Koran: miłościwy czy brutalny

Sprzeczności w Koranie rozwiązywane metodą  abrogacji

Abrogacja: zniesienie za pomocą środków formalnych lub urzędowych;

uchylenie przez autorytatywny akt; uchylenie; odłożyć na bok; położył kres (Dictionary.com)

Koran, w ścisłym tego słowa znaczeniu, jest bożą księgą dla muzułmanów. Mahomet był wg nich prorokiem Allacha ujawniający fraza za frazą ostateczne i najpełniejsze objawienie Allacha dla człowieka. Ta boska wola została objawiona w latach 616-632. Wcześniejsze objawienie miało miejsce w Mekce, a późniejsze, w Medynie. Określiły one ideał społeczeństwa dla muzułmanów, które Allachowi podobało się najbardziej.

W miarę jak muzułmanie zaczęli prowadzić krytyczną interpretację Koranu, odkryli w jego wersetach szereg sprzeczności. Jedną z głównych sprzeczności to kwestia, w którą stronę ma zwracać się muzułmanin w czasie swych modłów. Swego czasu Koran nauczał, że w stronę Jerozolimy, lecz później zmienił to na Mekkę. Następna znacząca sprzeczność dotyczyła liczby wojowników niezbędnych do pokonania niewiernych. Kiedyś Koran deklarował, że dwudziestu niezłomnych muzułmańskich wojowników jest w stanie zwyciężyć dwustu niewiernych, a stu jest w stanie rozgromić tysiąc niewiernych. Później Mahomet powiedział, że Allach ulżył ich ciężarowi, tak, że obecnie stu niezłomnych wojowników jest w stanie zwyciężyć dwustu niewiernych, a tysiąc wojowników jest w stanie pokonać dwa tysiące niewiernych. Zatem Allach zmienił im prawdopodobieństwo wygranej, zwiększając ich szanse na zwycięstwo.

Największy przykład sprzeczności dotyczy Dżihadu lub Świętej Wojny. W Koranie występują 124 wersety, w których występuje wezwanie do tolerancji współczucia i pokoju. Te wersety zalecają cierpliwość w obliczu szyderstw i zniewag ze strony niewiernych. Wszystkie powyższe wersety zostały objawiane wcześniej w Mekce, w czasie, gdy Mahomet dopiero umacniał swą władzę. Później Koran zaprzeczył tym ?pokojowym? wersetom objawieniem Dżihadu przeciwko niewiernym, w czasie, gdy Mahomet był u szczytu swej potęgi w Medynie. Te późniejsze wersety z Medyny deklarują (zapowiadają) brutalność, rzezie i śmierć wszystkim niewierzących. Kluczowy werset, zwany ?wersetem miecza? w K.9:5 wymiata wszystkie wcześniejsze ?pokojowe? wersety, zastępując je Dżihadem, oświadczając, ?? ale gdy upłyną miesiące zakazu, wówczas walczcie i zabijajcie pogan, gdziekolwiek ich znajdziecie, chwytajcie ich i oblegajcie ich i czyhajcie na nich w każdym wojennym podstępie ??.

Teoria abrogacji stanowi dla muzułmanina rozwiązanie dylematu sprzeczności w Koranie. Abrogacja oznacza, że późniejsze objawienie otrzymane przez Mahometa wypiera i zastępuje objawienie wcześniejsze. Sam Koran ustanawia abrogację w K.2:106 stwierdzając, że ?Jeżeli odwołujemy posłanie, lub wyrzucamy je w niepamięć, zastępujemy je lepszym lub podobnym. Czy nie wiecie, że Bóg ma władzę nad wszystkim?" W oparciu o ten i inne wersety Allach uznał za nieważne swe wcześniejsze wypowiedzi. Wcześniejszy werset jest albo odwołany albo ulepszony przez późniejsze objawienie. Allach zdecydował się ujawnić werset, który zastępuje werset wcześniejszy w tym samym Koranie.

Wszystkie wersety z grupy wersetów ?wojny? pojawiły się w czasie późniejszego objawiania Mahometa. Wiele z nich pojawiło się w późnej fazie tego późniejszego objawiania, i uchylają, odwołują i zastępują wszystkie wcześniejsze wersety zawierające wezwanie do tolerancji, współczucia i pokoju. Rozdział 9 zawiera ostatnie wersety wypowiedziane przez Mahometa i posiada największą ilość brutalnych fragmentów. Walka z niewiernymi i narzucenie światu islamskiego porządku społecznego stało się od tego momentu obowiązkiem każdego muzułmanina. Ten obowiązek jest powiązany z abrogacją, skoro wcześniejsze objawienie pokoju ustąpiło miejsca późniejszemu objawieniu wojny.

Współcześnie, tak zwani radykalni muzułmanie, to tak naprawdę klasyczni muzułmanie, ponieważ poprawnie zrozumieli, że nawet, jeśli Koran głosi pokój i tolerancję,
zostało to wyparte i zastąpione dżihadem i świętą wojną przeciwko wszystkim nie-muzułmanom
dopóki nie ustanowi się na świecie islamskiego porządku społecznego.

Opracował: Jerry A. Collins

Nowości

Przebaczenie kontra odwet

Jestem przekonany, że świat ma złe pojęcie o przebaczeniu i złe pojęcie o chrześcijańskiej koncepcji...

Przebaczenie kontra odwet

Jestem przekonany, że świat ma złe pojęcie o przebaczeniu i złe pojęcie o chrześcijańskiej koncepcji...

Mądrze jest unikać głupoty Prz 17

ŻYCIOWA MĄDROŚĆ NA PODSTAWIE KSIĘGI PRZYSŁÓW: Unikaj głupoty za wszelką cenę Przysłów 17   Mądrość...