Tolerancja

Bóg w Biblii na temat tolerancji

 

Rebecca May

 

  • Jak w dzisiejszych czasach definiuje się tolerancję?
  • Czy możliwa jest koegzystencja tolerancji i prawdy?
  • Jakie są skutki tolerancji?
  • Co na temat tolerancji mówi Bóg w Biblii?

Żyjemy w czasach hipertolerancji. Świat przekonuje nas, tolerowanie cudzołóstwa, aborcji, rozwodów, zdrad małżeńskich, homoseksualizmu, czarów, bałwochwalstwa i nieuczciwości ? jest nie tylko dobre, ale uznawane jako okazanie moralnej odwagi.

 

Ponieważ świat jest królestwem Szatana, oczywiste jest to, że będzie on przekonywał ludzi, żeby tolerowali to, czego Bóg nie toleruje. Niewłaściwe jest to, że chrześcijanie przejmują takie pojmowanie tolerancji.

 

Nie tak dawno temu werset, który znała i cytowała większość chrześcijan, to Albowiem tak Bóg umiłował świat.... Dzisiaj większość wierzących zna werset nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Niedawno temu chrześcijanie wiedzieli, gdzie znaleźć Jana 3,16 i znali kontekst, w jakim został napisany. Dzisiaj wierzący, którzy cytują werset nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, nie mają pojęcia, gdzie on się znajduje i w jakim występuje kontekście.

 

Cytowanie tego zdania bez pojęcia o kontekście dowodzi nie tylko niewiedzy, ale może zachęcać chrześcijanin do podobania się światu poprzez przyjęcie i popieranie takiego zrozumienia tolerancji.

 

DEFINICJE

Według słownika PWN:  ?poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych?, wg słownika ?The American Heritage Dictionary tolerancja to zdolność rozpoznawania i szanowania opinii, działań i zachowań innych ludzi. Innymi słowy, jeśli masz umiejętność szanowania opinii, czynów, zwyczajów lub zachowań innych, z definicji jesteś tolerancyjny. Tak zdefiniowana i tradycyjnie rozumiana tolerancja jest cenną wartością.

 

Nie jest to jednak tolerancja, jakiej naucza się dzisiaj i nie tak się ją dzisiaj rozumie. Przez dodanie do definicji zakresu ?grzech? tolerancja stała się bardziej szkodliwa niż pomocna. Nie chodzi tu o poglądy na przykład polityczne, które powinniśmy tolerować, ale o zdanie na temat tego, co jest grzechem a co nie. Tolerancja nie ogranicza się do jakiegoś zwyczaju, powiedzmy obgryzania paznokci, ale ma coś do powiedzenia na temat grzesznych nawyków. W dzisiejszych czasach dobre jest szanowanie nie tylko różnych zachowań, ale równie dobrze grzesznych. To pokazuje zasadniczy problem tej nowej definicji. Władza określania tego, co dobre, a co złe leży w rękach ludzi, nie Boga, a On tak naprawdę decyduje o tym, co złe, a co dobre (Pwt 5,32).

 

PRAWDA

Akceptacja, przekonanie i działanie według współczesnej definicji tolerancji wymaga odrzucenia prawdy. Prawda to rzeczywisty sposób istnienia rzeczy. Zboczenie z tej drogi jest katastrofalne. Na przykład, jeśli prawdą jest, że zginiesz, skacząc z wieży Eiffla, to jednocześnie prawdą nie może być twierdzenie, że nie zginiesz, kiedy stamtąd skoczysz. Dlatego katastrofalne w skutkach jest skakanie z tej wieży. Bóg powiedział, że pewne reguły są prawdą dla wszystkich. Jeżeli nie ma praw obowiązujących wszystkich bez wyjątku, wtedy każdy ustala sobie swoje prawa, których przestrzega i gubi prawdę. Wśród większości chrześcijan już się to dzieje. George Barna, autor artykułu ?W co wierzy Ameryka?, stwierdza:

 

50% biblijnie wierzących dorosłych chrześcijan nie wierzy w prawdę absolutną!

 

Przyczyną niewiary w prawdę absolutną, jest wiara w tolerancję. Jeżeli moralność jest dowolna i różna, w zależności od jednostki, to sprawiedliwość i argumentowanie giną. Z ludźmi, którzy poświęcają prawdę dla tolerancji - stwierdza Charles Finney - nie ma szans na dyskusję.

 

EFEKTY

Tolerancja ma negatywny wpływ na wiele aspektów duchowego życia człowieka wierzącego.

Chrystus

Tolerancja ma wpływ na relację z Chrystusem, który jest Prawdą (Jan 14,6). Prawda i tolerancja nie mogą koegzystować.

Pismo

Tolerancja oddziałuje na twoje studiowanie i rozumienie Słowa Bożego, które jest prawdą (J 17,17).

Miłość

Tolerancja wywiera wpływ na twoją zdolność kochania, ponieważ miłość ?współweseli się z prawdą? (1 Kor 13,6).

Chwalenie Boga

Tolerancja oddziałuje na twoją zdolność uwielbiania Boga. Chrystus mówi: Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie (J 4,23-24).

Wolność

W końcu aprobowanie tolerancji ma wpływ na twoją wolność. Chrystus powiedział: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu (J 8,34). Obstawanie przy prawdzie nie tylko że jest właściwe, ono daje wolność: Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8,31-32). Po przeczytaniu tych wersetów, można by  zapytać: Dlaczego? Dlaczego wierzący ludzie podpisują się pod tak niebiblijnym poglądem niszczącym w dodatku prawdę? Odpowiedź Duch Św. pokazuje Rz 2,8: ci, którzy nie chcą iść za prawdą są przekorni (w innym tłumaczeniu ?w samolubny sposób ambitni? lub ?o uznanie dla siebie zabiegają?).

 

BIBLIA

Z wyjątkiem tekstów paralelnych, słowo ?tolerancja? występuje w Biblii tylko 3 razy. W żadnym w tych fragmentów nawet nie sugeruje, że mamy tolerować grzech. Przeciwnie, w każdym kontekście, gdzie to słowo się pojawia, jest mowa o potępieniu grzechu.

 

Ewangelie

W dwóch przekazach ewangelii (Mt 10,14-15 i Mt Mt 11,20-24)) Chrystus porównuje grzech jednej grupy ludzi do grzechu drugiej grupy. Kierując się do swoich uczniów, mówi: Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć, i nie chciano słuchać słów waszych, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych! Zaprawdę powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu (Mt 10,14-15). Grzech obydwu nie będzie tolerowany. W tym miejscu Chrystus właściwie pokazuje swój poziom nietolerancji.

 

Odnosząc się do miast galilejskich, Chrystus powiedział: Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. [...]

 

Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie (Mt 11,20-24). Porównując grzechy jednego i drugiego miasta, Chrystus znowu ? nie okazuje swojej tolerancji wobec grzechu ? ale podkreśla swoją nietolerancję.

 

Objawienie

Księga Objawienia 2,20 (Apokalipsa) jest jedynym miejscem, gdzie Biblia wspomina o tolerancji. W swoim liście do wierzących w Tiatyrze Chrystus mówi: Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wytrwałość, i czyny twoje ostatnie liczniejsze od pierwszych, ale mam przeciw tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali rozpustę i spożywali ofiary składane bożkom (Ap 2,19-20)

 

Greckie słowo przetłumaczone w w.20 jako ?pozwalasz działać? (tolerujesz) to afiemi, co znaczy odsyłać, dać spokój lub pozwalać. Dokładnie to samo dzieje się w dzisiejszym chrześcijaństwie. Ludzie wierzący spełniają dobre czyny, kochają się nawzajem, mają wiarę i rosną w Chrystusie. Zamiast sądzić jedni drugich (co jest nakazane ? Mt 18,15-17), tolerujemy grzech. Tolerowanie grzechu jest grzechem. Gdyby Chrystus miał skrytykować dzisiejszych wierzących, powiedziałby ?mam przeciwko tobie to, że zostawiasz w spokoju grzeszników, zamiast uświadamiać im ich grzech. Z powodu tolerancji pozwalasz na grzech, aprobując rzecz, którą masz nienawidzić. A takie przykazania powinniście zachować: Bądźcie prawdomówni wobec bliźnich, w bramach waszych ogłaszajcie wyroki sprawiedliwe, zapewniające zgodę! Nie knujcie w sercu zła względem bliźnich, nie przysięgajcie fałszywie, gdyż tego wszystkiego nienawidzę ? wyrocznia Pana (Zach 8,16-17).

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Jak w dzisiejszych czasach definiuje się tolerancję?

O: Tolerancja oznacza dzisiaj szacunek dla czyichś opinii, praktyk, zachowań, nawet, jeśli one są grzeszne i reklamują grzech.

P: Czy możliwa jest koegzystencja tolerancji i prawdy?

O: Ponieważ tolerancja akceptuje grzech a Bóg nie, niemożliwa jest ich koegzystencja.

P: Jakie są efekty tolerancji?

O: Akceptowanie tolerancji ma wpływ na wiele aspektów życia duchowego u wierzących, a szczególnie na zrozumienie Chrystusa i Jego Słowa, na jego zdolność kochania i chwalenia Boga i na wolność życia duchowego.

P: Co na temat tolerancji mówi Biblia?

O: Bóg mówi do wierzących w Tiatyrze: Mam przeciw tobie to, że tolerujesz... (Ap 2,20).

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...