Kobieta jako chrześcijański przywódca

? Czy dobrze jest dla kobiety być pastorem, starszym lub diakonem?

? Czy kobieta może być nauczycielem w szkole niedzielnej lub też prowadzącym studium biblijne?

? Czy kobieta powinna prowadzić publiczne zgromadzenie, jeżeli nie ma mężczyzny do tego zadania?

? Czy kobieta może publicznie się modlić?

 

Na początku trzeba stwierdzić, że w Chrystusie nie ma różnic między kobietami a mężczyznami (Ga 3:28), lecz różne są ich role jako części Jego ciała (1 Kor 12:4-7). Bóg dał określone role zarówno mężczyznom, jak i kobietom, tak, aby mogli wspólnie prawidłowo funkcjonować jako ciało Chrystusa. Na przykład: tylko kobietom zostało powierzone zadanie rodzenia dzieci, natomiast rolą mężczyzn jest przywództwo (Ef 5:23), przy czym jedno zadanie nie jest ważniejsze od drugiego: w życiu chrześcijańskim oba są istotne.

Celem tej broszury jest przedstawienie czterech dziedzin chrześcijaństwa, w których kobiety mogą, w posłuszeństwie przeznaczonej i przykazanej im przez Boga roli, stać się liderami w Ciele Chrystusa.

 

NAUCZANIE

Kobieta powinna przyjmować nauczanie.

Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się (1 Tm 2,11). Biblia nakazuje, żeby nauczać kobiety. Oznacza to, że ma studiować Biblię i przyjmować posłusznie nauczanie.

Kobieta nie powinna uczyć mężczyzny.

Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam ani też przewodzić nad mężem, lecz chcę, by trwała w cichości. Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem ? Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popadła w przestępstwo (1 Tm 2,12-14). Biblia jasno stwierdza, że kobiety nie mają uczyć mężczyzn. Nie chcę przez to powiedzieć, że kobiety nie mogą doradzać mężczyznom w sprawach Słowa Bożego. Pryscylla na przykład instruowała Apollosa, pomagając mu lepiej zrozumieć Słowo Boże (Dz 18,26). Debora przekazała Barakowi Boży nakaz, żeby poszedł na wojnę (Sdz 4,6-10). Abigail wyperswadowała Dawidowi jego zamiar popełnienia grzechu przeciwko Bogu (1 Sm 25). Maria Magdalena zaniosła uczniom słowa Boga o tym, że Jezus wstał z grobu (J 20,11-18). Anna mówiła o Chrystusie wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy (Łk 2,38). Działanie kobiet było ściśle związane z tym, co robili mężczyźni. Nie miały swojego programu ani nie pouczały mężczyzn będących liderami. Przekazywały biblijne prawdy osobiście i to tym, którzy nie byli świadomi o czym mówi Boże Słowo, a także tym, którzy ignorowali Boże przykazania w jakiejś szczególnej sprawie.

Kobieta powinna umieć uczyć

Biblia zachęca wszystkich sług Pana, włącznie z kobietami, by nie wdawać się w kłótnie, ale /ma/ być łagodnym względem wszystkich, skorym do skorym do nauczania, zrównoważonym Powinien z łagodnością pouczać wrogo usposobionych ... (2 Tm 2,24-25). Kobiety powinny robić użytek ze swojej wiedzy biblijnej i charakteru odznaczającego się bogobojnością, aby uczyć tego, co dobre (Tt 2,3-5).

MODLITWA

Kobieta powinna się modlić.
Polecenie modlitwy nie jest w Biblii kierowane bezpośrednio do kobiet, ale można w niej znaleźć wiele przykładów, kiedy miała ona miejsce. Anna modliła się, oddając Panu swojego syna (1Sm 2,1-10). Maria modliła się po usłyszeniu wiadomości o tym, że ma być matką Chrystusa (Łk 1,46-55). Anna, prorokini ? kiedy przyniesiono małego Jezusa do świątyni ? wiadomo było, że służyła Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą, - sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim (Łk 2,37-38).

Kobieta nie powinna przewodzić w modlitwie publicznej.
Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu (1 Tm 2,8). Oryginalne słowo greckie użyte tu przez Pawła jako ?miejsce? (????s) oznacza miejsce publiczne, tak więc mówi on o zgromadzeniu otwartym dla wszystkich: mogło to być w mieście, na wsi lub w budynku. W miejscu wyrazu ?mężczyźni? występuje greckie słowo oznaczające osoby rodzaju męskiego (?????s). Dlatego Paweł stwierdza, że w miejscu publicznym mężczyźni mają przewodzić zgromadzeniu w modlitwie.

Kobiety powinny modlić się w ukryciu
Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie (Mt 6,6). Modlitwa ma miejsce tylko między tobą a Bogiem. Chrystus zwraca szczególną uwagę na tę, która jest w ukryciu. Taki sposób modlenia się zapobiega pokusie samochwalstwa, co zdarzało się faryzeuszom w miejscach publicznych (Mt 6,5-7).

SŁUŻBA

Kobieta powinna służyć.
Tam, gdzie jest mowa o męskim sprawowaniu przywództwa i służby, wymienione są także instrukcje dla kobiet sprawujących służbę. Kobiety również ? czyste, nieskłonne do oczerniania, trzeźwe, wierne we wszystkim (1 Tm 3,11). Kobieta nie potrzebuje pozycji, aby służyć. Służcie Panu z weselem (Ps 100,2). Jeżeli mimo to pragnie pozycji, powinna być wierna we wszystkim.

Kobieta nie powinna mieć stanowiska biskupa lub diakona.
Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony ... (1 Tm 3,1-9) Diakonami tak samo winni być ludzie godni ... (1 Tm 3,8). Piastowanie pozycji biskupa lub diakona w Ciele Chrystusa nie należy do kobiety. Paweł opisuje ich jako mężczyzn: jako mężów, ojców czyli takich, jaką kobieta nigdy być nie może. Biblia nie pozwala kobiecie także przewodzić nad mężem (1 Tm 2,12). Pozycja biskupa i diakona to pozycja zarządzającego innymi. Stąd kobiety nie kwalifikują się do niej.

Kobieta powinna dążyć do tego, żeby przewodzić jako sługa.
Wiele kobiet, dążąc do zdobycia przywódczej pozycji w jakiejś organizacji, przeocza wielką potrzebę i możliwość przewodzenia poprzez służbę wypływającą z dojrzałego charakteru. Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, winny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom ? aby nie bliźniono słowu Bożemu (Tt 2,3-5).

WYGLĄD

Wygląd kobiety ma pokazywać jej charakter.
Przykładem pozytywnym jest Abigail - była równie mądra i piękna (1 Sm 25,3), tak samo Estera (Est 2,7). Negatywy widać u Izebel ... poczerniła sobie powieki, ustroiła głowę ... (2 Krl 9,30). Nie chodzi tu o to, że biżuteria, drogie ubiory lub szczególna fryzura są złe same w sobie. Złe stają się wtedy, kiedy używa się ich w celu podniesienia swojej wartości. Z tego powodu kobiety powinny ubierać się skromnie i z umiarem. Podobnie kobiety ? w skromnie zdobnym odzieniu, niech się przyozdabiają ze wstydliwością i umiarem, nie przesadnie zaplatanymi włosami albo złotem czy perłami, albo kosztownym strojem (1 Tm 2,9).

Kobieta powinna dbać o piękno wewnętrzne.
Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne: uczesanie włosów i złote pierścienie ani strojenie się w suknie, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga (1 Pt 3,3-4). Dlatego wygląd kobiety ma wynikać z perspektywy na wieczność a nie z dostosowywania się do programu świata, tak, by jej znakiem rozpoznawczym były dobre uczynki, co przystoi kobietom, które się przyznają do pobożności (1 Tm 2,10).
Kiedy kobieta ubiera się, nie powinna pytać się: ?Jak to na mnie leży?? ale: ?Jak poprzez mój wygląd zewnętrzny ludzie zobaczą mój charakter ??

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Czy kobieta może być pastorem starszym albo diakonem?
O: Nie. Biblia mówi jasno, że biskup musi być ?mężem? (1 Tm 3,2). Kobieta może mieć funkcję w służbie , ale ma funkcjonować tak, by nie przewodziła nad mężczyzną (1 Tm 2,11).

P: Czy kobieta może być nauczycielem w szkole niedzielnej albo prowadzić studium biblijne?
O: Jeżeli grupa składa się z kobiet lub dziewcząt - jak najbardziej! Kiedy w grupie są mężczyźni ? nie. W przypadku grupy mieszanej chłopców i dziewcząt, każda kobieta musi sama zdecydować, czy do tej sytuacji stosuje się zasada z 1 Tm 2,12.

P: Czy kobieta może prowadzić publiczne zgromadzenie, kiedy brak jest tam odpowiednich mężczyzn?
O: W Biblii nie ma takich przykładów, tak więc generalnie ? nie (1 Tm 2 i 1 Kor 11). Z drugiej strony kobieta może osobiście przekazywać mężczyznom prawdy biblijne, tak jak Abigail, Debora, Anna i Pryscylla.

P: Czy kobieta może prowadzić publiczną modlitwę?
O: Nie. Prowadzenie publicznego zebrania w celu modlitwy, otwartego dla wszystkich ludzi, jest zarezerwowane dla mężczyzn (1 Tm 2,8).

Autor. Rebecca May ukończyła Michigan State University ze stopniem magistra oraz Dallas Theological Seminary. Kieruję służbą wśród kobiet i pracuje w Szkole Uczniów w ramach Relational Concepts

Nowości

Nagrania audio ze spotkań z Davidem DeWitt

Tematy poruszane na spotkaniu:   Globalne ocieplenie a Biblia Natura naszego sumienia Sąd w liście...

Wirus COV-2 a Biblia

Koronawirus CoV-2 z perspektywy Biblii Dave DeWitt   Kilka danych statystycznych o CoV-2 Cytat z...

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...