Jak rozpoznać wolę Bożą dla siebie

? Czy Bóg ma jakąś szczególną wolę wobec twojego życia?
? Czy Bóg zachęca nas gdzieś w Biblii do poszukiwania Jego szczegółowej woli dla siebie poprzez okoliczności?
? W jaki sposób możemy podejmować decyzje będące wykonaniem Bożej woli dla naszego życia?
? Czy powinniśmy dążyć do doświadczania Boga?

 

Kiedyś pewien chrześcijanin, którego znałem od lat, poprosił mnie, bym spotkał się z nim osobiście, aby porozmawiać o sprawie, w której się nie zgadzaliśmy. W czasie spotkania wyznał, że był bardzo niezdecydowany czy przyjść czy nie, ale czuł, że Bóg nakłania go, by to zrobił. Potem wyjaśnił, na czym polegało jego odczucie prowadzenia przez Boga. Najpierw słyszał w chrześcijańskim radiu kazanie, w którym przewijała się myśl:, ?Jeżeli masz coś przeciwko bratu, powinieneś sam iść do niego?. Potem rozmawiał ze swoimi przyjaciółmi w restauracji i jeden z nich stwierdził, że kiedy nie zgadzamy się z naszymi przyjaciółmi - chrześcijanami, powinniśmy się z nimi spotkać. Następnie w ostatnią niedzielę ksiądz też wspomniał coś o tym w swoim kazaniu. Ten znajomy wyciągnął z tych zdarzeń wniosek, że Bóg prowadził go do tego, by spotkał się ze mną. ?Naprawdę cenię sobie to, że przyszedłeś do mnie, Robert? (imię zmienione) - powiedziałem. ?Jest jednak różnica pomiędzy twoim a moim poglądem na życie duchowe. Powiedziałbym, że powinieneś przyjść do mnie, dlatego, że tak Bóg uczy.?

Wola Boża w stosunku do jednostki
Możemy wykazać, że Bóg w Biblii nigdzie nie uczy nas, byśmy szukali szczegółowej woli Boga dla swojego życia jako jednostki. Możemy pokazać, że istnieje suwerenny plan Boga działającego w specyficzny sposób w nas i że sprawiedliwy charakter Boga jest objawiony w Biblii każdemu indywidualnie po to, by go naśladować. Nie ma jednak czegoś takiego jak wola Boża dla jednostki w sprawach nie objawionych w Biblii - takich jak np sprzedanie auta lub poślubienie określonej osoby.

Przykłady postaci biblijnych prowadzonych indywidualnie
Pogląd głoszący istnienie woli Bożej w sprawach dotyczących jednostki często wywodzi się z argumentu, że wiele osób opisanych w Biblii było indywidualnie prowadzonych przez Boga. Wysnuwa się z tego wniosek, że w Biblii znajdujemy szczegółową wolę Boga dla naszego życia. Są z tym trzy problemy.

(1) Biblia jest szczególnym przekazem o objawieniu Bożym danym niektórym jednostkom. Z żadnego miejsca w Biblii nie wynika fakt, że wszyscy wierzący powinni spodziewać się lub szukać szczegółowej woli Bożej dla siebie. Nie jesteśmy prorokami, królami Izraela, Apostołami lub autorami ksiąg Biblii. Na przykład, Gedeon wyłożył runo nie po to, by szukać woli Bożej, ale by dostać potwierdzenie, że to objawienie, które otrzymał w ponadnaturalny sposób, pochodzi od Boga (Księga Sędziów 6,36-37).
(2) Szczegółowa wola Boża przekazywana była bezpośrednio, słownie i w sposób ponadnaturalny. Weź pod uwagę Abrahama (Księga Rodzaju 12,1; 18,1), Mojżesza (Księga Wyjścia 3,14), Jozuego (Księga Jozuego 1,1), Dawida (II Księga Samuela 2,3-31) i Pawła (Dzieje Apostolskie 9,5).
(3) Wola Boża dotyczyła tego, co Bóg robi, a nie tego, co robi dana jednostka.

Nie powinniśmy szukać tego, czego Bóg nie objawił
Biblia mówi, że Bóg ma suwerenny plan, w którym zawiera się Jego osobiste zaangażowanie w nasze życie (List do Rzymian 8,28). Nigdzie jednak nie jesteśmy zachęcani do tego, by szukać, co to jest. Są rzeczy objawione i rzeczy ukryte. My mamy poznawać rzeczy objawione (Księga Powtórzonego Prawa 32,46-47; Księga Micheasza 6,8; Księga Daniela 10,12-13; I List Jana 5,3), ale nie ukryte (Księga Powtórzonego Prawa 29,29). Dlatego działania Boga w odniesieniu do jednostki a nie objawionego w Biblii nie da się ustalić (Księga Koheleta 3,11; 11,5: J 3,8: Apokalipsa 22,18).

By odkryć Boże objawienie, nie powinniśmy patrzeć na okoliczności
Bóg skrytykował Hioba tylko za jedną rzecz: za oglądanie się na okoliczności po to, by odkryć, co Bóg robi (Księga Hioba 38,2; 42,3). Dawid nie chciał używać okoliczności jako wskazówek na temat woli Bożej dla własnego go życia (I Księga Samuela 24,4-17; 26,8-10, II Księga Samuela 16,10-15). Tak samo robił św. Paweł (Dzieje Apostolskie 21,4.10-14).

By odkryć Bożą wolę, mamy korzystać z Biblii
Naszym zadaniem jest wykładać należycie słowo prawdy, a nie dążyć do znalezienia szczegółowej, ?okolicznościowej? woli Bożej (II List do Tymoteusza 2,15, też List do Hebrajczyków 4,12 i II List do Tymoteusza 3,16-17). Tradycyjne fragmenty na temat woli Bożej mówią o wykonywaniu woli Bożej objawionej bezpośrednio w Biblii, a nie o szukaniu woli ?okolicznościowej? (Psalm 32,8; Księga Przysłów 3,5-6; List do Kolosan 1,9).

Jakie problemy czekają nas, kiedy szukamy woli Bożej dla siebie?
(1) Kiedy modlimy się o coś i szukamy czegoś, mamy tendencję do znajdowania tego, niezależnie czy to istnieje czy nie. Kiedy  pytam: ?Czy powinienem kupić inny wóz??, wcześniej czy później zdarzy się coś, co zinterpretuję jako odpowiedź. Oczywiście Bóg może nam dać coś szczególnego, to, o co Go prosiliśmy i powinniśmy Mu za wszystko dziękować (1 Tes 5,18). Nie ma jednak sposobu dowiedzenia się, że jakieś szczególne zdarzenie jest odpowiedzią. Nie możemy dyktować Bogu lub stwierdzać, że coś jest Jego działaniem. Bóg jest Bogiem a nie Dżinem z cudownej lampy Aladyna.

(2) Okoliczności i uczucia (zwykle interpretowane jako ?działanie Ducha Świętego?) często prowadzą do frustracji, kiedy dostajemy mieszane sygnały.

(3) Głupie, nawet katastrofalne decyzje bywają usprawiedliwiane: ?tak Bóg mnie prowadził? Nie zwraca się wtedy uwagi na osobistą odpowiedzialność.

(4) Odnośnie dziedzin nie zaliczanych do moralnych, nie ma prostego sposobu stwierdzenia, czy dane okoliczności są od Boga, czy od Szatana, czy też biorą się z własnych życzeń.(

5) Warunki zewnętrzne i przeszkody w ?okolicznościowym prowadzeniu? mogą oznaczać zamknięte drzwi lub próbę wiary; oba przypadki wymagają przeciwnych reakcji.

(6) Niemądre zwlekanie może być ryzykowne, nawet, kiedy nazywa się je ?czekaniem na Boga?.

(7) Mentalność opierająca się na przekonaniu o istnieniu szczegółowej woli Bożej musi się poddać w pewnych punktach. Zwykle nie prosimy o ?Boże przewodnictwo?, kiedy chcemy rano  założyć skarpetki...

(8) Poszukiwanie jednej, właściwej woli Bożej może pozbawić nas wdzięczności za inne dobre możliwości.

(9) Dodawanie czegoś do Biblii - np. okoliczności lub uczuć - jest zwykle zamazywaniem lub negowaniem wpływu Biblii. Możliwości pochodzące z okoliczności mogą usprawiedliwiać grzeszny dług, niebiblijne małżeństwo lub niesłuszne przewodzenie.

(10) Używanie Biblii bez kontekstu - np. otwieranie na chybił trafił, by znaleźć jakiś werset lub zdanie,  przypomina grę w kości lub w karty, jak w starym kawale: ?I poszedłszy, powiesił się... idź i ty i czyń podobnie?.

Szukanie woli Bożej - drogą mądrości
Być może, że największy problem w szukaniu iluzorycznej, szczegółowej woli Bożej poprzez okoliczności, doświadczenia i uczucia, polega na tym, że podejście to odciąga od koncentracji na mądrości, od poznawania bezpośredniej woli Bożej objawionej w Piśmie Świętym (II List do Tymoteusza 2,15; 3,16-17). Dlatego, że Bóg objawił swój suwerenny plan (realizowany w tym, co się aktualnie dzieje) i swoją bezpośrednią wolę (spisaną w Biblii), możemy mieć pewność, że mamy wystarczającą pomoc do podejmowania decyzji. Innymi słowy, nauka Biblii dyktuje nam nasze zachowania moralne, a mądrość pochodząca z Biblii wyznacza kierunek decyzjom innym niż te, które są jednoznaczne po względem moralnym.

Kilka rad na temat  podejmowania decyzji na podstawie mądrości

(1) Popatrz wstecz na twoje decyzje z przeszłości. Jakie były ich następstwa? Dojrzałość jest rezultatem ćwiczenia się w podejmowaniu dobrych decyzji (List do Hebrajczyków 5,14).

(2) Patrz na stałe przejawy życia. Mądrość pochodzi z poznania regularnych ścieżek zdarzeń (Księga Przysłów 6,6-11; 30,24-28). Tak więc postępowanie wg różnych niezwykłych okoliczności (w rodzaju: niespodziewane telefony, prezenty lub zbieg okoliczności) stoją w sprzeczności z mądrością.(

3) Oceniaj wzorce życia z Bożego punktu widzenia. Istnieje światowa mądrość i Boża mądrość (I List do Koryntian 2,13-14). Boża mądrość bierze się z naśladowania postaw objawionych w Biblii (np. w Księdze Przysłów, w Księdze Koheleta, w Kazaniu na Górze [Ewangelia wg Mateusza 5-7], w Liście do Galacjan 5 [owoce Ducha], w cechach miłości [I List do Koryntian 13], itp.).

(4) Każdą możliwość wykorzystaj w maksymalny sposób dla Królestwa Bożego (List do Efezjan 5,15-16, List do Kolosan 4,5).

(5) Prześledź sytuację. Popatrz na okoliczności jako na kontekst prowadzący cię w twojej decyzji, a nie jako na coś, co wyznacza ci szczegółowa Bożą wolę. To oznacza liczenie kosztów (Ewangelia wg Łukasza 14,28), korzystanie z wiedzy (Księga Ozeasza 4,6) i z dobrej rady (Księga Wyjścia 18,19, Księga Przysłów 19,20). Zbadaj sytuację, tak jak Nehemiasz sprawdził mury Jerozolimy (Księga Nehemiasza 2,11-16, też Księga Jozuego 2).

(6) Studiuj Biblię szukając Bożych postaw (Mi 6,8) Działanie Boże dostarczy ci danych do podjęcia decyzji nawet w sprawach nie dotyczących moralności (Psalm 119,97-105).

(7) Szukaj tego, co jest najbliżej Bożego serca, nie tego, jak daleko możesz się posunąć ani tego, by ci się upiekło. Przygotuj się na porażkę w sprawach finansowych i organizacyjnych, ale nie moralnych (I List do Koryntian 6,9-10).

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Czy Bóg ma szczegółową wolę dla mojego życia?
O: Istnieje suwerenny plan Boga (objawiany w czasie, kiedy się dzieje) i bezpośrednia wola Boga (objawiona w Biblii), ale nie ma szczegółowej woli Bożej objawionej pojedynczym ludziom.

P: Czy Bóg zachęca nas gdzieś w Biblii do poszukiwania Jego szczegółowej woli dla siebie poprzez okoliczności?
O: Nie. Bo skoro nie ma objawionej indywidualnej woli Bożej w sprawach innych niż te, które dotyczą moralności, nie należy jej szukać. Po prostu nie ma w Biblii żadnego nakazu szukania szczegółowej woli Bożej dla jednostki.

P: Jak podejmować decyzje, by były wypełnieniem Bożej woli dla naszego życia?
O: Przez stosowanie się do moralnych dyrektyw z Biblii i posługiwanie się mądrością opartą na charakterze Boga objawionego w Biblii.

P: Czy mamy dążyć do doświadczania Boga?
O: Nie znam w Biblii żadnego fragmentu zachęcającego do doświadczania Boga. Znam za to wiele fragmentów zachęcających do poznania Boga (Księga Ozeasza 4,6; Ewangelia wg Jana 17,3; List do Rzymian 10,1-3; I List Jana 5,20).

 

Autor: Dawid DeWitt

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...