Walka o wystarczalność Biblii - Rozdział 1 : Co Bóg Biblii na jej temat

ROZDZIAŁ 1

Co Bóg Biblii mówi na jej temat:

 

Oto parę cytatów ze Starego Testamentu:

 

Kpł 22,31 BT Będziecie strzec moich przykazań i wykonywać je! Ja jestem Pan!

 

1Krl 9,6n BT Ale jeżeli zupełnie odwrócicie się ode Mnie wy i wasi synowie i nie będziecie przestrzegali moich poleceń i praw, które wam dałem, oraz zechcecie pójść i służyć obcym bogom i będziecie im oddawać pokłon, to wytępię Izraela z powierzchni ziemi, którą im dałem, a świątynię, którą poświęciłem memu Imieniu, odtrącę od mego oblicza. Izrael zaś będzie przedmiotem przypowieści i pośmiewiska u wszystkich narodów

 

Ps 89,31-33 jeśli synowie jego porzucą moje prawo i nie będą postępować według mych przykazań, jeżeli naruszą moje ustawy i nie będą pełnili moich rozkazów, ukarzę rózgą ich przewinienia, a winę ich biczami.

 

Iz 55,11 bp tak jest i z moim słowem, które z ust moich pochodzi: nie wraca do mnie bez skutku, ale wypełnia mą wolę i wykonuje to, z czym je posłałem.

 

Iz 66,2 BW Przecież to wszystko moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało - mówi Pan.
Lecz Ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu
i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa.

Jr 1,12 br Rzekł na to Pan: Dobrześ zauważył, bo Ja czuwam nad tym, by dokładnie wypełniać moje słowa.

 

Jr 23,28 bt Prorok, który miał sen, niech opowiada swój sen! Kto miał moje słowo, niech wiernie opowiada moje słowo! Co ma wspólnego słoma z ziarnem - deklaracja Pana.

 

 

Czego uczył Jezus i Jego Apostołowie

 

Jezus i Jego Apostołowie byli zdania, że ich objawienie jest kompletne i wystarczające.

 

Jezus, kiedy był kuszony przez diabła, odpowiadał tylko słowami z Pisma (?napisano?), nie posługiwał się wizjami, szeptami, uświęconą tradycją, wiedzą o kulturze albo osobistym prowadzeniem przez Boga. Powiedział swoim uczniom: Pisma nie można odrzucić (J 10,35);  łatwiej niebo i ziemia przeminą, niż żeby jedna kreska miała odpaść z Prawa (Łk 16,17); Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania (J 14,15); Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej (J 15,10). Jezus zapewnia nas, że wielkość i sąd mierzone są posłuszeństwem wobec Pisma (Mt 5,19; J 5,45-47). W dyskusjach z faryzeuszami ogłosił: znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali (Mk 7,13). Saduceuszom powiedział: Jesteście w błędzie, nie znając Pisma ani mocy Bożej (Mt 22,29) i Żydom: Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. (J 5,39).

 

J 14,23 bgn  Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo, a mój Ojciec będzie go miłował oraz przyjdziemy do niego i uczynimy u niego mieszkanie. 24 Kto mnie nie miłuje, moich słów nie zachowuje; a słowo, które słyszycie nie jest moje, ale Ojca, który mnie posłał.

J 5,24 bpd  Ręczę i zapewniam was, kto słucha mego Słowa i wierzy Temu, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia.

J 8,31 bw  Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie.

 

 

Apostołowie dali te same wskazówki, co Jezus. Dbając o przyszłą dojrzałość wierzących, kierowali ich do Pisma jako jedynego przekazu od Boga.

Paweł napisał:

Wszelkie Pismo od Boga natchnione (jest) i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.(2 Tm 3,16-17)

 

Piotr napisał:

Tak samo Boska Jego wszechmoc udzieliła nam [apostołom] tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością.(2 Pt 1,3-4);

które [pisma Pawła] ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę (2 Pt 3,16).

 

Apostoł Jan napisał:

Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna. (2 J 8-10)

Ap 3,8 bp  Znam twoje czyny. Oto postanowiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty, chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie wyparłeś się mego imienia.

 

W nauce Chrystusa, apostołów, w Starym i Nowym Testamencie, nie ma niczego, co by w najmniejszym stopniu sugerowało, że pojedynczy wierzący mają poszukiwać wizji, snów, cudów, słów prorockich, prowadzenia przez okoliczności, szepty, uświęconych tradycji, wiedzy o kulturze albo osobistego prowadzenia jako sposobów otrzymywania dyrektyw od Boga.


Kiedy w połowie lat 90-tych I wieku Jan napisał Apokalipsę, Boże objawienie zostało dopełnione, aż do czasu, kiedy Jezus powróci. Stary Testament kończy się wyczekiwaniem na więcej objawienia od Boga związanego z przyjściem Mesjasza (Malachiasz 3,23).
Oto poślę do was proroka Eliasza - zanim nadejdzie dzień Jahwe, wielki i straszliwy

 

Nowy Testament natomiast kończy się zamknięciem objawienia ? do czasu powtórnego przyjścia Mesjasza.

 

Ja zaświadczam każdemu,
kto słucha słów proroctwa tego zwoju:

Jeśli ktoś (coś) do nich dołoży,
dołoży mu Bóg klęsk opisanych w tym zwoju;

a jeśli ktoś (coś) odejmie ze słów tego zwoju proroctwa, odejmie Bóg jego udział w drzewie życia i w świętego Mieście, opisanych w tym zwoju.

Mówi Ten, który o to zaświadcza:

Tak, przyjdę szybko.

Amen, przychodź, Panie Jezu! Ap 22:18-20 bpd

 

Słowo ?proroctwo? ?????????  (profeteia) w 18 i 19 opisuje zwykłe objawienie Boże, a nie jest to ??????????  (apokalypsis) -objawienie apokaliptyczne.

tego zwoju = ten zwój (ta księga) to ostatnia księga NT.

Tak więc nie ma już dodawania do Słowa Bożego, aż przyjdzie Pan Jezus.

 

 

Ja zaświadczam każdemu,  kto słucha słów proroctwa [czyli nie słów proroctwa apokaliptycznego ale ogólnego, zwykłego Bożego objawienia] tego zwoju [czyli do Apokalipsy, napisanej jako ostatnia księgi Nowego Testamentu]  Jeśli ktoś (coś) do nich dołoży, dołoży mu Bóg klęsk opisanych w tym zwoju ) a jeśli ktoś (coś) odejmie ze słów tego zwoju proroctwa, [znowu to ogólne objawienie Boże] odejmie Bóg jego udział w drzewie życia i w świętego Mieście, opisanych w tym zwoju Mówi Ten, który o to zaświadcza:  Tak, przyjdę szybko.

Amen, przyjdź, Panie Jezu!

Jeżeli chcesz kontynuować, odszukaj Rozdział 2

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...