Rozprawienie się z poglądem Świadków Jehowy nt. Jezusa Boga

Jak rozmawiać ze Świadkami Jehowy o Jezusie Bogu?


 • Jak najlepiej odpowiedzieć na poglądy Świadków Jehowy na temat Jezusa?
 • Jakie są najbardziej oczywiste słabości poglądu Świadków Jehowy, że Jezus nie jest Bogiem?
 • Jakie są zasadnicze argumenty, które dowodzą, że Jezus jest Bogiem?

 

Celem tego artykułu nie jest całościowy przegląd kultu Świadków Jehowy, lecz dostarczenie wierzącemu konkretnych informacji potrzebnych do odpowiedzi na negowanie przez nich boskości Jezusa. Jest to ich największa herezja i wymaga tego by każdy wierzący w Jezusa znał argumenty, za pomocą których obroni nadziei, która jest w nas (1 List Piotra 3:15).


Po tym krótkim wstępie kilka faktów, które należy mieć na uwadze, gdy analizujemy pogląd Świadków Jehowy na osobę Jezusa:

(1) Świadkowie Jehowy zaprzeczają boskości Jezusa Chrystusa twierdząc, że chrześcijanie (wyznawcy Trójcy Świętej) są politeistami.

(2) Świadkowie Jehowy twierdzą, że Jezus, w swoim przedwcieleniowym stanie to Archanioł Michał.

(3) Używając fragmentów takich jak ?Ojciec większy jest niż Ja? (Ew. Jana 14:28), twierdzą, że Jezus został stworzony.

(4) Wierzą, że Jezus jest obecnie istotą duchową, bogiem (pisanym z małej litery) (Ew. Jana 1:1), a nie Bogiem, to znaczy, nie tym, który ma tą samą istotę boskości, co Bóg Jehowa.

Podstawowym zadaniem wierzącego, który zmierzy się z argumentacją Świadków Jehowy jest udowodnienie, że Biblia mówi o niezaprzeczalnej boskości Jezusa Chrystusa.

Jezus nie rozpoczął swej służby mówiąc, ?Ja jestem Bogiem?. Nie wyszedł z wody podczas chrztu Jana Chrzciciela ogłaszając się Bogiem, Mesjaszem, Jahwe /Jehową Starego Testamentu. Gdyby tak postąpił, zostałby natychmiast ukrzyżowany przed Swoim czasem. Jezus zaplanował precyzyjnie czas swojego ukrzyżowania. Ale wpierw objawił Boga, pokazał nam wzór doskonałego człowieka oraz wykształcił 12 apostołów by zapoczątkowali kościół. Gdy tych rzeczy dokonał jednoznacznie ogłosił Swoją boskość.

Dr Ron Allen profesor Starego Testamentu Seminarium Teologicznego w Dallas opowiedział następującą historię (zwracając się do uczestników Relational Concepts? School of Discipleship jesienią 1998 roku). Swego czasu czytał Stary Testament z żydowskim rabbim. Po latach zgodzili się na wspólne czytanie fragmentów Nowego Testamentu. Czytali właśnie 10-ty rozdział Ewangelii Jana. W środku czytania, ów rabbi wstał, rzucił Biblię na podłogę, opluł ją i zaczął przeklinać. ?Ten ? Nazarejczyk twierdzi, że jest Bogiem!?

Każde wnikliwe analizowanie życia Jezusa z Nazaretu doprowadzi nas do tego samego wniosku, a mianowicie że Jezus twierdził, że jest Bogiem.

Poniżej przedstawiono szczegółowe odpowiedzi na fałszywe nauczanie Świadków Jehowy na temat Jezusa:

(1) Wiara w Trójcę Świętą to nie politeizmem

Politeistyczni bogowie w rzeczywistości nie istnieją. Politeizm to wiara w istnienie wielu ostatecznych (albo nadprzyrodzonych) istot. Jednak w politeizmie poszczególne ostateczne istoty nie są jednomyślne. Właściwie wiele dramatów tego świata, począwszy od burzy, a skończywszy na wojnie, można przypisać walkom pomiędzy bogami. Jednaj Jezus powiedział, Kto mnie widział, widział Ojca; Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie (przeczytaj Ew. Jana 14:9-11). Jezus powiedział, że to, co On mówi było tym, co Bóg Ojciec powiedział (Jan 14:10), a to, czego uczy Duch Święty jest także tym, czego uczą Ojciec i Syn (Ew. Jana 16:13-14). Bez wątpienia, wiara w Trójcę Świętą nie jest politeizmem.

(2) Jezus nie był aniołem

Aniołowie nie odbierają uwielbienia (Objawienie Jana 19:10; 22:8-9). Aniołowie, są to dobre duchowe istoty, które nie dołączyły do rebelii Szatana przeciwko Bogu (Objawienie Jana 12:1-9). Jednak Jezus odbierał uwielbienie przy wielu różnych okazjach (Ew. Mateusza 8:2; 9:18; 14:33; Ew. Łukasz 24:52; Ew. Jana 20:28; oraz Objawienie 5:8-14). Ogłoszono, że Jezus jest wyższej rangi niż aniołowie, a sami aniołowie mają Mu oddawać cześć (List do Hebrajczyków 1:6-8, zobacz także Ew. Jana 17:5).

(3) Jezus nie został stworzony

Bóg Ojciec jest większy od Boga Syna, ponieważ Jego rola jako Ojca czyni Go głową wszystkich rzeczy (1 List do Koryntian 11:3; 15:20-28). Jednak zwierzchnictwo Ojca nad Synem nie czyni go bardziej Bogiem tak jak fakt, że mąż jest głową żony (1 List do Koryntian 11:3; List do Efezjan 5:22-25) nie czyni go w większym stopniu istotą ludzką. Jezus był Jednorodzonym Synem Bożym w tym sensie, że: (1) był tej samej substancji, co Bóg Ojciec oraz (b) był jedynym zrodzonym z Boga w ludzkim ciele. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (Ew. Jana 1:13-14). Lecz Jezus nie był stworzony. Innymi słowy, nie istnieje taki czas, w którym Jezus by nie istniał.

Świadkowie Jehowy używają werset 15 z 1-go rozdziału Listu do Kolosan i twierdzą, że ?Pierworodny wobec każdego stworzenia? oznacza, że Jezus został stworzony. Słabe punkty tego twierdzenia to: (1) Słowo greckie tutaj użyte to, prototokos, co oznacza pierworodny, nie protoktisis - pierwszy stworzony. (2) Pierworodny jest pozycją dziedzictwa, tak jak Jakub miał prawa pierworodnego mimo tego, że Ezaw urodził się jako pierwszy. (3) Jezus był Stwórcą (werset 16), i jako stwórca nie mógł stworzyć Samego siebie.

(4) Jezus był Bogiem, a nie jakimś bogiem

Pierwszy werset Ewangelii Jana całkowicie zaprzecza twierdzeniu Świadków Jehowy, dlatego zmuszeni są on twierdzić, że Jezus był bogiem (jednym z wielu) w swoim własnym tłumaczeniu Biblii (Przekład Nowego Świata). Lecz nie tłumaczą oni tego w ten sposób w innych miejscach, gdzie słowo theos (to znaczy Bóg) pojawia się w pisane dużą literą (Ew. Jana 1:6, 12, 13, 18; 3:2; List do Rzymian 1:7; List do Hebrajczyków 10:31). Poza tym, żaden żydowski autor nie nazwałby kogoś bogiem. To by miało politeistyczny wydźwięk.

Werset 34, 10 rozdziału Ewangelii Jana jest używany przez Świadków Jehowy do twierdzenia, że słowo ?bóg? (z małej litery) może odnosić się do istot duchowych. Ten werset jest cytatem z 82-go Psalmu (82:6), w którym słowo ?bóg? oznacza reprezentantów Boga. Nawet, jeżeli słowo ?bóg? oznacza duchową istotę, wszyscy ludzie, aniołowie i Bóg są istotami duchowymi. Nie oznacza to, że Jezus nie był Bogiem, przedwiecznym Stwórcą, Istotą duchową.

Poniżej przedstawiono biblijne argumentu potwierdzające boskość Jezusa Chrystusa:

1. Jezus wykonywał funkcje, które tylko Bóg mógł czynić

 • Wybaczał grzech (Marek 2:1-12).
 • Stworzył wszystkie rzeczy (Ew. Jana 1:1-3; List do Kolosan 1:16-17).
 • Przejawiał wszechwiedzę (Jan 1:47-49).
 • Wskrzesił samego siebie (Jan 2:19).

2. Jezus był Jehową (Jahwe), Bogiem Starego Testamentu, który objawił Samego Siebie patriarchom

Zobacz Ew. Jana 12:38-41; List do Rzymian 10:9-13; 14:9-11. Ewangelia Jana (1:18) pokazuje nam, że Jehowa (Jahwe) Bóg, który objawił siebie Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, Mojżeszowi, Jozuemu to faktycznie był Jezus Chrystus.

3. Jezusowi należy się chwała i uwielbienie

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych (List do Filipian 2:9-10; zobacz także Objawienie 5:6-14). Żadna dobra osoba nigdy nie otrzymała uwielbienia (Dzieje Apostolskie 14:8-15; List do Rzymian 1:25), a Bóg potępia uwielbianie kogokolwiek innego niż Trójca (Dzieje Apostolskie 12:20-23).

4. Jezus jest łączony z Bogiem Ojcem

Jezus nie jest wymieniany jako jeden ze świętych ani razem z aniołami, lecz z Bogiem (Ew. Mateusza 28:19; List do Galacjan 1:1; 2 List do Koryntian 13:13).

5. Jezus jest wyraźnie nazywany Bogiem

 • Przez Stary Testament (Izajasz 7:14, razem z Ew. Mateusza 1:22; Izajasz 9:5).
 • Przez Nowy Testament (Ew. Jana 20:29; List do Rzymian 9:5; List do Tytusa 2:13; 2 List Piotra 1:1).
 • Przez Boga Ojca (List do Hebrajczyków 1:8).
 • Przez Samego Siebie (Ew. Jana 10:25-33; zobacz także Ew. Jana 4:25-26; Ew. Marka 15:1; Izajasz 9:6).
 • W Nowym Testamencie Jezus jest nazwany Bogiem 145 razy (1 List do Koryntian 1:2, 3, 7, 8, 10, itd.).

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Jak najlepiej odpowiedzieć na poglądy Świadków Jehowy na temat Jezusa?

Odpowiedź: Poprzez skupienie się na boskości Jezusa Chrystusa. Wszystkie inne zagadnienia są drugorzędne.

Pytanie: Jakie są najbardziej oczywiste słabości poglądu Świadków Jehowy, że Jezus nie jest Bogiem?

Odpowiedź: Wierzą oni, że Jezus był aniołem i jest istotą duchową stworzoną przez Boga. Temu poglądowi zaprzecza Biblia.

Pytanie: Jakie są zasadnicze argumenty, które dowodzą, że Jezus jest Bogiem?

Odpowiedź: On sam tak powiedział, Stary i Nowy Testament tak mówią. Był on stwórcą, wybaczającym grzech, Jehową Starego Testamentu i Tym, który wskrzesił Samego Siebie z martwych.

 

Opracował Dr David A. DeWitt

 

Nowości

Przebaczenie kontra odwet

Jestem przekonany, że świat ma złe pojęcie o przebaczeniu i złe pojęcie o chrześcijańskiej koncepcji...

Przebaczenie kontra odwet

Jestem przekonany, że świat ma złe pojęcie o przebaczeniu i złe pojęcie o chrześcijańskiej koncepcji...

Mądrze jest unikać głupoty Prz 17

ŻYCIOWA MĄDROŚĆ NA PODSTAWIE KSIĘGI PRZYSŁÓW: Unikaj głupoty za wszelką cenę Przysłów 17   Mądrość...