Dobry finisz życia

Dobry finisz życia  
 • Co to znaczy "dobrze skończyć"?
 • Co utrudnia chrześcijanom udany finisz?
 • Co ułatwia chrześcijanom kończenie dobrze?

 W swoim późnym życiu apostoł Paweł zebrał starszych chrześcijan z Efezu  i otworzył przed nimi swoje serce.

Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa: /bylebym/ dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. (Dzieje Apostolskie 20:24, pogrubienie własne)

Dobre zakończenie posługi było dla Pawła priorytetem. Później podobnie powtórzył Tymoteuszowi:

W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem (Drugi List do Tymoteusza 4:7) 

Prowadząc chrześcijańskie życie nie jest ważne jak się zaczyna, ale jak się kończy. 

PRZYKŁADY: W Biblii znajdziemy wiele przykładów ludzi którzy potrafili dobrze skończyć. Włączają się do nich: Abraham, Hiob, Józef, Jozue, Kaleb, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Daniel, Jan, Łukasza, Maryja, Paweł i Piotr.
Niestety są również tacy, którzy dobrze rozpoczęli, ale nie potrafili dobrze skończyć: Gedeon, Heli, Saul, Salomon,  Judasz, czy Demas.

Nauka wypływająca z ich losów jest bardzo ważna jeśli chodzi o dobry finisz. Nie tylko Biblia jest źródłem licznych przykładów różnych rodzajów końca, mamy je również w naszych czasach. Kilka lat temu dr Howard Hendricks z Seminarium Teologicznego w Dallas zbadał życia 246 mężczyzn pracujących na pełnym etacie w służbie chrześcijańskiej, którzy przeżyli upadek moralności  w okresie dwóch lat badań. Oznacza to, że w ciągu tygodnia doświadczyły upadku trzy osoby, takie, które jako mocne rozpoczęły swoją służbę, ale zupełnie nie potrafiły doprowadzić jej do dobrego końca.(Farrar, Finishing Well, ss. 7, 27).

Kiedy John Bisagno, duchowny jednego z kościołów chrześcijańskich w Houston, rozpoczynał swoją służbę, jego teść, Dr. Paul Beck, ostrzegł go przed „wysoką śmiertelnością” w chrześcijańskiej posłudze. Powiedział: “Zauważyłem, że z dziesięciu osób, które rozpoczynają pracę dla Jezusa w pełnym wymiarze czasowym mając 21 lat,  w wieku 65 lat zostaje tylko jeden”. Zaszokowany takim wynikiem Bisagno napisał w swojej Biblii nazwiska 24 rówieśników, którzy razem z nim zaczynali służbę chrześcijańską. Za każdym razem, kiedy dana osoba zeszła zboczyła z kursu, wykreślał ją z listy. Trzydzieści trzy lata później zostały tam tylko trzy nazwiska. (Ibid., s. 6).  

Przykłady te mówią tylko o faktach znanych. Ile natomiast upadków tego typu pozostaje w cieniu? Jeden Bóg wie. Poza tym opisane przypadki dotyczą tylko chrześcijan „profesjonalistów” pracujących w pełnym wymiarze czasu. Jedynie Bóg wie, jak rzecz się ma z tymi, którzy zajmują ławki kościelne, a których zejście z drogi jest o wiele łatwiejsze do ukrycia.  Dobre zakończenie było najwyższym priorytetem dla Pawła i powinno być też dla nas. Dlatego musimy wiedzieć, gdzie znajdują się zasadzki i co robić, by ich uniknąć. Farrar wyróżnia trzy elementy, które nazywa “pułapkami”. (Ibid., s. 26).Są to:
·      Inna kobieta
·      Pieniądze
·      Zaniedbana rodzina     Dodałbym jeszcze czwartą:
·      Fałszywa doktryna  

Pułapka w postaci innej kobiety
(Niech będzie bardziej ogólniej-  płci przeciwnej) 

Niemal zawsze ma swój początek w  uzasadnionej bliskiej współpracy z osobą przeciwnej płci. W niektórych przypadkach stwarza ją zatrudnienie, szczególnie takie, gdzie trzeba razem podróżować. Inny scenariusz ma miejsce, kiedy mężczyzna (np. duchowny) lub kobieta (doradca) pomagają w trudnej sytuacji osobie przeciwnej płci. Sednem taj pułapki jest bliska współpraca. Na początku nie musi być to kontakt fizyczny. Zaczyna się od fascynacji osobowością, co wydaje się niewinne, ale intrygujące. Kiedy wspomniany już dr Hendricks przeprowadził wywiad z każdym z 246 wykolejonych chrześcijan (mężczyzn), w procesie dochodzenia do nieszczęśliwego finału znalazł dwa wspólne punkty. Po pierwsze, 80% badanych uprawiało seks, który był rezultatem spędzania czasu z kobietą, dla której byli doradcami. Po drugie, 100% na początku było przekonane, że moralny upadek nigdy im się nie przydarzy. (1 Kor 10,12 ) [Ibid., ss. 27-28].  

Pułapka w postaci pieniędzy 

Zawsze ma swój początek w niezadowoleniu, które w naszej kulturze jest szeroko rozpowszechnione i zawsze obecne. Każda reklama w każdej gazecie, czasopiśmie, w radiu, telewizji, rozmowie telemarketingowej, na bilbordach ma za cel wywołać niezadowolenie. Jest ono wszechobecne i bezpośrednio związane z  pieniędzmi, ich zdobywaniem i wydawaniem. Zadowolenie jest celem walki. 

Wielkim zaś zyskiem jest pobożność w połączeniu z poprzestawaniem na tym, co się ma. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się bogacić, popadają w pokusę i w zasadzkę diabła oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzie w zgubie i zatraceniu. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zbłądzili z dala od wiary i sobie samym zadali wiele cierpień. (1 Tm 6,6-10, podkreślenie własne; zobacz sobie też Hbr 13,5 i Flp 4,11-13).  

Niezadowolenie jest nie tylko osobiste, ale łatwo rozprzestrzenia się w naszej służbie. Uważamy, że aby być bardziej efektywnymi dla Boga, musimy mieć więcej zasobów. Jesteśmy niezadowoleni z naszych funduszy i zwracamy się w stronę alternatywnych sposobów finansowania, tak jakby Bóg był biedny lub niezorientowany. Ewangelizacja przez telewizję stała się zniesławioną zmarnowaną ziemią chrześcijan, którzy wpadli w zasadzkę materialną poprzez niezadowolenie. Jezus jasno stwierdza: Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie (Łk 16,13). 

Pułapka w postaci zaniedbanej rodziny 

Ta pułapka może być pośrednim efektem wpadnięcia w jedną z dwóch poprzednich. W wielu przypadkach zdarza się to jednak sumiennym chrześcijanom w służbie Bogu. Dzień ma tylko 24 godziny, a dodatkowy czas na pracę dla Boga musi się skądś brać i jest często podbierany z czasu który był przeznaczony dla rodziny. Szkoła wraz z wszystkimi zajęciami dodatkowymi ogranicza czas spędzany z rodziną i podobnie jest z kościołem i posługą- często wieczorami i w weekendy. Wiele chrześcijańskich rodzin niemal nie jada wspólnie posiłków. Komunikacja między członkami rodziny zanika, rodzina jest zaniedbana i w końcu staje się pustym terminem. Pan Bóg w Malachiasza 4:6 tłumaczy że jedną z ról Jana chrzciciela było "Aby obrócił serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom ich, abym przyszedłszy ziemi przekleństwem nie skarał."  Zobacz sobie także Łukasza 1:17  

Pułapka w postaci fałszywej doktryny 

W tą pułapkę można wpaść na wiele sposobów, takich jak naśladowanie złych wzorców osobowych, pójście na kompromis dla poczucia jedności z grupą, chęć poprawienia statystyk ilości wiernych, tolerancja wobec innych poglądów, wpływ bliskich osób, poprawność polityczna, niedokładne zapoznanie z Biblią, lub po prostu zła interpretacja. Niewielkie różnice zdań co do doktryny nie sprawią że poniesiemy porażkę, jednak błędy w rozumieniu kluczowych doktryn mogą mieć fatalny wpływ na nasz finisz. Dlatego duża część Nowego Testamentu poświęcona jest ważności poprawiania fałszywych doktryn. (2 Tm 3:16-17) 

Zasady dobrego kończenia 

 • Dobry koniec nie oznacza końca bez winy lub idealnego końca. To nie jest możliwe ( 1 Jana 1:8, 10)
 • Jest możliwym upaść i powstać ponownie dzięki Bożej łasce. Patrz: Dawid (1 Księga Samuela 12 1-24; Psalm 51)
 • Należy unikać bliskich relacji z osobą płci przeciwnej inną niż mąż/ żona. (1 Koryntian 10:13)
 • Utrzymuj kilka przyjaźni z chrześcijanami. Nie izoluj się (Hebrajczyków 3:12-13, 10:21-25)
 • Dziennie znajdź czas na czytanie Biblii, modlitwę i zamyślenie (Rzymian 15:4; 2 Tymoteusza 3:16-17; Hebrajczyków 4:16).
 • Raz w tygodniu znajdź czas na dogłębne studiowanie Biblii (2 Tymoteusza 2:15)
 • Utrzymuj posługę polegającą na wychodzeniu naprzeciw ludziom,  ewangelizacji i jednoczesnym byciu uczniem. (2 Tymoteusza 2:2-4)
 • Kultywuj znajomości z zadowolonymi ze swojej sytuacji finansowej przyjaciółmi (Hebrajczyków 13:5; Filipian 4:10-13)
 • Zapewnij wartościowy czas i zajęcia z rodziną
 • Pamiętaj...  Niech ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł (1 Koryntian 10:12; zobacz też 2 Piotra 2:9)

 

Pytania i odpowiedzi 

P: co to znaczy dobrze skończyć?
O: Dobry koniec oznacza codzienną drogę z Bogiem wzrastając w więzi z Nim, posłuszeństwo i posługę aż do śmierci, która może nadejść w każdej chwili 

P: Co utrudnia chrześcijanom udany finisz?
O: Wiele rzeczy, ale przede wszystkim:

 • pułapka w postaci innej kobiety

·      pułapka w postaci pieniądzy
·      pułapka zaniedbanej rodziny
·      pułapka fałszywej doktryny 

P: Co ułatwia chrześcijanom dobre kończenie?

O: Patrz: ostatni rozdział- Zasady dobrego kończenia

 

Autor: Clark Blanchard 

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...