Bóg chce twojego szczęścia

  • Czy szczęście jest tym samym, co radość?

  • Jak wygląda szczęście?

  • Czy Bóg chce, byśmy byli szczęśliwi?

 

Rozmawiałem z kimś kiedyś podczas śniadania. Powiedział mi, że rozwodzi się ze swoją żoną. ?To nie funkcjonuje? ? powiedział ? ?A oprócz tego, Bóg przecież chce, żebym był szczęśliwy. Mógłbym być lepszym chrześcijaninem, gdybym poślubił kogoś innego.? Wyraziłem swoją dezaprobatę i rozczarowanie jego decyzją, a potem zacząłem rozmyślać nad tym, co powiedział. Czy Bóg chce, abym był szczęśliwy?

Radość a szczęście

Według słownika Webstera nie ma znaczącej różnicy między szczęściem, cieszeniem się i rozradowaniem. W istocie znaczą to samo. Szczęśliwy to przymiotnik, a cieszyć się to czasownik.

Według słownika

Cieszyć się (czasownik) znaczy ?czuć się bardzo szczęśliwym lub pokazywać szczęście w czymś lub napełniać się szczęściem?. Szczęśliwy (przymiotnik) to wyraz opisujący kogoś, kto okazuje lub czuje przyjemność, zadowolenie lub radość. Szczęście definiowane jest poprzez radość, a radość poprzez szczęście. Widać więc, że mają to samo znaczenie.

Jak wygląda szczęście?

Jeżeli jakaś osoba ma uśmiech na twarzy, to niekoniecznie znaczy, że jest szczęśliwa, i odwrotnie, kiedy wygląda ponuro, nie znaczy, iż nie jest szczęśliwa. Każdy jest inny. Piotr napisał tak: Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały (1 List Piotra 1,8) [podkreślenie autora].

Ostatecznie to, jak wyrażamy szczęście,

leży między nami a Bogiem.

Pochodzi jednak z przekonania, że dobry Bóg

ma całkowitą władzę nad wszystkim.

Jesteśmy szczęśliwi w takim stopniu,

w jakim mamy tego świadomość.

 

Co ma związek ze szczęściem

Wdzięczność

Niemożliwe jest być szczęśliwym bez wdzięczności. Niewdzięczność za sytuacje, ludzi i rzeczy niszczy naszą zdolność do szczęścia. Powoduje, że zaczyna się zdradziecki duchowy upadek. Paweł tak to określił: Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce (List do Rzymian 1,21) i Zawsze się radujcie,  nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was (I List do Tesaloniczan 5,16-18).

Zadowolenie

By być wdzięcznym, trzeba być zadowolonym. Osoba niezadowolona nie potrafi być wdzięczna za dziedziny, z których jest nieukontentowana. Zadowolenia trzeba się uczyć, a nie biernie czekać, aż się pojawi. Jest ono rezultatem władzy. Ważne jednak, KTO ma tę władzę. Człowiek wierzący oddał władzę całkowicie Bogu Ojcu i Panu, Jezusowi Chrystusowi. Ponieważ On ma kontrolę nad wszystkim, można nauczyć się zadowolenia. Tak, jak powiedział Paweł: nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku.  Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (List do Filipian 4,11-13).

Suwerenność

W Piśmie św. mamy przykazanie, byśmy byli szczęśliwi, ale jak to wygląda w naszej codzienności? Czy oznacza, że kiedy utniemy się w palec lub ujrzymy kogoś poranionego, powinniśmy być szczęśliwi? Nie. Mamy współczuć cierpiącemu. Możemy być szczęśliwi, wiedząc, że wszystkie rzeczy Bóg ma pod swoją władzą. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru (List do Rzymian 8,28). Nie wszystko jest dobre, ale wszystko działa dla dobra.

Okoliczności

Bóg używa zarówno dobrych jak i złych okoliczności, by nas przetestować. Nigdy nie mają być przyczyną nieposłuszeństwa Jego przykazaniom, tworzenia swojego własnego szczęścia. Jeżeli jednak Biblia nie zabrania tego, jesteś wolny, by te okoliczności zmienić. Mam na przykład trudności w biznesie lub przeżywam ciężkie chwile w małżeństwie. Nie znaczy to, że mam zachowywać się w firmie nieetycznie lub mam rozwieść się z żoną i szukać szczęścia gdzie indziej. Nie. Bóg dał nam te okoliczności jako test, byśmy mogli rosnąć i stać się dojrzałymi mężczyznami i kobietami Chrystusa. Musimy przepracowywać te wszystkie zmagania i ból, wiedząc, że Bóg ma nad tym kontrolę, i dostrzec ten test: sytuację na pewnym odcinku czasu, której Bóg chce użyć dla naszego uświęcenia, co ma nas bardzo cieszyć.

Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić (List do Rzymian 8,18)

Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności (List Jakuba 1,17). Pamiętaj: cierpienie jest pojazdem, którego Bóg używa, ucząc posłuszeństwa ? nawet Jezusa. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.  A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają (List do Hebrajczyków 5,8-9).

Twoje oddanie Bogu wyraża się przez to,

jak reagujesz

na frustrujące oczekiwania i okoliczności

Orientacja na wieczność

Pragmatyk (lub humanista) mawia: ?Wszystko, co mnie nie zabija, wzmacnia mnie?. Według tego wszystkie doświadczenia i zmagania są dla niego korzystne i potrafi tak widzieć okoliczności swojego życia, by czuć się w nich radosnym i szczęśliwym. Takie nastawienie do życia może być pomocne, z jednym ważnym wyjątkiem. W którymś momencie okoliczności zabiją go. W takim punkcie ów płytki pogląd załamuje się.

To, jaki mamy pogląd na czasy ostateczne (eschatologię), mocno wpływa na nasze postrzeganie okoliczności i na to, jak będziemy w nich szczęśliwi. Jeżeli życie istnieje tylko tutaj, to jest ono w rzeczy samej chorym żartem. Jeśli jednak istnieje przyszła nadzieja na wieczność, jak to obiecuje Biblia, to nasze życie na ziemi jest czasowym pobytem przed wejściem do wieczności z Bogiem. Z tej nadziei zyskujemy wieczną perspektywę i wytrwałość, która nam w życiu bardzo pomoże. (Przeczytaj List do Hebrajczyków 10,35-36 i List do Efezjan 6,10-12).

Wszystko, co się nam przydarza, wszystko, co mamy i robimy ? to test i nasze czasowe zadanie poddane pod nasz zarząd. Ma nam ono pomóc przygotować się do wieczności z naszym Ojcem w niebie. Bóg pozwolił na wszystkie te rzeczy dla naszego pożytku, byśmy w dzień rozrachunku stanęli przed Nim jako słudzy wypróbowani i wierni. By mógł powiedzieć: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana! (Ewangelia wg Mateusza 25,21)

Bóg ma kontrolę

Piłat miał nad Jezusem całkowitą kontrolę i posiadał władzę oraz środki, by Go zniszczyć. Tak przynajmniej myślał. Rzekł więc Piłat do Niego: Nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie i mam władzą Ciebie ukrzyżować?  Jezus odpowiedział: Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie (Ewangelia wg Jana 19,10-11).

Prawdziwa radość

pochodzi z posłuszeństwa Bogu,

zaufania w Jego suwerenność i udział w Jego pracy.

Tylko przez posłuszeństwo

możemy mieć jakąkolwiek nadzieję na rozeznanie,

czy trudne okoliczności

służą naszemu wychowaniu i korekcie

lub czy jest to test i próba dla uformowania nas.

 

Mimo to, Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru (List do Rzymian 8,28). Czasem nie dostrzeżemy tego dobra, a nawet może być tak, że nie zostanie nam ono odsłonięte, aż dopiero u Boga, w niebie. Jednak możemy mieć pewność, że wszystkie okoliczności są dla wierzącego i naśladowcy Chrystusa dobre, bo On ma nad wszystkim całkowitą kontrolę. Dlatego możesz w tym znaleźć radość. (Przeczytaj też Księgę Rodzaju 1,1; Księgę Przysłów 16,4; 21,31; Ewangelię wg Jana 1,1-3 i List do Kolosa 1,16)

Bóg nakazuje Ci być szczęśliwym ? i smutnym

Księga Koheleta 3,1-8 mówi, że na wszystko jest czas. Jest czas na szczęście i smutek, na życie i śmierć, na sadzenie i wyrywanie. Z kolei Paweł powiedział: Weselcie się z tymi, którzy się weselą. płaczcie z tymi, którzy płaczą (List do Rzymian 12,15). Kiedy dojrzewamy, stając się coraz bardziej podobni do Chrystusa i coraz mniej podobni do świata, powinniśmy dostosowywać do Niego swoje myśli i czyny. Cieszyć się tym, co Jego cieszy i smucić się tym, nad czym On płacze.

Wniosek

Radość wśród cierpień jest ponadnaturalnym darem Boga (List do Filipian 4,6-7) ale też wyborem, którego mają dokonywać ludzie wierzący: Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia (List Jakuba 1,2). Doświadczenie prawdziwego szczęścia i radości możemy zyskać tylko dzięki decyzji o zależności od Boga, ze świadomością, iż On ma pełną władzę nad wszystkim. Zależenie od Boga wyraża się przez posłuszeństwo Jego przykazaniom, przez złamane i skruszone serce oraz udział w Jego pracy (Księga Izajasza 66,2). Bez dojrzałej więzi z Bogiem, takiej, jaką miał Jego Syn, Jezus Chrystus, nigdy nie będziesz naprawdę szczęśliwy. Każdy grzech i nieposłuszeństwo niszczy prawdziwą radość oraz szczęście, bo rwie naszą więź z Bogiem. Cieszenie się to Boże przykazanie, tak samo płacz.

Jednakże okoliczności nigdy nie mogą być przyczyną zboczenia od Bożych przykazań. We wszystkich sytuacjach Bóg spodziewa się posłuszeństwa, a nasze poczucie szczęścia i radości nigdy nie ma być tak silnie powiązane z okolicznościami, w których czujemy się usprawiedliwieni pogwałcając Jego przykazania.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Czy szczęście jest tym samym, co radość?

O: Według słownika, nie ma znaczącej różnicy między szczęściem i cieszeniem się. ?Szczęśliwy? to przymiotnik, podczas gdy ?cieszyć się? to czasownik.

P: Jak wygląda szczęście?

O: Poczucie szczęścia można okazywać na niezliczone sposoby. Zewnętrzny wygląd to niekoniecznie dobry tego wyraz. Jest to wewnętrzna świadomość, że Bóg jest dobry i że ma całkowitą kontrolę nad wszystkim.

P: Czy Bóg chce, byśmy byli szczęśliwi?

O: Ten, kto naśladuje Chrystusa, ma cieszyć się i być wdzięcznym za wszystkie rzeczy. Czasem tak czujemy, ale niezależnie od tego, mamy nakaz, by to robić. Dlatego szczęście to wybór ? tak jak miłość.

 

Autor: RJ Regan

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...