Gościnność

GOŚCINNOŚĆ

Dr David A. DeWitt

 

-Co to znaczy praktykować gościnność?

-Co jeżeli ja nie posiadam daru gościnności?

-Jakie jest znaczenie gościnności?

 

Z natury jestem społecznym introwertykiem. Próbuję nawet unikać ludzi na przyjęciach! Kilka lat temu przeszedłem w tej dziedzinie przez rodzaj mini-kryzysu. Zapraszanie ludzi do naszego domu na towarzyskie spotkania wyczerpywało mnie zarówno emocjonalnie jak i fizycznie - mimo tego, że to moja żona zajmowała się większością rzeczy. Później mój przyjaciel dobił mnie jeszcze w tym temacie, kiedy powiedział: "Jeżeli przyjmowanie ludzi do swojego domu jest pracą (a dla mnie było to jak przerzucanie betonu łopatą), to jesteś fałszywy". Wyjaśnił, że gościnność polega na zapraszaniu ludzi do przyłączenia się do tego, kim jesteś, i robienia tego, co ty robisz. Od wtedy potrafię naprawdę cieszyć się przyjmowaniem gości u nas w domu. Dotychczas myślałem, że gościnność oznacza zabawianie. Taką definicję możesz przyjąć tylko wtedy, jeżeli jesteś zawodowym zabawiaczem.

 

Definicja

 

Szczerze mówiąc, słownikowa definicja powoduje u mnie objawy uczulenia. Oto, co mówi: ?oddanie się hojnemu i  przyjacielskiemu podejmowaniu gości?. Tak, ale co zrobić, jeżeli nie jestem temu oddany? Słowo użyte w Biblii różni się od tej definicji. Po grecku gościnność, czyli philoxenos, znaczy przyjaciel (philo) obcych, nieznajomych albo gości (xenos). Tak więc słowo użyte w Biblii ma do czynienia z okazywaniem miłości, a nie podejmowaniem gości (zobacz Łk 7:44-46).

 

Biblijna koncepcja gościnności podobna jest bardziej do działań Miłosiernego Samarytanina (Łk 10:25-37) niż do Lewiego zabawiającego swoich przyjaciół (Mt 9:10). To bardziej typ Marii niż Marty (Łk 10:38-42). Zawiera w sobie traktowanie gości jak przyjaciół, jednak nie chodzi w niej tylko o gości, których zapraszamy do swojego domu.

Jezus był doskonałym przykładem gościnności, pomimo, że nie miał żadnego domu (Mt 8:20). Mimo, że nacisk położony jest na obcych, apostołowie używali tego słowa również dla określenia ogólnej przyjaźni wobec świętych. Tak więc.....

 

Gościnność jest używaniem dostępnych środków, żeby okazywać życzliwość i przychodzić z pomocą tym, których spotykamy, w jakiś szczególny sposób.

 

 

Sześć biblijnych fragmentów, gdzie użyte jest słowo philoxenos - gościnność

 

#1 - Rzymian 12:13 ...biorąc udział w zaspokajaniu potrzeb świętych, podążając za gościnnością.

 

55% wszystkich Amerykanów, którzy nie są chrześcijanami wierzy, że nawiązywanie i utrzymywanie długotrwałych przyjaźni staje się coraz trudniejsze.

62%  narodzonych na nowo chrześcijan twierdzi, że nawiązywanie i utrzymywanie długotrwałych przyjaźni staje się trudne.

73% wszystkich ewangelicznych chrześcijan uważa znalezienie prawdziwych przyjaciół za trudne.
[Barna, Virtual America (Wirtualna Ameryka), str. 88]

 

Dwunasty rozdział listu do Rzymian rozpoczyna dział zastosowań tego listu. Najpierw Paweł mówi, żeby oddać swoje ciała jako żywą i świętą ofiarę... Następnie omawia dary duchowe, a później daje nam jedną ze swoich obszernych list, na której znajdują się różne wartości. Istotne jest tu spostrzeżenie, że gościnność znajduje się na liście głównych wartości, a nie na liście darów duchowych. Jak zauważa Crismier, Większość duszpasterzy, nauczycieli i parafian określa gościnność jako 'dar', podczas gdy od księgi Rodzaju po Apokalipsę w Biblii nie ma ani jednego wersetu w którym gościnność byłaby wyszczególniona, wzmiankowana, ani szeroko dyskutowana jako 'dar' [Crismier, The Power of Hospitality (Moc gościnności), s. 54]. Problem z myśleniem o gościnności jako o darze jest taki, że mogę czuć się wygodnie, przyznając jej wartość, ale jednocześnie unikając jej jako obowiązku. Możemy więc stwierdzić:

Gościnność jest materialnym wkładem, a nie darem duchowym.

 

 

#2 - 1 Tm 3:2 Przełożony musi więc być... gościnny...

 

Samotność w tłumie jest przerażająca... Mężczyźni, kobiety i młodzi ludzie uciekają od izolacji i obcości w swoich domach i miejscach pracy do centrów handlowych i rozrywkowych. Przynajmniej tam mamy niewielkie, ale prawie zboczone, uczucie wspólnoty. Nawet nasze budynki kościelne są teraz budowane na wzór takich centrów, dając podstawę dla sztucznych relacji. Należymy do klubu nieznajomych, tęskniących desperacko za wspólnotą. Ibid., str. 31

 

Jednym z kryteriów przewodzenia w nowotestamentowym kościele była gościnność. Z siedmiu wersetów, których Paweł użył do opisania kwalifikacji przełożonego w 1Tm 3 - dwie dotyczą rodziny. Przełożony miał być głową rodziny, z żoną i dziećmi, którymi dobrze zarządzał. Tak więc dla przełożonego opisanego w Biblii, gościnność była rozszerzeniem jego rodziny. Jego dom miał być miejscem, w którym każdy czułby się komfortowo po prostu spędzając czas. Tutaj, gościnności nie praktykuje się w kontekście przyjmowania gości na oficjalnej kolacji, ale jest to sytuacji, w której przyjaciele czują się tak komfortowo, jak rodzina - wyjadając zawartość lodówki, oglądając mecz w telewizji, grając w pingponga, cokolwiek. Możemy więc stwierdzić:

Gościnność jest rozszerzeniem domu.

 

 

#3 - Tytus 1:8 ? lecz gościnnym, miłującym dobro, rozsądnym, sprawiedliwym, pobożnym, powściągliwym.

Ten werset mówi o czymś podobnym, co punkt #2, z tą różnicą, że Tytusowi nakazano wyznaczenie starszych na przełożonych. Wielu widzi starszych i przełożonych jako jednych i tych samych. Możliwe, ale użyto tu nie tego samego słowa. i wydaje się, że jest między nimi różnica, co najmniej w sposobie podkreślenia obu. Przełożony pełni rolę administratora kościoła w jakimś mieście, podczas gdy starszy to dojrzały, starszy mężczyzna,  naturalny lider z racji swojej dojrzałości. Tutaj Tytusowi nakazuje się, aby był pewny, że przełożeni na Krecie to starsi - prawdopodobnie dlatego, że Kreteńczycy to zawsze kłamcy, złe zwierzęta, bezczynne brzuchy (w. 12). Tak więc, przełożony miał być gościnny, ale starszy mógł być rozpoznany jako starszy przez (między innymi) swoją gościnność. Możemy więc stwierdzić:

Gościnność jest oznaką dojrzałego mężczyzny.

 

 

#4 - 1. Tm 5:9-10 Wdowa niech zostanie dopisana do listy... jeżeli okazała gościnność obcym... Tutaj kontekstem jest kolektywne wsparcie dla wdów. Te utrzymywane przez kościół wdowy były właściwie kobietami - starszymi (nie przełożonymi i mającymi inne kwalifikacje), których mężowie umarli i które nie miały rodzin mogących je wspierać. Wśród kwalifikacji w wersecie 10, Paweł wymienia gościnność wobec obcych. Możemy więc stwierdzić:

Gościnność jest oznaką dojrzałej kobiety.

 

 

#5 ? 1 Pt 4:9 Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania! To ostatnie słowo może też być przetłumaczone jako wymuszania albo narzekania. Widać więc, że gościnność jest zarówno nastawieniem, jak i działaniem. Tak czy inaczej, jeżeli nie mamy właściwej postawy, powinniśmy zachować nasze złe nastawienie dla siebie (Psalm 73:15). Sprawa nastawienia była głównym tematem w moim własnym ?nawróceniu? na gościnność bez narzekania. Kiedy stałem się zdolny do zobaczenia gościnności jako okazji do rozwoju atutów, które już posiadałem, zamiast jako dodatkowego daru (którego nie miałem), stało się to raczej czymś, czym potrafiłem się cieszyć, niż czynnością wykonywaną z "szemraniem". Możemy więc stwierdzić:

Gościnność jest zarówno działaniem, jak i nastawieniem.

 

 

#6 - Hbr 13:1-2 Niech miłość braterska trwa. Nie zaniedbujcie okazywania gościnności obcym, ponieważ w ten sposób niektórzy, nie wiedząc o tym, gościli aniołów. (Warto przeczytać też Mt 25:34-36). Tutaj widzimy słowo gościnność tak, jak zostało oryginalnie zdefiniowane - dla obcych. Jako że 12 rozdział listu do Hebrajczyków mówi o sądzie Boga dotyczącym wierzących, wydaje się, że aniołowie posyłani są, aby poddać nas próbie albo dać nam możliwość okazania gościnności. Możemy więc stwierdzić:

Gościnność dla obcych jest jedną z rzeczy, za które my, wierzący, będziemy sądzeni u stóp Sędziowskiego Tronu Chrystusa.

 

 

Pwt 10:18-19 Bóg... pokazuje swoją miłość dla obcego przybysza, dając mu jedzenie i ubranie. Więc okazuj miłość obcemu przybyszowi, bo i wy byliście obcymi przybyszami w kraju Egiptu (patrz też Wj 2:21; Pwt:19; Mal 3:5-6 i Łk 4:18).

Nie możesz służyć ludziom i równocześnie ich wykorzystywać.

 

 

Bóg przypominał Izraelitom, że byli wykorzystywani, a nie służono im, kiedy byli niewolnikami w Egipcie. Powiedział im "wiecie, jak to jest, więc nie róbcie tego." Specjaliści od marketingu sieciowego mówią o "regule wzajemności". Jeżeli ja coś komuś dam, ta osoba będzie się czuła zobowiązana do odwzajemnienia się. Jednak kiedy daję, spodziewając się czegoś w zamian, dokonuję tylko handlu wymiennego. Prawdziwa gościnność jest dawaniem, które uszczupla moje zasoby, energię albo reputację. Tak więc, możemy stwierdzić:

Gościnność to dawanie, nie wymiana. Gościnność nie oczekuje wzajemności.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

P: Co to znaczy praktykować gościnność?

O: Praktykować gościnność oznacza dawanie tym, których spotykamy na swojej drodze, z jakichkolwiek zasobów, jakie posiadamy.

 

P: Co zrobić, jeśli nie posiada się daru gościnności?

O: Nie istnieje coś takiego jak dar gościnności. Gościnność polega na dawaniu, a nie byciu obdarowanym.

 

P: Jakie jest znaczenie gościnności?

O: Gościnność jest zastosowaniem przykazania kochajcie siebie nawzajem:

1. Jest fizycznym wkładem, nie darem duchowym.

2. Jest rozszerzeniem domu.

3. Jest oznaką dojrzałego mężczyzny.

4. Jest oznaką dojrzałej kobiety.

5. Jest zarówno działaniem, jak i nastawieniem.

6. Jest jednym z kryteriów, według których nagradzani będą wierzący u stóp Sędziowskiego Tronu Chrystusa.

7. Jest dawaniem bez spodziewania się zwrotu.

 

Zwracaj uwagę na to, co masz, nie na to, co inni mają.

Jezus służył jedynie Bogu Ojcu, dlatego jego życie było prostsze niż nasze, bo my usiłujemy służyć wielu osobom.

Nie bądź twórczy w określaniu woli Bożej. Ta jest zawarta w Biblii.

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...