Uwagi do książki Bill'a Hybels'a "Potęga Bożego szeptu" Rozdział 1 Nasłuchiwanie szeptów

Uwagi do książki Billa Hybelsa pt. ?Potęga Bożego szeptu ? Jak usłyszeć cichy głos Boga w swoim życiu?

Książka Billa Hybelsa wśród rzeczy możliwych do przyjęcia zawiera nauki, których adaptacja może spowodować destrukcję wiary ludzi wierzących i doprowadzić ich do oddzielenia od Chrystusa.

Jakie to nauki?

1) Zachęcanie do nasłuchiwania szeptów rzekomo pochodzących od Boga i podejmowania decyzji na ich podstawie.

 

2) Udowadnianie, że Biblia w wielu miejscach mówi o szeptach Boga.

3) Traktowanie Boga jako partnera, kumpla, przed którym Bill Hybels nie tylko, że nie przejawia lęku, ale pokazuje lekceważenie Jego Majestatu.

W dalszych rozdziałach zamieszczam komentarze do tych trzech tematów.

Rozdział 1 ? Nasłuchiwanie szeptów to zły kierunek!

Bill Hybels kieruje uwagę czytelnika i zachęca do nasłuchiwania szeptów. Uważa, że sam słyszy głos Pana Boga. Jest w tej kwestii w 100% przekonany oraz uczy wierzących nasłuchiwania tego szeptu w celu otrzymania osobistego kierownictwa w różnych decyzjach związanych z życiem duchowym i służbą.

 

Czyni to, podczas gdy Pan Bóg w swoim Słowie zachęca i kieruje uwagę ludzi wierzących do życia i podejmowania decyzji na podstawie wiary i szukania w Bożym Słowie odpowiedzi na wszelkie pytania związane z życiem i kierownictwem Bożym. Tym, który prowadzi wierzących jest Duch Święty i Biblia nigdzie nie mówi o tym, by działał On poprzez szepty. Przykłady biblijne, które podaje Bill Hybels, a które mają świadczyć o Bożych szeptach, absolutnie tego nie potwierdzają.

 

Podczas mojego uważnego czytania tej książki nie dowiedziałem się od Autora, co ma na myśli, kiedy mówi o ?szeptach Bożych?; zatem pozostają one sekretem. Nie można określić, w jaki sposób docierają do autora, ani nie da się ich zdefiniować.

 

Zachęty do oczekiwania na szepty Boże celem uzyskania osobistego prowadzenia przez Boga, nie znajdziemy ani w nauczaniu Jezusa Chrystusa, ani Apostołów czy gdziekolwiek w Starym czy Nowym Testamencie. Oczywiście, ludzie Boży otrzymywali Słowo od Boga, ale słyszane wyraźnym zrozumiałym głosem ? nigdy szeptanym.

Uwagi wstępne związane z Pismem Świętym

A)     Biblia jako kanon Bożych Pism została zamknięta przez Boga w około 100 roku, kiedy to Apostoł Jan otrzymał ostatnie objawienie dotyczące między innymi końca czasów. Ostatnia napisana księga NT została opatrzona klauzulą zakończonego objawienia i obwarowana słowami o całkowitym zakazie dodawania lub ujmowania czegokolwiek z tej księgi, zawierającej Boże Słowa.

 

Przez pierwsze wieki po śmierci Apostołów większość chrześcijan wierzyła, że to objawienie Boże było wystarczające do wszystkiego, czego potrzebuje człowiek - również do odnalezienia codziennej drogi postępowania czy chodzenia przed Bogiem. Chociaż były grupy, takie jak montaniści, którzy uważali, że Bóg ciągle daje swoje objawienie poprzez ojców apostolskich żyjących w tamtych wiekach. Jednak w roku 367 Atanazy, jako człowiek wierzący w wystarczalność Biblii, zadeklarował, że 27 ksiąg Nowego Testamentu to jedyne natchnione przez Boga objawienie. Sobór w Kartaginie zgodził się z tym w roku 397. Tak więc Atanazy i sobór w Kartaginie uznali, że jak Nowy, tak i Stary Testament stanowią wystarczające objawienie od Boga do prowadzenia bogobojnego życia na ziemi i robienia rzeczy miłych Bogu.

 

B)     Boży sposób działania przez wieki polegał na wypowiadaniu przez Boga słów, a potem wierną realizację tego, co wcześniej wypowiedział. Tego samego również oczekuje od człowieka, że będzie się trzymał Jego wypowiedzianego Słowa i wiernie je spełniał. Bóg obdarza ogromnym szacunkiem swoje Słowo, które jest wywyższone ponad wszystko.

Psalm 138:2b

?.Bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje.

Powtórzonego Prawa 13:1

Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie.

Nic do tego nie będziesz dodawał ani niczego od tego nie ujmiesz.

Klauzula z ostatnich wersetów Apokalipsy w oczywisty sposób dotyczy całego Pisma. Tu i tam w natchnionych księgach czytamy o precyzyjnym utworzeniu przez Boga Słowa Bożego, które nie może być naruszone lub zmienione. Zasadę dokładnego wypełniania przez Boga tego, co powiedział wcześniej, widzimy w:

Księdze Jeremiasza 1:12,

Wtedy Pan rzekł do mnie:

Dobrze widziałeś, gdyż czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić.

Ew. św. Mateusza 5:18,

Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.

 

To samo dotyczy oczekiwań Boga odnośnie szacunku i wypełniania Bożego Słowa przez człowieka:

Powtórzonego Prawa 29:28,

To, co jest zakryte, należy do Pana, Boga naszego, a co jest jawne, do nas i do naszych synów po wieczne czasy, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego zakonu.

1 Jana 2:3-5

A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy.

4  Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma.

5  Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.

C)     Biblia uczy, dobitnie nakazuje, że człowiek wierzący na tej ziemi ma postępować na podstawie wiary a nie oglądania.

2 List do Koryntian 5:7,

gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy.

Rzymian 1:17,

? bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano:

A sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

List do Hebrajczyków 11:1,

Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.

 

Jaką motywację ma mieć wierzący do spędzania wielu setek godzin nad Bożym Słowem celem zgłębienia Bożego Objawienia, które mamy w zasięgu ręki, kiedy mógłby mieć wyszeptane wszystko, co ma robić i to w każdej chwili, i każdego dnia?

Dążenie do nasłuchiwania szeptów, celem odkrycia drogi, którą mamy kroczyć, może prowadzić do podejmowania decyzji, by kierować się w życiu szeptami a nie Słowem Boga- Biblią.

Podsumowanie:

Ponieważ Bóg wypowiedział swoje Słowa, które zostały spisane, zapieczętowane i opatrzone klauzulą niezmienności ?

Apokalipsa 22:18-20;

Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi:
Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze;
a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze.

Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu!

... to nikt z ludzi nie może do tych spisanych Słów nic dodawać ani z nich ujmować. Dotyczy to wszelkich innych rzekomych ?słów Boga?, jakie ludzie wierzący wypowiadają w swojej zuchwałości mówiąc: ?Pan mi powiedział? lub u B. Hybelsa ?Pan mi wyszeptał?...

Tego typu wypowiedzi czy zjawiska nie należy traktować jako głosu Boga, jako słów pochodzących od Boga, gdyż musielibyśmy je uznać za Boże Słowo.

 

 

?Boże szepty? wprowadzone teraz, w XXI wieku, do Kościoła Jezusa Chrystusa przez Billa Hybelsa, przeczą zasadzie wystarczalności Biblii i nigdy wcześniej, tak jak już powiedzieliśmy - w życiu Apostołów i proroków NT ani w poprzednich naszych pokoleniach przez bogobojnych ludzi wierzących - nie były brane pod uwagę.

Szukanie szeptów jest destrukcyjne dla wiary i zgłębiania Biblii, gdyż stanowi przeciwieństwo prawdziwej wiary. Co więcej, ludzie mogą usłyszeć coś, co doprowadzi do tragedii, tak jak się to działo wiele razy w historii wierzących ludzi, o czym nie trzeba teraz szczegółowo pisać (niektóre przykłady podaję w dalszej części).

 

Na stronie 43 Bill Hybels, mówiąc o Stowarzyszeniu Willow Creek, gdy liczba stowarzyszonych kościołów w tej organizacji zaczęła sięgać tysiąca, pięciu tysięcy, dziesięciu tysięcy i więcej, pisze tak: ?niezmiernie się cieszę, że Bóg chętnie do nas przemawia, że troszczy się o nas, swoje dzieci, i szeptem wskazuje drogę, którą według Niego powinniśmy kroczyć?.

W innym miejscu swojej książki Bill Hybels uczciwie pisze, że szepty mogą nie pochodzić od Boga , czyli, od szatana i podaje pięć filtrów mających stwierdzić źródło ich pochodzenia. Filtry te. według mojego poznania Boga, Biblii i taktyki diabelskiej, są słabiutkimi testami i przez każdy z nich diabeł spokojnie może przeszmuglować swoje podszepty, i to w taki sposób, by wierzący myśleli, że pochodzą od Boga.

Paweł pisał: Jego zamysły są nam dobrze znane i wszak i szatan przybiera postać anioła światłości.

Wiemy jak szatan inteligentnie używał Słowa Bożego chcąc zwieść samego Pana Jezusa. Jego metoda polegała na subtelnym zmienianiu znaczenia tego, co wcześniej powiedział Bóg.

Musimy pamiętać, że to demony są mistrzami w podszeptywaniu. Cały czas pracują, by przez podszepty zwodzić cały świat i również - o ile to możliwe - ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa, kiedy ci zbaczają z drogi wiary i łaski. Demony robią to poprzez wrzucanie swoich myśli do serc i umysłów ludzi, co ci biorą za swoje własne. Te w procesie zwodzenia wierzących, zazwyczaj nawiązują do Słowa Bożego i Boga.

 

W świecie chrześcijańskim obserwujemy masowe odstępstwo od odwiecznego, prawdziwego, niezmiennego Bożego Słowa. Kieruje się uwagę dodatkowo na szepty, objawienia, mowy prorocze, które mają rzekomo pochodzić od Boga i wskazać drogę chrześcijanom.

 

Grzeszne podszepty szatana zazwyczaj możemy rozpoznawać. Często są to myśli wyrażane w postaci ostrych osądów, oskarżeń, myśli pełne pychy, chciwości, pragnienia władzy w świecie chrześcijańskim, myśli wyrażające wiarę w siebie, egocentryzm czyli kochanie siebie, pożądliwe pragnienia, i wiele innych przejawów.

 

Jeżeli chodzi o pożądliwości, to dzisiaj przy powszechnie panującym hedonizmie, ludziom wierzącym coraz trudniej jest rozpoznawać grzech pożądliwości, np. spotykałem się z poglądem, że seks przedmałżeński jest ?wyrazem miłości Chrystusa?.

 

Jeżeli Bill Hybels mówi o szeptach jako myślach, które aktualnie przychodzą nam na pamięć, to słuchanie tych wszystkich własnych myśli jest również niebezpieczne, chociaż wierzę, że Duch Święty daje wierzącemu człowiekowi swoje myśli. Problem jest w tym, że trudno jest odróżnić myśli Boże od własnych, czy aniołów rzekomej światłości. Oczywiście przez długie używanie Słowa Bożego, wierzący mogą mieć władze poznawcze do rozróżnienia tych myśli, ale nie mogą one być fundamentem naszej wiary, kierowania się nimi w życiu czy zachowania, gdyż tę funkcję spełnia Słowo Boże.

 

Paweł toczył walkę, by wszystkie myśli poddawać w posłuszeństwo Chrystusowi.

2 List do Koryntian 10:4-5.

Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi.

Ewangelia wg św. Jana 13:2

A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go?

 

Na stronie 45 Bill Hybels napisał o szepcie, który usłyszał na konferencji w Lucernie w Szwajcarii: ?I mogę was z ręką na Biblii zapewnić, że Bóg rzeczywiście do mnie przemówił - nie mam co do tego żadnych wątpliwości?.

To, co miał słyszeć Bill Hybels od Boga to ? ... służ przywódcom Kościoła na całym świecie ? gdziekolwiek tylko dam ci szansę?. Oczywiście, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, autor książki ?Potęga Bożego szeptu? nie ujawnia, w jakiej postaci szepty do niego docierają. Obojętnie, czy w jego przypadku szepty występują gdzieś w jego uczuciach, czy też słyszy je z zewnątrz, to muszą być zarejestrowane przez jego umysł, czyli mają do czynienia z jego myślami. Jeżeli to są myśli, które przychodzą do niego z zewnątrz, to doprawdy nie może być pewny źródła ich pochodzenia.

 

Wierzący człowiek może być pewny, że jego myśli przychodzą od Boga wtedy i tylko wtedy, jeżeli pochodzą z natchnionego cudownego zapisanego i zapieczętowanego Bożego Słowa.

Tak więc nie należy mówić o ?Potędze Bożych szeptów?, ale jak najbardziej należy głośno mówić o wielkiej, przeogromnej potędze Bożego Słowa.

 

Ew. św. Mateusza 5:18-19

Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.

19  Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.

Jeżeli chcesz kontynuować, w dziale "Recenzje" odszukaj Rozdział 2.


Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...