Akupunktura

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Akupunktura

  • Co to jest akupunktura?
  • Jaka jest historia akupunktury?
  • Co Biblia mówi na temat akupunktury?
  • Czy chrześcijanom wolno stosować akupunkturę?

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Definicja akupunktury

Słowo ?acu? pochodzi od XVII wiecznego łacińskiego wyrazu, który oznacza ?za pomocą igły?. Według definicji Webstera, akupunktura to ?oryginalnie chińska praktyka wkłuwania poprzez skórę w określone punkty ciała drobnych igieł, głównie w celu leczenia chorób lub uśmierzania bólu?.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Historia akupunktury

Akupunktura jest starożytną formą chińskiej medycyny, tak zwanej tradycyjnej chińskiej medycyny (TCM), jak się ją współcześnie nazywa. Akupunktura jest praktyką taoizmu (narodowej religii Chin, jak również buddyzmu i konfucjanizmu). Ponieważ pochodzi ona od taoizmu, aby zrozumieć jej zasady i praktykę, musimy wpierw zrozumieć historię i nauczanie taoizmu. Taoizm jest ?religią należącą do filozoficznego systemu rozwiniętego przez Lao-tzu, łączącą w sobie panteizm, czary, praktyki alchemii, wróżenie i magię. Taoizm zaleca proste uczciwe życie oraz nieingerencję w naturalny bieg zdarzeń? (wordnet.princton.edu).

Słownik Webster'a definiuje taoizm, jako (1) ?Chińską mistyczną filozofię założoną przez Lao-tzu w szóstym wieku przed Chrystusem, która naucza dostosowania się do Tao poprzez nieasertywne (nienarzucające się) działanie i prostotę oraz (2) ?religię rozwiniętą z filozofii taoistycznej oraz religii ludowej i buddyjskiej skupiającą się na uzyskaniu długiego życia i powodzenia, często przez stosowanie magicznych środków?.

Zgodnie z wypowiedziami tych, którzy stosują akupunkturę, TCM działa przez zajmowanie się ludzkim ciałem i szukaniem odznak dysharmonii w środowisku zewnętrznym jak i wewnętrznym danej osoby po to, aby zrozumieć, leczyć i zapobiegać niedomaganiu lub chorobie?. Akupunktura równoważy przepływ energii ?chi? w ciele: ying i yang, doprowadzając do zdrowia umysłu i ciała (Tao Wellness Center).

Internetowy serwis informacyjny The Acupuncture and Oriental Medicine News Source podaje, że akupunktura została sprowadzona na Zachód, przez prof. J. R. Worsley?a, powszechnie uznanego, jako ojca i mistrza nauczania współczesnej pięcioelementowej akupunktury. Worsley nauczał, że każdy człowiek jest unikalną jednostką, unikalną równowagą pięciu elementów: drewna, ognia, ziemi, metalu i wody (Acupuncture Today, December 2007[1]).

Worsley uczył swoich naśladowców, że natura jest naszym opiekunem i nie potrzebuje ona dodatkowej reklamy lub upiększenia. Znajdując się w stanie jedności z samymi sobą, uświadamiamy sobie zasadniczą realność Natury bez myślowego objaśnienia, ? co umożliwia danej osobie pielęgnowanie stanu świadomości, opróżnionego z umysłowej paplaniny. Gdy dana osoba znajduje się w tym stanie pokoju i wyciszenia, jest ona zdolna do tego, by jasno uświadomić sobie czynnik sprawczy i niezrównoważone elementy. Praktykowanie tego systemu medycyny pochodzącej z twoich zmysłów jest bardzo łatwe. Praktykowanie systemu medycyny pochodzącej z twojej głowy (umysłu) jest niemożliwe (J. R. Worsley, European Journal or Oriental Medicine, 2006, Vol. 5, Nr 2).

Celem akupunktury jest ustalenie przyczyny bólu, który wyznawcy Worsley?a nazywają czynnikiem sprawczym. Tenże ból, jak mówią, jest nierównowagą w przepływie energii (chi) pięciu elementów (drewna, ognia, ziemi, metalu i wody) istniejących wewnątrz ciała. Ta nierównowaga stwarza dysharmonię, która z kolei powoduje ból. Akupunktura przywraca równowagę (yin i yang) ?doprowadzając do zdrowia umysłu i ciała.?

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Czy akupunktura działa?

Bez wątpienia, wiele ludzi wierzy, że akupunktura jest skuteczna w uśmierzaniu bólu. Ocenia się, iż pomiędzy 10 a 15 milionów Amerykanów wydaje rocznie około 500 milionów dolarów na akupunkturę, jako lekarstwo na wszelkie choroby od przeziębienia przez depresję, udar, aż po AIDS.

Robert Tod Carroll w swojej książce pod tytułem The Skeptics Dictionary (Słownik sceptyka), ustalił, że ?nie istnieje żadna korelacja pomiędzy meridianami (południkami) stosowanymi w TCM, a rzeczywistym rozmieszczeniem organów i nerwów w ludzkim ciele?.

Co więcej, The National Council Against Health Fraud [Narodowa Rada Przeciwko Oszustwom w Medycynie] opublikowała swe stanowisko wobec akupunktury, w którym zapewnia, że ?badania naukowe przeprowadzone w ciągu ostatnich 20 lat nie potwierdziły skuteczności akupunktury w leczeniu jakiejkolwiek choroby?, oraz że zauważalne efekty akupunktury są wynikiem kombinacji oczekiwania, sugestii, łagodnego terapeutycznego odczynu zapalnego, warunkowania instrumentalnego oraz innych mechanizmów psychologicznych (ncahf.org).

Carroll podaje, że ?niektóre badania sygnalizują, iż wbijanie igieł w pewne punkty ciała wpływa na system nerwowy i stymuluje produkcję naturalnych środków przeciwbólowych, na przykład endorfinę, oraz uruchamia uwalnianie się pewnych hormonów układu nerwowego, w tym serotoniny. Inna teoria sugeruje, iż akupunktura blokuje transmisję impulsów bólu z organów ciała do centralnego systemu nerwowego.

Stephen Barrett, doktor medycyny badający różne formy oszustw medycznych, w swym przewodniku zatytułowanym Guide to Quackery, Health Fraud, and Intelligent Decisions [Przewodnik znachorstwa, medycznych oszustw oraz inteligentnych decyzji], przywołuje przypadek lekarza rodzinnego doktor Harriet Hall. Pani Hall w ciekawy sposób skwitowała wagę badań naukowych nad akupunkturą: ?badania nad akupunkturą wykazały, że nie ma różnicy, w które miejsce wkłada się igłę, lub czy używa się igieł, czy też jedynie udaje się, że się ich używa, dopóki pacjent wierzy, że się ich używa (quackwatch.com).

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Akupunktura a Biblia

Biblia nie mówi nic na temat akupunktury. Jeśli jednak weźmiesz pod uwagę taoistyczne korzenie akupunktury, a także fałszywe nauczanie Tradycyjnej Chińskiej Medycyny, nie mówiąc już o pogańskich filozofiach ?chi? oraz yin/yang, nie zabraknie wersetów, które można zastosować, aby odnieść się do problemu akupunktury.

Biblia konsekwentnie potępia fałszywych bożków oraz fałszywe religie. Bóg nakazał Izraelowi by nie miał nic wspólnego z fałszywymi religiami, by ich nie praktykował i nie zajmował się nimi. Bóg mówił Izraelowi: nie przestawaj z nimi, nie miej z nimi nic wspólnego. Natomiast zburzcie ich ołtarze, skruszcie czczone przez nich stele i wyrąbcie aszery. Nie będziesz oddawał pokłonu bogu obcemu, bo Pan ma na imię Zazdrosny: jest Bogiem zazdrosnym (Księga Wyjścia 34,13-14).

Niestety, Izrael ponosił winę za wymieszanie prawdziwego uwielbienia z elementami pogańskich religii. Jozue zapisał takie surowe ostrzeżenie: ?Bójcie się, więc Pana i służcie Mu w szczerości i prawdzie! Usuńcie bóstwa, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki i w Egipcie, a służcie Panu! Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu? (Księga Jozuego 24,14-15).

Manasses był królem Izraela, który przeprowadził synów swoich przez ogień w Dolinie Synów Hinnoma, uprawiał wróżbiarstwo, czary i magię, ustanowił zaklinaczy i wieszczków. Mnóstwo zła uczynił w oczach Pana, pobudzając Go do gniewu (2 Księga Kronik 33,6).

Paweł był szczególne krytyczny wobec tych wierzących, którzy mieli cokolwiek wspólnego z pogaństwem. Zadaje Koryntianom pytanie: Cóż, bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami - mówi Pan wszechmogący (2 List do Koryntian 6,14-18).

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Wniosek

Akupunktury powinno się unikać z wielu powodów.

Po pierwsze, nie istnieją naukowe dowody potwierdzające skuteczność akupunktury. Mimo to, że wydaje się, iż niektórzy ludzie czują się po niej lepiej, z medycznego punktu widzenia nie udowodniono, by miała ona jakikolwiek działanie. Tak jak zauważył John Ankerberg ?najnowsze badania naukowe muszą jeszcze zademonstrować skuteczność działania akupunktury. Na przykład badania opublikowane w Clinical Journal of Pain (czerwiec 1991) zakończyły się wnioskiem, że akupunktura w najlepszym przypadku jest silnym placebo? (Journal of Clinical Epidemiology, 1990, Vol. 43, s. 1191-99).

Po drugie, nawet, jeżeli udowodniono by kiedyś, że jest ona korzystna dla ciała, nie oznacza to, że jest ona właściwa. Tylko, dlatego, że coś działa, nie oznacza jeszcze, że podoba się Bogu. Bóg nie chce, byśmy zaniedbywali nasze ciała, ale jasno mówi, że nasze cielesne potrzeby mają drugorzędne znaczenie (1 List do Tymoteusza 4,8[2]). Możesz myśleć, że akupunktura jest dla ciebie najlepszą metodą rozprawienia się z twoim bólem, lecz Bóg nigdy nie dał ci prawa określania, co leży w twoim najlepszym interesie.

W końcu, akupunktura jest nierozerwalnie związana z fałszywą pogańską taoistyczną religią. Biblia jasno sprzeciwia się temu, by wierzący w jakikolwiek sposób wiązali się z nauczaniem lub praktykami fałszywych religii. Taoizm twierdzi, że potrzebujesz harmonii z sobą samym. Bóg mówi, jakaż jest harmonia (wspólnota) Chrystusa z Beliarem (2 List do Koryntian 6,15). Taoizm jest zainteresowany twoim fizycznym życiem i pomyślnością. Bóg natomiast interesuje się twoim duchowym życiem i twym dobrym charakterem (List do Rzymian rozdział 5, List do Galacjan rozdział 5). Praktycy tradycyjnej medycyny chińskiej twierdzą, że akupunktura przywraca twoją fizyczną i mentalną równowagę. Dawid twierdzi, że to Bóg, orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach (Psalm 23,3).

Uwaga: Akupresura jest nowocześniejszą formą akupunktury. Zachowuje wszystkie filozoficzne zasady akupunktury, stosując zamiast igieł nacisk punktowy. Ze względu na intencje i cele nie ma pomiędzy nimi żadnych różnic.


Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Co to jest akupunktura?

Odpowiedź: Akupunktura to ?oryginalnie chińska praktyka wkłuwania cienkich igieł poprzez skórę w określone punkty ciała, w celu leczenia chorób lub uśmierzania bólu?.

Pytanie: Jaka jest historia akupunktury?

Odpowiedź: Akupunktura jest formą tradycyjnej medycyny chińskiej i częścią religii taoistycznej. Akupunktura przybyła na Zachód poprzez nauki J. R. Worsley?a, który twierdził, że ból jest wynikiem zachwiania równowagi w przepływie energii istniejącej w danej osobie.

Pytanie: Co Biblia mówi na temat akupunktury?

Odpowiedź: Biblia nie wspomina akupunktury, lecz konsekwentnie ostrzega przed bałwochwalstwem i bałwochwalczymi praktykami (Księga Powtórzonego Prawa 12,30; Księga Jozuego 23,7; 1 List do Koryntian 10,14; List do Galacjan 5,19-20).

Pytanie: Czy chrześcijanom wolno stosować akupunkturę?

Odpowiedź: Nie. Akupunktura jest praktyką zakorzenioną w pogańskiej i bałwochwalczej religii. Obiecuje swego rodzaju wewnętrzny pokój i cielesną harmonię. Bóg mówi jednak: Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg: ?Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę ?? (2 List do Koryntian 6,14-17).

Opracowała Rebeka S. May[1] Akupunktura dzisiaj, grudzień 2007 Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

[2] Bo ćwiczenie cielesne nie na wiele się przyda; pobożność zaś przydatna jest do wszystkiego, mając zapewnienie życia obecnego i tego, które ma nadejść Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...