Joga

Joga

 

Rebecca S. May

 

? Co to jest joga?

? Skąd pochodzi?

? Czy chrześcijanie powinni ćwiczyć jogę?

 

Definicja

Joga według jednego ze słowników angielskojęzyczynych ( ?Webster?s Dictionary?) to ?dyscyplina hinduistyczna, której celem jest osiągnięcie jedności z najwyższym duchem poprzez intensywną koncentrację, przepisane pozy, kontrolowany oddech, itd.? Mówiąc nieco prościej Jest to ?ścieżka, którą podążając, uświadamiasz sobie Boga w sobie?. [Dictionary of Cults, Sects, Religions, and the Occult (Słownik kultów, sekt, religii i okultyzmu)]

 

Celem praktykowania jogi jest mistyczne zjednoczenie się z uniwersalnym duchem. Pojęcie to jest hinduistyczną koncepcją, która twierdzi, że Bóg to duchowość, która istnieje we wszystkim. Zbawieniem według hinduizmu nie jest osiągnięcie nieba lub uniknięcie piekła, ale zjednoczenie pojedynczego ducha z Bogiem, który istnieje we wszystkim. Realizuje się to poprzez dostanie się na właściwą ścieżkę dzięki medytacji. Medytacja to opróżnienie umysłu przez fizyczne, umysłowe lub duchowe ćwiczenia. Ten stan osiąga się przez praktykowanie jogi lub sztuk walki.

 

Hinduizm

By pojąć jogę, ważne jest najpierw zrozumienie religii, z której pochodzi. Hinduizm posiada wiele złożonych wierzeń. Mówi się, że tak złożonych, iż nawet najbardziej oddany hinduista sam w pełni ich nie rozumie ani też nie potrafi wyjaśnić swojej religii. Mimo tego są pewne cechy charakteryzujące zwolenników hinduizmu. Są to:

 

? Brahma: Trzech w Jednym-Bóg: Brahma, Stwórca; Visznu, ten, który ochrania, i Sziwa, niszczyciel.

? Poddanie przeznaczeniu, jako że człowiek nie istnieje oddzielnie, ale jest częścią Boga.

? System kastowy, podział społeczny zaklasyfikowanie ludzi do czterech grup.

? Prawo karmy, zło musi pochodzić od zła.

? Reinkarnacja jako łańcuch odrodzeń, w którym każda dusza, poprzez cnotliwe życie, może podnieść się wyższy poziom (stan)

? Nirwana, końcowe stadium osiągane przez wyzwolenie duszy z łańcucha odrodzeń.

? Darma, prawo Moralnego Porządku, który każda jednostka musi odnaleźć i realizować, aby osiągnąć nirwanę.

? Joga, techniki umożliwiające jednostce kontrolować ciało i emocje.

[?Handbook of Today?s Religions,? (?Podręcznik wpółczesnych religii?), s. 283; zobacz też opracowanie pt. Hinduism na stronie: www.relationalconcepts.org ]

 

Jestem przekonana, że w dzisiejszych czasach joga to atrakcyjna rzecz. Ludzie - mając jakieś fizyczne niedomagania lub stresy psychiczne - pędzą do grup ćwiczących jogę, by uzyskać kontrolę nad swoim ciałem i emocjami.  Czego mogą nie wiedzieć lub ignorować, to fakt, że wszystko to dzieje się w sposób zwany ?samorealizacją? czyli sposobem ujawnienia się Boga, który już istnieje ? w tobie.

 

Joga

Joga, podobnie jak sztuki walki jest przede wszystkim sprawą duchową, a potem dopiero fizyczną. Dlatego nieścisłe i naiwne jest twierdzenie, że praktykowanie jogi to po prostu forma ćwiczeń.  Jogi uczą dziś hinduiści, buddyści i wyznawcy światopoglądu panteistycznego [wszystko jest Bogiem ? przyp. tłum.] Aby człowiek mógł dojść do wiedzy o bogu mieszkającym w nim, musi przejść przez ćwiczenia w oczyszczaniu. Tylko przez nie człowiek może doświadczyć samoaktualizacji lub samorealizacji

 

Według Kurta Kocha, eksperta w dziedzinie wierzeń okultystycznych, większość systemów jogi można podzielić na cztery stadia: Pierwsze polega na wykonywaniu ćwiczeń korekcyjnych, oddechowych, relaksacyjnych, ćwiczeń w koncentracji, kontemplacji i medytacji. Drugie stadium polega na kontrolowaniu systemu nerwowego i podświadomości. Przykładem jest zdolność do samouzdrowienia. Trzecie stadium to nauka kontrolowania sił przyrody, na przykład zdolność wzniecania ognia bez żadnych fizycznych środków. Czwarte stadium koncentruje się na mistrzostwie w siłach magicznych i kosmicznych. Przykłady: zdolność do wywoływania materializacji, lewitacji, telekinezji, wycieczek duszy i innych zjawisk spirytualistycznych. [Occult Practices and Beliefs (Praktyki i wierzenia okultystyczne), s. 123-127].

Chrześcijaństwo

Powinno być oczywiste, że praktykowanie jogi to antyteza chrześcijaństwa. Przede wszystkim dlatego, że jest zakorzeniona w religii pogańskiej, w której wierzy się, iż wszyscy jesteśmy bogami albo częścią Boga. Możesz myśleć, że dopóki angażujesz się w pierwszy etap jogi, to ta panteistyczna religia nie ma na ciebie wpływu. Kurt Koch pisze: ?Znam chrześcijan biorących udział w tych ćwiczeniach, które są tak skonstruowane, że chórem powtarzają za nauczycielem hinduskie zdania: ?Budda jest oświecony? albo ?Budda jest najwyższy?. [Occult Practices and Beliefs (Praktyki i wierzenia okultystyczne), s. 127.] Bóg jednak powiedział: ?Nie będziesz miał innych bogów obok mnie? (Księga Wyjścia 20,3). Dosłownie znaczy to ?w zasięgu mojego wzroku? (na przykład jako dodatek do Mnie lub w przeciwieństwie do Mnie). Bóg nie będzie dzielił swojej chwały z kimś innym [Charles Ryrie, New American Standard Study Bible].

 

Joga jest sprzeczna z Biblią nie tylko w kwestii swojego pochodzenia - różni się od biblijnego nauczania w swoich praktykach.

 

Medytacja jest ścieżką jogi wykorzystywaną przez człowieka do stania się oświeconym.  Medytacja w jodze doprowadza do opróżnienia umysłu tak, by mógł dojść do uświadomienia boga w sobie.

 

Medytacja sama w sobie nie jest zła.  Izaak np. wyszedł pogrążony w smutku na pole przed wieczorem (Rdz 24:63). Nie chodzi o to, że nie mamy nigdy medytować ? ale o to, że mamy widzieć medytację tak jak psalmista: Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca u Ciebie, Panie, moja Skało i mój Zbawicielu! (Ps 19,15) Będę rozmyślał o Twych postanowieniach i ścieżki Twoje rozważał. (Psalm 119:15). Autor wyjaśnia, jaka medytacja jest do przyjęcia: Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona bez wody (Psalm 63,2). Rozmyśla nie tylko o samym Bogu, ale też o Jego czynach (Psalm 77), Jego przykazaniach, Jego cudach, Jego prawach, Jego słowie, o Jego świadectwach. To, o co mu chodzi, wyraża jasno w Psalmie 119,97: Jakże miłuję Prawo Twoje: przez cały dzień nad nim rozmyślam.

 

To oczywiste: nie mamy medytować nad niczym. Zamiast opróżniać swój umysł powinniśmy napełniać go tym, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym (Flp 4:8). o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. (Kol 3:2). Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. (Mk 12:30). Jak możesz kochać Pana całym swoim umysłem, jeżeli jest on pusty?

 

Paweł dobitnie daje do zrozumienia Koryntianom,  twierdząc, że nieaktywny umysł jest bezowocny. Mówi im, by modlili się tłumacząc języki, a nie po prostu mówili językami. Jeśli bowiem modlę się pod wpływem daru języków, duch mój wprawdzie się modli, ale umysł nie odnosi żadnych korzyści. Cóż przeto pozostaje? Będę się modlił duchem, ale będę się też modlił i umysłem, będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i umysłem.; Dziękuję Bogu, że mówię językami lepiej od was wszystkich. Lecz w Kościele wolę powiedzieć pięć słów według mego rozeznania, by pouczyć innych, zamiast dziesięć tysięcy wyrazów według daru języków. (1 Kor 14:14-15, 18-19).

Pytania i odpowiedzi

P: Co to jest joga?

A: Joga to kombinacja ćwiczeń umysłowych i fizycznych prowadząca na ścieżkę w kierunku uświadomienia sobie boga, który jest w tobie.

P: Skąd pochodzi?

O: Joga jest jedną z podstawowych nauk hinduizmu.

P: Czy chrześcijanie powinni ćwiczyć jogę?

O: I pochodzenie, i praktyki jogi są sprzeczne z Biblią. Dlatego dla chrześcijan angażowanie się w jogę na jakimkolwiek poziomie jest rzeczą niewłaściwą i niebezpieczną .

 

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...