Uwagi do książki Bill'a Hybels'a "Potęga Bożego szeptu" Rozdział 2 Słowo Boże o szeptach

Rozdział 2 ? Słowo Boże nigdzie ? ani w podanych przez Billa Hybelsa miejscach, ani gdzie indziej - nie mówi o tym, by Bóg szeptał do ludzi.

 

Biblia w ani jednym miejscu wskazanym przez Billa Hybelsa nie uczy o tym, że Bóg szepcze do wierzących ludzi. Wersety, których on używa jako argumentów na ?Boże szeptanie?, absolutnie o czymś takim nie świadczą. Nie zawierają żadnego ich symptomu. Ani oryginalny język hebrajski ani grecki takich słów nie rejestrują, chyba, że jesteśmy ?niemowlętami?, które nie potrafią rozróżniać pomiędzy słowami szeptać a powiedzieć, czy mówić.

 

Na stronie 46 Autor książki - pisząc o komunikacji pomiędzy Ojcem i Synem przed wiekami w sprawie przyjścia na ziemię Jego Syna na odkupienie za grzech - mówi, że Bóg wyszeptał tę informację do swojego Syna.

 

Doprawdy nikt z ludzi nie może wiedzieć, co dzieje się pomiędzy Ojcem i Synem w tej niedostępnej dla człowieka światłości, mocy i chwale. Owszem, gdybyśmy to mieli zapisane w Jego Słowie, to trzeba byłoby uznać je jako prawdę; jednak czegoś takiego nie mamy w pozostawionym nam testamencie Boga, czyli Pismach Starego i Nowego Testamentu. Wręcz przeciwnie, Pismo mówi, że nie mamy dostępu do tych tajemnic.

Księga Hioba 15:8

Czy podsłuchiwałeś na radzie Bożej i stamtąd zaczerpnąłeś mądrości?

Na stronie 52 Autor twierdzi, że ?Bóg szepcze od dawien dawna? i jako dowód swojego nauczania na ten temat podaje wydarzenie z życia Eliasza z 1 Księgi Królewskiej, z 19 rozdziału.

Znamy wszyscy historię, Eliasza z prorokami Baala i Asztarty. Po zapowiedzi przez Izabel, że za zabicie jej proroków, zabije Eliasza, ten udał się na górę Bożą Horeb.

Na stronie 53 Bill Hybels pisze: - ?Następnego dnia Pan powiedział do Eliasza: ?Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana?. I dalej: ?Eliasz usłuchał szeptu i wspiął się na górę?.

Otóż nigdzie w tym fragmencie nie ma mowy o tym, że Bóg to polecenie wyszeptał.

Wydaje mi się, że jako ludzie trochę inteligentni odróżniamy te pojęcia, kiedy ktoś do nas szepcze albo mówi normalnym głosem, trochę podniesionym głosem czy wręcz głośno do nas przemawia. Sposób zakomunikowania Eliaszowi szeptem, że ma wyjść na górę, nie jest przedstawiony w Słowie Bożym, ani w tym fragmencie, ani w żadnym innym miejscu Biblii mówiącym o tym wydarzeniu.

 

Na stronie 54 Bill Hybels dalej udowadnia, że na górze Horeb miało miejsce szeptanie Boga do Eliasza. Wspomina o wietrze, trzęsieniu ziemi i ogniu, a na koniec o szeleście, po którym przybył do Eliasza Bóg. Bill Hybels znowu dodaje, że głos, który słyszał Eliasz, był szeptany: ?Co tu robisz Eliaszu ? wyszeptał Pan?. Trzeba uczciwie powiedzieć, że w tym fragmencie znowu nie znajdujemy żadnej oznaki, by to zdanie było wypowiedziane przez Boga szeptem.

 

Na stronie 56 Autor kuriozalnie mówi, że ?nie trzeba długo studiować Pisma, aby natknąć się na fragmenty mówiące o tym, że Bóg rzeczywiście do nas szepcze. Prześledźcie ze mną historię niebiańskiego szlaku Bożej komunikacji. Myślę, że ? tak jak ja - będziecie oszołomieni, gdy uświadomicie sobie, jak częstym zjawiskiem są Boże szepty.?

 

Z kolei ja, Władysław Polok jestem oszołomiony tym, jak Bill Hybels w swojej książce ma odwagę wczytywać w Biblię treści, których tam w ogóle nie ma.

 

Dalej pisze na s. 57, że ?Bóg od początku szeptał, że kiedy tworzył cały wszechświat i ziemię, to posłużył się nie czym innym, lecz właśnie szeptem?. Pytam się, skąd Bill Hybels wie, że Bóg stworzył cały świat fizyczny szeptem, kiedy nie mamy o tym żadnej informacji w Jego Słowie? Poszczególne formy życia na ziemi według niego również miały zaistnieć poprzez szeptanie Boga.

Księga Rodzaju 1:3  I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość.

 

Autor omawianej książki stwierdza również, że Bóg posługiwał się szeptem komunikując się z Adamem i Ewą, Noem, Abrahamem czy Jakubem. Szczytem ignorowania Bożego Słowa jest udowadnianie czytelnikowi, że Bóg przemawiał szeptem również do Mojżesza i Izraelitów z Góry Synaj, kiedy to przekazywał ludowi izraelskiemu swoje przykazania.

Bóg przemawiał z góry Synaj. Głos Jego był słyszalny w taki sposób, że te 2-3 miliony

Izraelitów, którzy stali kilkaset metrów pod górą, wyraźnie słyszeli głos Boga - przykazania werbalnie wypowiadane! To nie była cicha, szepcząca mowa Boga, gdyż nie usłyszałyby jej miliony. Ona napawała Izraelitów bojaźnią i wywołała prośbę, by Bóg już do nich nie przemawiał. Raczej był to potężny głos wywołujący strach Izraelitów przed Bogiem!

W Księdze Wyjścia czytamy:

19:16  Trzeciego dnia, z nastaniem poranku, pojawiły się grzmoty i błyskawice, i gęsty obłok nad górą, i doniosły głos trąby, tak że zadrżał cały lud, który był w obozie.

17  Mojżesz wyprowadził z obozu lud naprzeciw Boga, a oni ustawili się u stóp góry.

18  A góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu. Jej dym unosił się jak dym z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo.

19  A głos trąby wzmagał się coraz bardziej. Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem.

Jak Bóg mógł mówić szeptem kiedy lud izraelski słyszał ?doniosły głos trąby??

(20:18-22):

A gdy wszystek lud zauważył grzmoty i błyskawice, i głos trąby, i górę dymiącą, zląkł się lud i zadrżał, i stanął z daleka, i rzekli do Mojżesza: Mów ty z nami, a będziemy słuchali; a niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli.  Wtedy rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed nim była w was, byście nie grzeszyli.

Lecz lud stał z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg.

I rzekł Pan do Mojżesza: Tak powiesz do synów izraelskich:

Widzieliście, że z nieba z wami mówiłem.

Bóg przemawiał, mówił z nieba głosem!!! - a Bill Hybels nazywa to szeptaniem.

Powtórzonego Prawa 4: 33 Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy?

To groźnie dodawać do Bożego Słowa fakty, których tam nie ma - tylko po to, by udowodnić swoją teorię. Według Apokalipsy 22 podlega to  karze. Bill Hybels widzi szepty Boga w stosunku do innych Bożych ludzi takich jak : Jozue, Anna matka Samuela, Dawid, prorocy: Izajasz, Jeremiasz i inni.

 

Dla sprawdzenia tekstów podanych przez Billa Hybelsa zatrudniłem hebraistę. Może nasze tłumaczenia jak: Biblia Warszawska, Tysiąclecia czy Gdańska i wszystkie inne mają pomyłki i źle przetłumaczono te teksty? Po przeanalizowaniu przez hebraistę tych tekstów z biblii hebrajskiej, dostałem tylko jedną odpowiedź:

?Daleko idąca nadinterpretacja świętych Słów Boga?.

 

Nowy Testament nigdzie nie wspomina o tym, że kiedy Bóg mówił do ludzi, robił to za pomocą szeptania. Bill Hybels uważa jednak, że tak i, że było wiele sytuacji, w których Bóg przemówił słowami do człowieka szeptami , chociaż nie świadczy o tym ani jedno słowo. Również Apostołowie mieli rzekomo słuchać tego, co Bóg mówił w formie szeptania. Nawrócenie Pawła pod Damaszkiem również miało nastąpić w wyniku szeptania Pana Jezusa.

 

Na stronie 123 Bill Hybels udowadnia, że wysłanie Pawła i Barnaby z Antiochii Nadmorskiej w pierwszą podróż misyjną odbyło się na podstawie szeptu Boga. Znowu niczego takiego w tym miejscu Pismo Święte nie uczy.

 

W Dziejach Apostolskich 13:2 czytamy:

A gdy oni odprawiali służbę Pańską i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem.

Na stronie 62 autor przytacza Dz. Ap. 15,28 postanowiliśmy Duch Święty i my i używa tego wersetu, by udowodnić swoją teorię, że wtedy apostołowie słyszeli słowa Boga poprzez szept. Pisze: ?Przywódcy wczesnego kościoła rozumieli, że Bóg ma skłonność do szeptania?.

 

W Nowym Testamencie, mamy niewiele zwrotów, które można przetłumaczyć jako szept:

Ew. św. Łukasza 12:3

Dlatego, co mówicie w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach.

Ew. św. Mateusza 10:27

Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. ? dosłownie w ucho albo do środka ucha

Wszystkich fragmentów gdzie występuje słowo ?ucho?, jest niewiele i nigdy nie występują w kontekście, że Bóg mówił do kogoś na ucho!!!

Są to: Łuk. 22:50; 1 Kor. 2:9; 1 Kor. 12:16; Ap 13:9; Marek 7:33; Łuk. 1:44; Dz.Ap. 7:51; Dz Ap. 57; Dz.Ap 11:22; Dz.Ap. 28:28; Rzym 11:8; Jakub 5:4; 1 Piotr 3:12.

 

Greckie ???? ?? ??? ? (pros to oudz) z Łuk 12,3 znaczy do ucha powiedzieliście.

Natomiast rzekł- (????? - eipen), dotyczy autentycznego słyszanego słowa.

Słowo mówi ? (????? - legei) jest normalnym, wypowiadanym słowem.

Czyli były to wyraźne słowa, które nie oznaczają jakiegokolwiek szeptania Pana Boga.

W Dz.Ap.15:28 nie mamy informacji, w jaki sposób Apostołowie i Duch Święty postanowili, ale Bill Hybels wie, że to były szepty!

 

W greckim tłumaczeniu (Texstus Receptus, Nestle- Aland XXVII) nie ma fragmentów w których występowałby zwrot ???? ?? ??? ? (pros to oudz) znaczy ?do ucha powiedzieliście? oprócz wspomnianych wyżej wersetów - co oznacza dosłownie ? ?do ucha albo w kierunku ucha?, i nie ma to żadnego związku z poruszanymi przez Hybelsa  ?szeptaniami Boga?.

 

Nowy Testament powstał na bazie wyraźnych, słyszalnych słów, wypowiadanych przez Pana Jezusa, jego Apostołów i jego proroków. Wszędzie tam, gdzie to mówione słowo występuje, mamy greckie słowa - ????? (eipen) lub ????? (legei) a nie - jak to sugeruje autor omawianej książki - ????  ?? ??? (pros to oudz) ? które można przetłumaczyć jako szeptaliście.

 

Bill Hybels pomylił słowa - tam gdzie jest użyte słowo  ????? (eipen)- rzekł lub słowo ????? (legei)? mówi, sugeruje czytelnikowi, że Biblia mówi o szeptaniu.

 

To jest wprowadzanie w błąd słuchaczy i czytelników. To wkładanie w Biblię tego, czego tam nie ma! Jak to się ma do słów Salomona i Mojżesza?

 

Przypowieści Salomona 30:5-6

Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają.

6  Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę.

Powtórzonego Prawa 4:1

A teraz, Izraelu, posłuchaj ustaw i praw, które was uczę wypełniać, abyście zachowali życie, weszli i wzięli w posiadanie ziemię, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców.

2  Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję.

 

 

Absolutnie nie możemy mówić o potędze Bożych szeptów,

gdyż nie stanowią Bożej metody na kartach Biblii.

Musimy bardzo uważać na głosy docierające do naszych myśli,
gdyż autentycznie mogą być od złego przebranego za anioła światłości.

Na stronie 62 Bill Hybels w taki sposób podsumowuje swoje wywody na temat Pisma Świętego zawierającego Boże szepty: ? mam nadzieję, że taka krótka podróż przez Biblię, przekonała was, że Pismo obfituje w niezwykle wymowne fragmenty, będące jednoznacznym dowodem na to, że Bóg rzeczywiście szepcze do ludzi?.

Właśnie dokładne przestudiowanie podanych przez autora fragmentów dobitnie przekonuje, że Pismo absolutnie nie mówi o takich zjawiskach. Nie rozumiem, jak można tak przekręcać Słowa Świętego Boga!!!

Podsumowując Rozdział 1 i 2 należy powiedzieć, że nastawienie się na słuchanie szeptów rzekomo płynących od Boga, to niebezpieczna i zarazem niebiblijna metoda odczytywania głosu Boga do człowieka. Ignoruje również metodę, którą wyznaczył Bóg, a która polega na słuchaniu mowy płynącej z czystego Żywego Bożego Słowa, narzędzia Ducha Świętego i mądrości od Boga.

Tak, narzędziem Ducha Świętego jest Boże Słowo i tylko ono może ukształtować w nas myśl Chrystusową. On nam dał Boże Słowo, byśmy go poznawali i wypełniali - poprzez jego wnikliwe, uważne i dokładne studiowanie.

Mówienie, że dzisiaj Bóg dalej daje nam swoje nowe Objawienie poprzez szepty, otwiera furtkę dla szatana!!!

Szept występuje bardzo rzadko w Biblii i zazwyczaj jest kojarzony negatywnie.

 

Przypatrzmy się kilku cytatom:
Psalm 41:8 Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, szepcą [hebr. lachasz - szeptać, mruczeć zaklęcia, zmawiać się, knuć wspólnie przeciwko mnie, Obmyślają zło przeciwko mnie

Księga Przysłów 16:28 Człowiek przewrotny wywołuje zwadę, a oszczerca [hebr. nirgan dosł. szeptacz, plotkarz,] skłóca ze sobą przyjaciół.

Księga Wyjścia 15:24 Wtedy lud szemrał [hebr. lun - narzekać, szeptać, szemrać] przeciwko Mojżeszowi, mówiąc; Co będziemy pić?

W większości przypadków Biblia nie zwraca uwagi na formę tego, jak Bóg przemawia, a kiedy to robi, to podkreśla częściej doniosłość Jego głosu.

 

Hiob 37:2-5 Słuchajcie pilnie grzmotu jego głosu i pomruku, który wychodzi z jego ust!

3  Wypuszcza go pod całym niebem, a jego światło sięga do krańców ziemi.

4  Za nim huczy grzmot, grzmi swym potężnym głosem, a gdy się słyszy jego głos, nie powstrzymuje błyskawic.

5  Bóg przedziwnie grzmi swoim głosem, czyni wielkie rzeczy, których nie rozumiemy.

Jeżeli chcesz kontynuować, w dziale "Recenzje" odszukaj Rozdział 3.

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...