wyjaśnia to na wprost, mówiąc:
  wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Paweł używa słowa pierworodny aby stwierdzić, że Chrystus ma wszystkie prawa dawane normalnie pierworodnemu (Pwt 21:17). Dla Boga było jasne, że pierworodny jest uświęcony, „oddzielony” i należący do Niego (Wj 13:2). Z pewnością stosuje się ono do Chrystusa. Słownik mówi też, że słowa tego używa się na określenie jedynego dziecka.

 3. Chrystus jest stwórcą i całe stworzenie powstało dla Niego. W Kol 1 mamy najbardziej szczegółową nowotestamentową relację twórczego dzieła Chrystusa. Jan powiedział: Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, [z tego], co się stało (J 1:3; zobacz też 1 Kor 8:6 i Hbr 1:2). Jako stwórca jest On odpowiedzialny za Swoje stworzenie. Dlatego On podtrzymuje życie, trzymając wszystkie rzeczy razem.

 4. Chrystus jest przed wszystkimi rzeczami. Innymi słowy On jest przed wszystkimi rzeczami w czasie. Nie było czasu, kiedy Go nie było. On jest początkiem. On jest również końcem. Jan zamyka Objawienie cytując Jezusa: “Ja jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec ” (Ap 22:13).

 5. Chrystus trzyma wszystkie rzeczy razem. Życie na ziemi na przykład podtrzymywane jest w delikatnej równowadze. Troszkę bliżej słońca, a spalilibyśmy się. Troszkę dalej – zamarzlibyśmy. Chemiczna równowaga życia jest bardzo wąska. Nachylenie ziemi na jej osi, prądy wiatru spowodowane ruchem ziemi i ilość światła dziennego i ciemności są niezbędne dla życia na ziemi.

 6. Chrystus jest głową ciała, kościoła. Kościół jest równy ciału Chrystusa. Jesteście ciałem Chrystusa. Moje zrozumienie „kościoła” to wierzący w liczbie mnogiej. W Nowym Testamencie nigdy przed słowem „kościół” nie ma przymiotnika jak „uniwersalny” albo „lokalny” lub też określeń denominacyjnych: „baptystyczny”, „luterański”, „prawosławny” albo „katolicki”.

 7. Chrystus jest pierworodnym z umarłych. Był pierwszym, który powstał w zmartwychwstałym nieśmiertelnym ciele. Tutaj Paweł użył tego samego słowa oznaczającego pierworodnego, takie samo jak w w. 15. Miał on odziedziczyć wszystko. Tutaj użyte zostało, aby wskazać, że był On „pierwszym powstałym z śmierci w zmartwychwstałym ciele” (Ryrie Study Bible). Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli (1 Kor 15:20).

 8. Sam Chrystus przyjdzie, żeby mieć we wszystkim pierwsze miejsce.
  W całej Biblii chodzi tylko o przyjemność Boga (następny werset 1:19). Bóg mówi, że Chrystus będzie miał pierwsze miejsce we wszystkim. Tak więc cokolwiek innego niż Chrystus mający pierwsze miejsce jest sprzeczne z planem Boga.

Zastosowanie: Uczmy o osobie i o dziele Jezusa Chrystusa w sposób teologiczny, jako podstawy moralności. Nie ma różnicy między twoją wiarą a twoimi czynami (Jk 2).


 

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...