Czy życie w luksusie to grzech?

 

? Czy zarabianie lub posiadanie wielkiej ilości pieniędzy jest grzechem?

? Czy grzechem jest wydawanie pieniędzy dla siebie lub swojej rodziny?

? Czy grzechem jest życie na wyższym poziomie, niż wskazują na to twoje potrzeby?

 

 

Trudno jest znaleźć w Biblii poparcie dla życia w luksusie. Kojarzenie zdań: ?Bóg był dla mnie dobry? lub ?Bóg nam pobłogosławił? z jakimkolwiek zyskiem materialnym lub pieniężnym nie ma żadnego oparcia w Nowym Testamencie. Wierzący tego wieku (wieku kościoła) są w nim przedstawieni jako nieznani, obcy żyjący we wrogim świecie nagradzającym materialnie grzech, a nie sprawiedliwość (Ewangelia wg Jana 15,18-19). To tak, jak w starej piosence: ?Świat nie jest domem mym?, jam tu przechodniem jest, me skarby w niebie są, nie w tej dolinie łez?.

Bezsprzecznie sprawę życia w luksusie należy rozważyć tak samo jak pytania o rozwód, małżeństwo po rozwodzie, o rolę kobiet w chrześcijańskim przywództwie i o zachowania seksualne. Biorąc pod uwagę te fragmenty Biblii, które mówią o życiu w luksusie, co określimy jako najbliższe Bożemu sercu? Krańcowo inną odpowiedź dostaniemy, jeśli - zamiast pytać o to, jak najdalej mogę odejść - dowiadujemy się, co jest najbliższe intencjom Boga.

 

 

Narysujmy sobie wielkie koło oznaczające chrześcijaństwo. W jego środku znajduje się małe kółko oznaczające serce Boga. Wydaje się, że większość chrześcijan chce umieścić się gdzieś na obrzeżach wielkiego koła. Pytają: ?Jak blisko krawędzi zewnętrznej mogę się znaleźć, by jej nie przekroczyć?? Przypuśćmy, że zamiast tego pytamy: ?Co jest najbliższe intencjom Boga (małemu kółku w środku)?

Biblia nigdzie nie potępia bogactwa

Bogactwo należy do Boga (Psalm 24,1; I List do Koryntian 10,26). Materialne zasoby tego świata, które Bóg stworzył i porozdzielał ludziom, by je rozwijali, są dobre (Księga Rodzaju 1,31)

Biblia nigdy nie potępia ludzi za to, że są bogaci

Bóg umieszcza swoje bogactwo tam, gdzie chce (I Księga Samuela 2,7). Jakkolwiek większość bogobojnych ludzi z Biblii nie było bogatymi, ale niektórzy z najbardziej bogobojnych ? byli bogaci. Na przykład Hiob ... Był to mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny i unikający zła. (Księga Hioba 1,1). Następne dwa wersety opisują jego bogactwo i kończą się zdaniem: był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców Wschodu. To jasne, że ?najmożniejszy? znaczy posiadający najwięcej bogactwa. Trzeba tu stwierdzić, że osobiste bogactwo i prawość nie muszą się nawzajem wykluczać. Są też inne przykłady: Abraham był bogobojny i bogaty, tak samo Józef, Dawid, Daniel, Boaz, Józef z Arymatei, Lidia (Dzieje Apostolskie 16,14) i kobieta z Ewangelii wg Łukasza 8,3.

Biblia nigdy nie potępia ludzi za radość z bogactwa

W czasie, kiedy obowiązywało Prawo, istniały trzy dziesięciny, które miały być przeznaczone na konsumpcję. Bóg powiedział: Kupisz tam za srebro wszystko, czego pragnie twoja dusza: większe i mniejsze bydło, wino, sycerę, wszystko, czego życzy sobie twoja dusza, i spożyjesz tam w obliczu Pana, Boga swego. Będziesz się cieszył ty i twoja rodzina. (Księga Powtórzonego Prawa 14,26; zobacz też Księgę Nehemiasza 8,10 i Księgę Koheleta 5,9). Paweł dodaje do tego: Ponieważ wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre, i niczego, co jest spożywane z dziękczynieniem, nie należy odrzucać. (I List do Tymoteusza 4,4)Wydaje się, że dla Boga to nie problem, kiedy Jego ludzie cieszą się bogactwem, jakie im dał.

Biblia jasno potępia życie w luksusie

Gdyby Bóg nie miał obiekcji wobec bogactwa, dlaczego Jakub napisał: A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. (List Jakuba 5,1) Mają płakać z powodu sądu, jaki będzie miał miejsce w czasie przyjścia Chrystusa po kościół (List Jakuba 5,7-9, zobacz też List do Rzymian 14,12). Dlaczego będą osądzeni? Jest jedna przyczyna: Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju (List Jakuba 5,5). To samo odnosi się do bogacza, który znalazł się w Hadesie (Ewangelia wg Łukasza 16,22-23). Abraham powiedział mu, że cierpi, ponieważ w czasie życia na ziemi odebrał dobre rzeczy. Abrahamowi nie chodziło o to, że miał on bogactwa. On sam przecież był bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto (Księga Rodzaju 13,2.6). Miał na myśli to, co opisuje w.19: ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił (Ewangelia wg Łukasza 16,19). Problemem nie było więc posiadanie bogactwa, ale przeznaczanie go na luksusowe życie.

Dlaczego nie powinniśmy żyć w luksusie

Oto kilka przyczyn:

(1) Biblia uczy, żeby tak nie żyć (List Jakuba 5,5). Nic dodać, nic ująć.

(2) Luksus stępia zmysły jak narkotyk (Księga Koheleta 5,20; Psalm 73,3-5, Apokalipsa 3,15-18).

(3) Prowadzi ludzi do pychy (Psalm 73,6-7; List Jakuba 4,1-6; Apokalipsa 3,17).

(4) Daje krótkotrwałą przyjemność (List Jakuba 5,3-4).

(5) Luksus czyni nas niewrażliwymi na sprawiedliwość i na priorytety Królestwa Bożego (Psalm 73,8-9; Ewangelia wg Łukasza 16,21; List Jakuba 5,6).

(6) Jest to złe świadectwo o Chrystusie i ewangelii (cytaty powyższe i Ewangelia wg Mateusza 6,25-34).

(7) Niektóre nagrody w niebie zależą od ubogiego stanu posiadania (Ewangelia wg Łukasza 6,20-26).

Zasady pomagające w unikaniu luksusowego życia

Przeczytaj (i zastosuj) Ewangelię Mateusza 6,25-34

1. Nie mieszkaj w domu droższym i większym niż wymagają tego twoje potrzeby (Abraham był bogaty, ale mieszkał w namiocie).

2. Nie kupuj samochodu bardziej luksusowego niż potrzebujesz.

3. Nie gromadź ?zabawek?.

4. Nie gromadź ubrań droższych niż potrzebujesz.

5. Nie czyń z pieniędzy i innych dóbr środka zastępującego wyrażanie miłości swojej żonie, mężowi, dzieciom, żonatym lub zamężnym dzieciom.

6. Nie kupuj dodatkowych domów, samochodów i zabawek.

7. Nie usprawiedliwiaj luksusowego życia tym, że przecież dużo dajesz innym.

8. Nie bywaj w drogich miejscach, nie bierz udziału w zajęciach, które drogo kosztują lub w działalności drogich klubów ? więcej niż potrzebujesz.

9. Nie usprawiedliwiaj luksusowego życia przez porównywanie się z tymi, którzy żyją jeszcze bardziej luksusowo niż ty.

10. Nie usprawiedliwiaj luksusowego życia hasłem: ?To jest dobra inwestycja? lub ?Przecież starcza mi na to?.

Określanie własnych potrzeb

Nikt nie powinien próbować określać potrzeb kogoś innego. Jeżeli ktoś cię prosi o radę, udziel jej, ale nie osądzaj czyichś motywów lub nie plotkuj na temat tego, jak ktoś żyje. Swoje potrzeby każdy musi zdefiniować sam według tego, czym się zajmuje, jaką ma rodzinę i sytuację życiową. ... zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani (List do Efezjan 4,1-3)

Określanie swojego powołania

Twoje powołanie określają następujące rzeczy:

(1) podobieństwo do Chrystusa (List do Rzymian 8,29);

(2) szukanie najpierw królestwa Bożego (Ewangelia wg Mateusza 6,33);

(3) warunki fizyczne (rasa, rodzice, wzrost, wiek i kultura);

(4) osobowość (intelekt, uczucia i wola);

(5) przekonania i

(6) role.

Kiedy te sprawy są zgodne ze Słowem Bożym, one określą twoje powołanie.

Stwierdzenie czy masz za dużo lub za mało uwagi dla swojego powołania

Skutkiem zbyt wielkiej lub zbyt małej uwagi poświęconej własnemu powołaniu będzie utrata nagród w niebie (Ewangelia wg Mateusza 6,25-34; Ewangelia wg Łukasza 6,20-26; I List do Tymoteusza 6,8; List do Hebrajczyków 13,5). Oto kilka pytań, które pomogą ci w dziedzinie wydawania pieniędzy na rzeczy (?to? oznacza rzeczy):(

1) Czy to sprawi, że będziesz bardziej lub mniej zależny od Boga?

2) Czy używasz tego, czy po ulokowaniu w to pieniędzy, rzecz ta leży przez większość czasu?

3) Czy jest to narzędzie czy zabawka?

4) Jaki to będzie miało wpływ na jakość spędzanego przez ciebie czasu?

5) Czy używanie tego przyniesie Bogu chwałę?

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Czy zarabianie lub posiadanie wielkiej ilości pieniędzy jest grzechem?

O: Nie. Wiele bogobojnych ludzi Biblii było bogatych. Jeżeli Bóg daje ci bogactwo, to Jego sprawa. Do ciebie należy zarządzanie nimi. Bądź kanałem, nie zbiornikiem.

P: Czy grzechem jest wydawanie pieniędzy dla siebie lub swojej rodziny?

O: Nie. Z dobrych rzeczy należy się cieszyć.

P: Czy grzechem jest życie na wyższym poziomie, niż wskazują na to twoje potrzeby?

O: Tak. Na tym właśnie polega problem. Życie w luksusie z definicji jest życiem na wyższym poziomie niż wymagają tego twoje potrzeby. Problem stanowi fakt, że różne są potrzeby różnych ludzi. Decyzja należy do ciebie! Ty jesteś tym, który będzie musiał stanąć przed Bogiem, by zdać z tego sprawę (List do Rzymian 14,17; I List do Koryntian 5,10).

Życie w luksusie z definicji

jest życiem na wyższym poziomie

niż wymagają tego twoje potrzeby.

Daję osobisty przykład (może nieadekwatny dla ciebie):

Za mało: Jeżdżę na rowerze lub samochodem, który ciągle się psuje.

Za dużo: Jeżdżę sportowym samochodem za 60.000$.

 

Autor: David A. DeWitt

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...