Uwagi do książki Bill'a Hybels'a "Potęga Bożego szeptu" Rozdział 5 Podsumowanie

Rozdział 5 - Podsumowanie

 

Problem z Billem Hybelsem jest taki, że poprzez słuchanie szeptów niewiadomego pochodzenia wprowadził do Kościoła niebiblijny sposób rozpoznawania woli Bożej dla swojego życia i służby. Sam uznaje jednak, że musi sprawdzać, czy dane szepty pochodzą od Boga.

Uważam, iż Bill Hybels błądzi dlatego, że nie zna Pism, ani mocy Bożej.

Przez książkę ? Potęga Bożych szeptów? pokazuje, że Biblia jest już niewystarczająca dla wyposażenia człowieka wierzącego, dla zrozumienia przez niego woli Bożej, poznania, jak żyć, by podobać się naszemu Panu.

 

Dlaczego tego wszystkiego, co chce odkryć Bill Hybels przez szepty, nie można zdobyć przez Boże Słowo?

Dlaczego oświecenie przez Ducha Świętego, w które - na podstawie wiary - każdy chrześcijanin może wchodzić głębiej i głębiej, studiując Boże Słowo, nie jest sposobem odczytywania drogi, po której chrześcijanin ma stąpać?

Dlaczego ze świętych Słów Boga nie wziąć wszelkiego kierownictwa, wszelkiej mądrości życia, wszelkiej mądrości w służbie i wszelkiej mądrości do uwielbienia Jego, Boga Wszechmogącego?

Dlaczego nie zaufać Słowu, kiedy do kierowania naszym życiem jest zupełnie wystarczalne?

2 List do Tymoteusza 3:16-17;

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne

do nauki,

do wykrywania błędów,

do poprawy,

do wychowywania w sprawiedliwości,

aby człowiek Boży był doskonały,

do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

 

Dlaczego nie obrać drogi Apostoła Pawła by dążyć, modlić się o ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Boga?

List do Efezjan 1:15-23,

Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa

i o miłości do wszystkich świętych,

nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich,

aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego,

i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie jego,

i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego,  jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym;

i wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła,

który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia.

 

Istnieje jeszcze wiele innych, cudownych fragmentów całkowicie zaspokajających naszą potrzebę przewodnictwa we wszelkich sprawach życia i śmierci. Wszystkie proroctwa Biblii były publiczne i słyszalne a nie szeptane. Bóg dopełniał swoje Słowo dane w czasach Starego Testamentu poprzez Pana Jezusa, świętych Apostołów i proroków Nowego Testamentu. Zamknął to objawienie z końcem napisania ostatnich słów Apokalipsy, ale my dzisiaj prorokujemy dalej i dalej dodajemy do Słów Boga - nasze ? jako rzekomo od Boga słowa.

 

W dobie obecnej globalizacji, kiedy to chrześcijaństwo ewangelikalne na świecie odstąpiło od wartości reformacji sola scriptura (tylko Pismo), coraz częściej głoszona jest herezja, że Biblia już nie wystarcza. Bill Hybels w swojej książce również ma odwagę tak twierdzić: ?Nawet Pismo pozostawia wiele do życzenia, jeśli chodzi o szczegółowe wskazówki, jak odpowiednio kierować naszymi dziećmi do chwili, w której staną się dojrzałe i niezależne? (s. 222)

 

Ponieważ mamy przewrotną ludzką naturę - która nie chce stosować tego, co zostało wypowiedziane przez Stwórcę, a co należy bezwzględnie zastosować - szukamy innych alternatywnych rozwiązań jak dodatkowe objawienia, mowy prorocze czy szepty Billa Hybelsa, gdyż to nie wymaga trudu studiowania Biblii.

Oczywiście, że Biblia daje nam wszelkie informacje na temat tego jak odpowiednio kierować naszymi dziećmi, by wyrosły na podobających się Bogu ludzi. Problem, że zawodzimy w wychowywaniu naszych dzieci nie polega na braku wystarczającej informacji w tym temacie ze strony Boga, ale jest to problem braku zastosowania tego, co On wcześniej na ten temat powiedział w swoim Słowie.

Żydzi zbłądzili dlatego, że nie podporządkowali się usprawiedliwieniu dokonanemu w Jezusie Chrystusie (List do Rzymian 10:1-3), a my błądzimy, gdyż nie chcemy podporządkować się Bożemu sposobowi prowadzenia człowieka wierzącego w tym świecie i wszystkiemu, co zostało wypowiedziane przez Pana Jezusa, Apostołów i proroków Nowego Testamentu!

Doprawdy, nic nowego nas nie spotyka! Biblia jest pełna ostrzeżeń przed takimi zwiedzeniami poddającymi w wątpliwość wystarczalność Słowa Bożego w kwestii kierownictwa życiowego od Boga.

 

Jest wiele przykładów ewidentnego zwiedzenia ludzi, którzy stosowali owe niebiblijne metody słuchania głosów w ich umysłach a nie radzili się Bożego Słowa.

 

Ostatnio zdarzyło się nad Bałtykiem, że pewna kobieta wrzuciła swoją 3 letnią córeczkę do zimnej wody i jako powód podała: ?Bóg mi tak powiedział, że mam to zrobić?.

 

Żona mojego przyjaciela z USA została wezwana do sądu jako ławniczka i rozpatrywano morderstwo kobiety, która zadźgała nożem troje dzieci. Ona również twierdziła, iż zrobiła to dlatego, że Bóg jej to powiedział.

 

Nauczycielka matematyki, która podpaliła się w czasie przerwy na boisku liceum w Beziers, na południu Francji, zmarła w szpitalu na skutek oparzeń - poinformowała policja. Nauczycielka oblała się benzyną na środku boiska szkolnego i podpaliła. - Kilka osób próbowało ugasić płomienie; ale ona mówiła: "zostawcie mnie w spokoju, nie potrzebuję pomocy, Bóg kazał mi to zrobić" ? tak opowiadali uczniowie.

Jeszcze bardziej popularne jest to, że Bóg dał rzekomo niektórym ludziom głosy co do rozwodu, powtórnego małżeństwa, samobójstwa, krzywd wyrządzonych drugiemu człowiekowi. Mamy dzisiaj miliony chrześcijan, którzy potrafią powiedzieć, że Bóg kazał im coś zrobić. Plagi tej niewiary już się nie da zatrzymać. Dzień Pański ujawni wszystkie te falsyfikaty.

Ewangelia św. Mateusza 7:21-24

Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios;

lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie.

W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?

A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem.

Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je,

będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce.

 

Niektórzy usłyszeli głos Boga, który powiedział im, że mają założyć nową religię.

Popularny w Polsce i w świecie Rick Warren poszedł również za tymi głosami i popiera religię chrislamu. [Informacja ze strony http://dzisiajwswietlebiblii.blogspot.com/2011/11/to-juz-nic-nowego.html]

Chrislam to nowa religia łącząca islam z chrześcijaństwem, gdzie ich wyznawcy równocześnie czytają Biblię jak i Koran.

Drodzy Bracia i Siostry! Tak jak napisałem: nie jesteśmy już w stanie zatrzymać tego globalnego procesu podważania wystarczalności Bożego Słowa. Słowa, które jest narzędziem Ducha Świętego w sprawach wiary i zawierającym wszelkie wskazówki do praktycznego życia z Żywym Bogiem na tym świecie.

 

Przekazywanie proroczego Słowa Boga zostało zakończone, ale dzisiaj Kościół kala się tysiącami fałszywych proroctw, fałszywych uzdrowień, fałszywych uwolnień od demonów, fałszywych darów, fałszywych cudów i wszelkich pozabiblijnych objawień, tak jak szepty Billa Hybelsa.

 

W obliczu takiego chytrego, demonicznego działania w Kościele, wielu duchowych przywódców chrześcijańskich - jak mniemam ? nieświadomie,  pełni rolę fałszywych proroków, nauczycieli, apostołów. Kościół nie jest w stanie się ostać, gdyż miliony demonicznych szeptów każdej sekundy dociera do umysłów współczesnych chrześcijan. Także my, jeżeli nie staniemy się ludźmi Biblii poświęcającymi wiele czasu na dokładne poznanie myśli Boga, na zinterpretowanie ich i zastosowanie, czyli nauczeniu siebie i innych wszystkiego, co Nasz Pan Jezus Chrystus nam przykazał, to dołączymy do ich szerokiego grona.

 

 

Zacytuję tu prawdziwe proroctwa:

Ewangelia św. Łukasza 18:8

Wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest, i wielu zwiodą.

Księga Jeremiasza 23:2-33

Jeżeli uczestniczyli w mojej radzie, to niech zwiastują mojemu ludowi moje słowa i odwracają ich od ich złej drogi i ich złych uczynków.

Czy jestem Bogiem tylko z bliska - mówi Pan - a nie także Bogiem z daleka?

Czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym Ja go nie widział? - mówi Pan.

Czy to nie Ja wypełniam niebo i ziemię? - mówi Pan.

Słyszałem, co mówią prorocy prorokujący kłamliwie w moim imieniu, mówiąc:

Miałem sen, miałem sen.

Jak długo to trwać będzie? Czy Ja jestem w sercu proroków prorokujących kłamliwie, prorokujących oszukańczo, według upodobania własnego serca,

którzy zmierzają do tego, by zatrzeć w pamięci mojego ludu moje imię przez swoje sny, jakie sobie wzajemnie opowiadają,

tak jak ich ojcowie dla Baala zapomnieli o moim imieniu?

Prorok, który ma sen, niech opowiada sen, ale ten, który ma moje słowo,

niech wiernie zwiastuje moje słowo! Cóż plewie do ziarna? - mówi Pan.

Czy moje słowo nie jest jak ogień - mówi Pan - i jak młot, który kruszy skałę?

Dlatego Ja wystąpię przeciwko tym prorokom - mówi Pan - którzy sobie nawzajem wykradają moje słowa.

Oto Ja wystąpię przeciwko prorokom - mówi Pan - którzy używają swojego języka i mówią, że to "wyrocznia".

Oto Ja wystąpię przeciwko prorokom, którzy za proroctwa podają sny kłamliwe - mówi Pan - a opowiadając je, zwodzą mój lud swoimi kłamstwami i przechwałkami.

A przecież Ja ich nie posłałem ani im niczego nie nakazałem,

oni zaś temu ludowi zgoła nic nie pomagają - mówi Pan.

A gdy pytać się będzie ciebie ten lud albo prorok, albo kapłan, mówiąc:

Jakie brzemię zapowiada Pan?

Wtedy im odpowiedz: Wy jesteście moim brzemieniem, lecz Ja was zrzucę - mówi Pan.

Księga Izajasza 40:6-8

Głos mówi: Zwiastuj! I rzekłem: Co mam zwiastować?

To: Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny.

Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę: Ludzie są trawą!

Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki.

1 List Jana 5:4

Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?

Według Słów Pana Jezusa Chrystusa, Stworzyciela Nieba i Ziemi Jego Słowa są Duchem i życiem. Jeżeli ktoś nie spotkał się z Biblią jako Duchem i Życiem, ten musi udawać się do alternatywnych rozwiązań. Mają one pozór mądrości i duchowości, jednak ten imitowany sposób nie zaspokoi ich potrzeby otrzymania mocy, ożywienia i oświecenia od Boga oraz jasnej perspektywy poprzez Boże Słowo jak żyć, służyć i umierać dla Pana.

Objawienia pozabiblijne sprowadzają ludzi wierzących na manowce, nad czym demony usilnie pracują.

Ewangelia św. Łukasza 18:8  ? czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

 

Książkę Billa Hybelsa pt. ?Potęga Bożego szeptu. Jak usłyszeć cichy głos Boga w swoim życiu? nie jest godna polecenia innym wierzącym, gdyż kieruje uwagę czytelnika, na słuchanie szeptów niewiadomego pochodzenia, które to w łatwy sposób mogą pochodzić od diabła. Bill Hybels w cytowanych wersetach przekręca znaczenia słów nadanych przez autorów Biblii oraz daje dowody spoufalania się z Bogiem.

 

 

List do Hebrajczyków 2:1-2a

1 Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi.

2  Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne?.

Apokalipsa św. Jana 19:11 nn

I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy,
gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy.

Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy.
Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam.

A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże.

Gliwice 2011-11-25

Władysław Polok

 

Poniżej fragmenty, przynajmniej do przeczytania

Ew. św. Jana 8:31  Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego:

Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie

Ew. św. Jana 8:37  Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić,
bo słowo moje nie ma do was przystępu.

Ew. św. Jana 8:43  Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie?
Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego.

Ew. św. Jana 8:51  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam,
jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki.

Ew. św. Jana 8:55  I nie poznaliście go, ale Ja go znam; i gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą. Ale Ja go znam i słowo jego zachowuję.

Ew. św. Jana 12:48  Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym;

Ew. św. Jana 14:10  Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje.

Ew. św. Jana 14:23  Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy.

Ew. św. Jana 14:24  Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega,
a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał.

Ew. św. Jana 15:3  Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem;

Ew. św. Jana 17:14  Ja dałem im słowo twoje,
a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak Ja nie jestem ze świata.

 

List do Rzymian 10:17  Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.

 

2 List do Koryntian 4:2  
?lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają, i nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem.

 

List do Efezjan 6:17  weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.

List do Kolosan 3:16
Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie;
we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych;

 

List do Hebrajczyków 6:4  nn
Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych - którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego, i stali się uczestnikami Ducha Świętego,

i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego -

gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty,
ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko.

List do Hebrajczyków 4:12  
Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca;

 

List Jakuba 1:21-25  
Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze.

22  Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.

23  Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie.

24  Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był.

25  Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo. (BT)

 

1 List Piotra 1:22nn
Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie
ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco,

jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego,
przez Słowo Boże, które żyje i trwa.

Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy.
Uschła trawa, i kwiat opadł,

ale Słowo Pana trwa na wieki. A jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane.

 

2 List Piotra 3:7  
Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia
i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi.

 

1 List Jana 2:5  nn
Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża.
Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.

Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował.

Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne,

które mieliście od początku; a tym przykazaniem dawnym jest to Słowo, które słyszeliście.

1 List Jana 2:14  Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca.
Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku.
Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni
i Słowo Boże mieszka w was, i zwyciężyliście złego.

 

Apokalipsa św. Jana 3:8  
Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi,

których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc,
jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...